wz

Späť na hlavnú stránku!


Kontakt kontakty na liečenie liečba terapia homosexuality pomoc poradenstvo homosexuálom.

Odkazovač: Jste z České republiky? Pak raději klikněte myší na tento modrý nápis a přepnete se tím do české verze!

Homosexualitu je možné vyliečiť! To je dôležitá odpoveď pre tých, kto svoje neheterosexuálne sklony prežívajú ako utrpenie, túžia po rodine a deťoch a radi by vyhľadali lekársku pomoc. Tu sú niektoré organizácie, ktoré poskytujú poradenstvo ľuďom, pre ktorých homosexualita znamená utrpenie a ktorí hľadajú skutočnú pomoc terapiou - liečbou svojej choroby:

1.)Slovenské občianske združenie Fórum života v časti venujúcej sa problematike homosexuality – web: http://www.forumzivota.sk/homosexualita/

2.Slovenská Linka Valentín, Gréckokatolícka cirkev, P.O. Box B-43, 040 01 Košice 1 email: valentinskespolocenstvo@centrum.sk

3.)České občianske združenie EXODUS pomáha ľuďom trpiacim homosexualitou prostredníctvom terapie či podporou života v čistote žiť plnohodnotným životom – web: www.homosexualita.cz email: info@homosexualita.cz

4.)Český web “Homosexualita, pedofilie, AIDS a gay / lesbická problematika” – web: www.homosexualita.eu e-mail: post@homosexualita.eu

5.)Courage: www.couragerc.net

6.)Desert Stream: www.desertstream.org

7.)Deutsches Institut für Jugend und Gesellschaft: www.dijg.de

8.)Wüstenstrom: www.vuestenstrom.de

9.)Exodus International: www.exodusglobalalliance.org

10.)Homosexuals Anonymous: www.ha.-fs.org

11.)Living Hope Ministries: https://livehope.org

12.)National Association for Researchand Therapy of Homosexuality: www.narth.com

13.)Jews Offering New Alternatives to Homosexuality: www.jonahweb.org

14.)PATH Positive Alternatives to Homosexuality: www.pathinfo.org

15.)Organizácia PFOX združuje rodičov a priateľov homosexuálov a bývalých homosexuálov, ktorí sa z homosexuality vyliečili: www.pfox.org

16.)Organizácia PFOX združuje rodičov a priateľov homosexuálov a bývalých homosexuálov, ktorí sa z homosexuality vyliečili a v USA, v štáte Virginia spustila k tomu vzdelávaciu reklamnú kampaň, ktorou chce šíriť reálne vedecké dáta týkajúce sa výskumov homosexuality. Ich billboardy obzvlášť upozorňujú na skúmané prípady jednovaječných dvojčiat - teda jedincov, ktorí sú geneticky identickí, a predsa nebola homosexuálna orientácia u oboch z nich - v prípade, že sa u jedného z nich prejavovala.: www.pfox.org/pfox-billboard-makes-news/

Odborníci hovoria o “egodystónnej” homosexualite, tj. homosexuálne chorým vnútorne neprijímanej, ktorej prejavy dotyčný postihnutý homosexualitou nepovažuje za súčasť svojej identity. V slobodnej spoločnosti by mala existovať možnosť viesť o tom vedeckú rozpravu. Tak tomu však nie je dokonca už ani vo vedeckom prostredí humanitných vied. Kniha A. Dean Byrd, Destructive Trends in Mental Health. Zhe Well-Intentioned Path to Harm, New York – Routledge 2005, informuje o ochromení psychológie v dôsledku pomýlenej tzv. “politickej korektnosti”. Kto sa však niekto o nejakú vedeckú diskusiu na tému liečby homosexuality napriek tomu pokúsi, vystavuje sa masívnej diskriminácii a prenasledovaniu zo strany stúpencov homosexualistickej ideológie a propagandy a niekedy i zo strany represívnych, mocenských zložiek štátu – inými slovami zo strany politicky i mocensky všemocnej tzv. “homosexualistickej lobby”.

Pojem “homosexualistická lobby” nemá v skutočnosti nič spoločného s nejakými obyčajnými, bežnými homosexuálmi, ale ide o profesionálne vyškolených demagogických ideológov a propagátorov ideológie homosexualizmu, ktorí sú v skutočnosti sami o sebe väčšinou príslušníkmi tzv. “heterosexuálnej orientácie”, a často sú títo emisári ideológie homosexualizmu jednak slobodomurármi, jednak veľmi dobre platenými aktivistami z rôznych nadácií amerických dolárových multimiliardárov usilujúcich sa skrze túto podporu celosvetového šírenia potratov, sterilizácií a ideológie homosexualizmu o radikálne zníženie celosvetovej populácie na našej planéte, pretože v miliardových masách chudobného ľudu vidia ohrozenie svojho bohatstva.

Dnes táto homosexualistická lobby totalitne ovláda celý rad štátov včítane aj ich štátneho, mocenského a policajného aparátu, prokuratúry či štátneho zastupiteľstva, súdov a masmédií zahrnujúcich všetky televízne a rozhlasové stanice v krajine a všetku periodickú a aj neperiodickú tlač. Takto homosexualistická lobby ovláda dnes v rôznej intenzite s výnimkou Ruska a Bieloruska prakticky už všetky štáty v Európe a Severnej Amerike, ďalej potom ovláda aj Brazíliu, Argentínu, Japonsko, Južnú Kóreu a rad ďalších štátov.

Svedkom možnosti zmeny stojacej mimo akéhokoľvek podozrenia je profesor psychiatrie Robert L. Spitzer, ktorý zohral roku 1973 kľúčovú úlohu v rozhodnutí Americkej asociácie psychiatrov škrtnúť homosexualitu zo zoznamu psychických porúch. Keď homosexuáli pri jednom výročnom zasadaní Americkej asociácie psychiatrov demonštrovali za svoje právo na liečbu, zahájil rad výskumov, aby zistil nakoľko je terapeutická změna homosexuality úspešná. Svoje výsledky zverejnil v roku 2003. Z dvoch stoviek mužov a žien, o ktorých štúdia podáva správu, došlo u 66% mužov a 44% žien k významným zmenám a žijú “teraz kvalitným heterosexuálnym životom”. Pramene: Robert L. Spitzer, M.D.., Can Some Gay Men and Lesbians Change from Homosexual to Heterosexual Orientation, In: Archives of Sexual Behavior 32, október 2003.

Profesor psychiatrie Robert L. Spitzer sa kvôli týmto svojim výsledkom stal terčom nenávistného hnevu homosexualistickej lobby. A táto celosvetovo mocná homosexualistická lobby doštvala profesora psychiatrie Roberta L. Spitzera až tak ďaleko, že sa im vraj údajne omluvil, že zverejnil údajne “nedokázané tvrdenia” (Spiegel online, 21.05.2012).

Okrem mnohých vedcov a terapeutov dokazuje zmeniteľnosť pohlavnej orientácie tiež predstaviteľ lezieb a gayov strany Zelených v Anglicku Peter Tatchell http://www.petertatchell.net./lbgt-rights/queer-theory/not-glad.htm

Dvaja prezidenti Americkej asociácie psychiatrov, Robert Perloff a Nicholas Cummings verejne vyjadrili svoju ľútosť nad tým, že rozhodnutie Americkej asociácie psychiatrov z roku 1973 obmedzilo slobodu liečby. Pramene: Otvorený dopis prezidentovi Americkej asociácie psychiatrov Koocherovi:: http://www.narth.com/docs/nicospeech.html

Mnoho vedcov a terapeutov poukazuje na úspešnú zmenu nežiadúcej homosexuality v heterosexualitu, ktorá pre pacienta znamená naplnenie. Pramene: Webové stránky people-can-change – (ľudia sa môžu zmeniť) uverejňujú dvadsaťtri vedeckých výskumov z posledných štyridsiatich rokov, ktoré poukazujú na možnosť zmeny homosexuality. http://www.people-can-change.blogspot.com/2009/04/big-lie-no-evidence-of-change.html

Na každého – či už vedca, pacienta alebo publicistu – ktorý má čokoľvek do činenia s liečbou homosexuality, vyvíja homosexualistická lobby brutálny nátlak, diskriminuje ho, prenasleduje ho a pokiaľ možno umlčuje.

Podobne ako je tomu napríklad u protialkoholickej liečby notorických alkoholikov, tak úplne rovnako tak aj v prípade liečby homosexuálov je len samozrejmé, že iba úplná dobrovoľnosť a úprimná túžba po vyliečení sa či už z notorického alkoholizmu alebo z homosexuality sú nevyhnutnými podmienkami úspešnej terapeutickej pomoci. Žiadny notorický alkoholik a úplne rovnako tak ani žiadny homosexuál nemôže byť nikdy vyliečený zo svojho neduhu ak sám nemá úprimnú túžbu po svojom vyliečení.

Isteže aj u homosexuála úprimne túžiaceho po svojom vyliečení sa z homosexuality rovnako tak ako aj i pri akejkoľvek inej terapeutickej alebo lekárskej liečbe môže sa občas stať, že tento zásah terapeuta či lekára sa môže minúť cieľom a nepriniesť očakávané zlepšenie. Avšak nie sú k dispozícii žiadne vedecké výsledky, ktoré by dokazovali, že použitie terapie za účelom liečby egodystonnej homosexuality vedie k nežiadúcim výsledkom nadpriemerne často. Pramene: Joseph Nicolosi – A. Dean Byrd – Richard W. Potts, Retrospective selfreports of changes in homosexual orientation. A consumer survey of conversion therapy clients, In: Psychological Reports 86, s. 1071 – 1088.

Miera úspešnosti uvádzaná u terapeutickej intervencie býva rôzna. Dôležitým faktorom je zrejme to, či má liečba zároveň aj náboženskú dimenziu. Pramene: Richard Fitzgibbons, Origin and Healing of Homosexual Attractions and Behavuours; http://www.catholiceducation.org/articles/homosexuality/ho0011.html

Jedným z najznámejších svedkov možnosti vyliečenia sa z homosexuality je Michael Glatze, zakladateľ a bývalý šéfredaktor homosexuálneho časopisu “Young Gay America”, ktorý hovorí: “Najviac oslobodivé bolo, že som sa zbavil homosexuálnej mentality. To mňa naplnilo najväčším úžasom a bolo to to najkrásnejšie, čo som kedy zažil. Boh ku mne prišiel, keď som bol zmätený a stratený, osamotený, ustrašený a rozorvaný. V modlitbe mi dal na poznať, že neexistuje absolútne nič, čoho by som sa musel obávať – a že som doma. Len bolo ešte potrebné “doma trochu upratať”. Homosexualita mňa pripravila o takmer šestnásť rokov života… Ako vodca hnutia za “práva homosexuálov” som mal mnohokrát príležitosť obracať sa k širokej verejnosti. Keby som dnes mohol vziať späť niečo z toho, čo som hovoril, urobil by som to. Teraz viem, že homosexualita je chtíč a pornografia v jednom. O opaku mňa nepresvedčí nikto, aj keď ku mne bude hovoriť sebeviac obratne a rozprávať mi svoj osobný príbeh sebeviac smutne. Ja som v tom totiž bol – a preto poznám pravdu. Pramene: Michael Glatze, Ich bin dort gewesen, ich kenne die Wahrheit; http://www.hv-cv.de/23.html

Homosexualistická lobby robí celosvetovo všetko možné pre to, aby sa zvesť o zmeniteľnosti homosexuálnej orientácie v heterosexuálnu pokiaľ možno úplne vymazala z povedomia verejnosti a aby organizácie, ktoré ľuďom k tejto zmene homosexuálnej orientácie v heterosexuálnu pomáhajú, lživými ohováraniami a osočovaniami pripravila o existenciu.

V dopise predsedovi Diakonického diela Evangelickej cirkvi v Nemecku (EKD) Johannu Stockmeierovi zo dňa 10.11.2011 požadoval poslanec Spolkového snemu Volker Beck vylúčenie “Ofenzívnych mladých kresťanov” (Offensive JungeChristen) a “Bieleho kríža” z Diakonie. Sú to dve organizácie, ktoré ľuďom s egodystonickými sexuálnymi sklonmi ponúkajú pomoc bez nátlaku – ak o ňu títo ľudia požiadajú! Beckovo zdôvodnenie: “Terapie vedú spravidla k depresiám, sociálnej izolácii a dokonca k samovraždám.” Doložiť tieto závažné obvinenia sa nenamáhal. Doložiť sa totiž nedajú! Tentoraz bol jeho zásah pre egodystonných homosexuálov našťastie bezúspešný.

Návrh nového zákona pre Kaliforniu (SB 1172) dokonca zakazuje poskytovať liečbu a pastoračnú pomoc ľuďom, pre ktorých je ich egodystonná homosexualita utrpením. Neexistujú vedecké zdôvodnenia, ktoré by to mohli ospravedlniť; záujemcov o takúto liečbu je zato dosť. O uznávaní a kontrole terapeutických postupov doposiaľ rozhodovali vedecky kvalifikované profesijné združenia. Navrhovaný kalifornský zákon chce dať toto rozhodovanie do rúk iba politikom a učiniť ich tak záležitosťou mocenskej politickej hry. Takýto zákon by týchto egodystonnou homosexualitou postihnutých nešťastníkov pripravil o slobodnú možnosť nechať sa liečiť a rodičov o právo rozhodovať o primeranej terapeutickej pomoci svojmu neplnoletému dieťaťu. Pramene: http://narth.com/2012/04/narth-statement-on-californis-sb-1172-sexualorien-tation-change-efforts/

Christian Spaemann, odborný psychiater a psychoterapeut, v minulosti aj vedúci lekár Kliniky pre duševné zdravie pri Nemocnici svätého Jozefa v rakúskom Braunau, v jednom rozhovore povedal: “Keby bola homosexualita vrodená ako farba kože, potom by sa v prípade túžby po zmene pohlavnej orientácie skutočne jednalo o takú žiadosť o liečbu, aká by sa nedala eticky ospravedlniť. Tak tomu však nie je. Dnes už dokonca ani seriózni predstavitelia hnutia homosexuálov netvrdia, že je homosexualita podmienená geneticky. V súčasnej dobe už existuje rad vedeckých dôkazov, že pohlavnú orientáciu je možné trvalo zmeniť… Vzhľadom ku stávajúcim údajom nie je zásadne prijateľné odmietať žiadosti o zmenu sexuálnej orientácie, prípadne ponúkať iba tzv. “afirmatívnu liečbu”, tj. takú, ktorá by žiadateľa namiesto úsilia o zmenu homosexuality v heterosexualitu mala sa pokúšať utvrdzovať, že údajne byť homosexuálom je dobré. To by do oblasti psychoterapie vnášalo ideológiu a pohŕdanie s autonómnou vôľou pacientov…. Spracovanie emocionálnych konfliktov, ktoré idú niekedy do značnej hĺbky, vedie k tomu, že pacientove homosexuálne impulzy slabnú, čím získava slobodu otvoriť sa pre prijatie heterosexuálneho potenciálu... O nejakej tzv. “zmenu polarity”, ako to neustále tvrdí homosexuálne hnutie, teda nemôže byť reč. Pramene: http://www.kath.net/detail.php?id=20708

Nápadný rozpor je v tom, že homosexualistická lobby, ktorá ako tvrdí “bojuje” za likvidáciu údajne vraj existujúcej “nútenej heterosexuality”, robí všetko pre to, aby poprela zmeniteľnosť homosexuálnych sklonov, ďalej hoc aj násilne potlačila všetky informácie o spôsoboch a možnostiach terapeutickej zmeny homosexuality v heterosexualitu a nenávistnými politickými kampaňami upierali právo na existenciu terapeutom a organizáciám, ktoré egodystonným homosexuálom takúto pomoc poskytujú. Táto homosexualistická lobby - tiež čoby samozvaní obhajcovia záujmov údajne vraj všetkých homosexuálov – vyrazila do sveta pod falošne pokryteckými heslami boja za údajnú slobodu, toleranciu a boja za odstránenie diskriminácie v skutočnosti však ale sami pokrytecky v menu “ľudských práv” hrubo porušujú ľudské práva tým, že despoticky potlačujú občianske slobody, a to najmä slobodu prejavu, slobodu vedeckého bádanie a slobodu terapie.

V sázke je úplne nevedecká pseudokoncepcia homosexualistickej ideologickej dogmy o údajne vraj nezmeniteľnej “pohlavnej identite”, za ktorej ústavnú ochranu homosexualistická lobby celosvetovo bojuje.

V sázke je názor presadzovaný homosexualistickou lobby, že homosexualita má údajne vraj prinajmenšom rovnakú spoločenskú hodnotu jako heterosexualita, a teda je oprávnená požívať tých istých práv ako manželstvo a rodina, včítane práva na adopcie našich detí.

V sázke je oprávnenie homosexualistickej lobby informovať naše deti a našu mládež vo vzdelávacích inštitúciách o tom, že rozhodnutie sa pre homosexualitu je údajne vraj prinajmenšom rovnocennou voľbou.

V sázke je etická zodpovednosť jednotlivca.

Zaujalo Vás to? Ak áno, tak Vám doporučujem prečítať si ešte aj túto zaujímavú prácu v slovenčine:

Henryk Lahola : Homosexuáli a lesbičky! Preč zo zvráteným úchyláctvom!! Vyliečte sa z tej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality!! Táto práca je určená k samoliečbe homosexuálov a lesbičiek, ktorí či ktoré o túto liečbu majú úprimný záujem!!! (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na

www.henryklahola.nazory.cz/Terapiabuz.htm

.

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, napísané dňa 23.1.2015

Späť na hlavnú stránku!