wz

Späť na hlavnú stránku!


Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2013 o rodině, o tzv. “rodové rovnosti” a o “gender ideologii”.

Odkazovač: Ste zo Slovenskej republiky? Potom radšej kliknite myšou na tento modrý nápis a prepnite sa tým do slovenskej verzie!

Milí bratři a sestry !

Advent, do kterého jsme dnes vstoupili, je obdobím přípravy na Vánoce. Tyto svátky nám připomínají příchod Božího Syna na svět. Jak sám říká, přišel, aby jsme měli život a aby jsme ho měli hojnější. (Srov.: Jn 10, 10). To nejvzácnější, co Bůh daroval světu i člověku je právě život. Pro něj zde připravil podmínky a stanovil zákony. Jestliže je budeme respektovat, začne život kvést. Jestliže se člověk postaví proti Božímu řádu, nastolí kulturu smrti.

Mimořádná Boží starostlivost je zaměřená na člověka. Dříve než ho Bůh stvořil, připravil mu krásnou a plodonosnou přírodu, aby byla zdrojem jeho tělesných sil. A pro jeho štěstí kromě přírody mu daroval rodinu. Bůh chce, aby každý člověk přicházel na svět do láskyplného uspořádaného rodinného společenství. Jestliže to tak není, jde anebo o neštěstí anebo o lidské selhání. V průběhu celého života má člověk v rodině prožívat mnoho forem lidského štěstí. Začíná to štěstím dítěte, které se v náručí otce a matky cítí velmi bezpečně a přitom bezstarostně. Ono růstem a dospíváním dozrává a mění se na štěstí zamilovaného manžela, či manželky a později na štěstí užitečného otce a matky. Nakonec je to štěstí starých rodičů, jestliže jim je dopřáno radostně hledět na svoje dobře vychované potomstvo, jak si zodpovědně počíná. Každou etapu lidského štěstí zabezpečuje uspořádaná rodina.

Rodina je ustanovena Bohem. Proto není v moci člověka rodinu zlikvidovat. Církev se takto modlí nad novomanžely: "Bože, ty si postavil ženu vedle muže a toto společenství si již při stvoření tak požehnal, že ho nezničil ani dědičný hřích, ani potopa světa." Touto modlitbou Církev vyznává i víru v rodinu jako v Boží ustanoviznu, která ve světě přežije. Nemusí však přežít v Evropě. I když ji člověk nemůže zlikvidovat, může ji velmi zmrzačit a toto se děje v dnešním světě. Rozvratem rodiny se znehodnocuje lidské štěstí, které právě v ní nabývá pozemskou dokonalost. Ohrožuje to život a nastoluje se kultura smrti. Aktéři kultury smrti používají na její prosazení značně přespekulované metody. Do velmi ušlechtilých pojmů vkládají úplně nový a opačný, teda dehonestující obsah. Mluví o "lidských právech" a o "právech dítěte", ale do těchto práv chtějí prosadit takové věci, které lidem i dětem škodí. Pod rouškem práv dítěte, které oni prosazují, otec a matka ztrácejí možnost své děti zodpovědně vychovávat. A přitom dítě má přirozené, Bohem dané právo na výchovu.

Stoupenci kultury smrti přicházejí s novou "gender ideológií". V jejím jménu chtějí prosadit tzv. "rodovou rovnost". Člověk, který tento termín prvýkrát slyší, si myslí, že jde tu o to, aby mužovi a ženě byli uznané stejná práva a stejná důstojnost. Ale ty skupiny přes tzv. "rodovou rovnost" sledují cosi celkem jiného. Chtějí nás přesvědčit, že nikdo z nás nejestvuje od přirozenosti jako muž anebo jako žena, chtějí tedy vzít mužovi právo na identitu muže a žene právo na identitu ženy a rodině právo na identitu rodiny, aby se už muž necítil jako muž, žena jako žena a manželstvo, aby už nebylo tým Bohom požehnaným výlučným společenstvím muže a ženy, ale na roveň manželství chtějí prosadit i společenství dvou mužů, či dvou žen. Tak vzniká jakýsi sodomský paskvil odporující Boží vůli a připravující Boží trest.

Přes ušlechtilé hesla se do života společnosti prosazuje rozvrat rodinného života, který má být posvátným. Je to bohorouhavá vzpoura člověka vůči Stvořitelovi. On nás stvořil na svůj obraz. Muž od Stvořitele dostal důstojnost muže, žena důstojnost ženy a rodina důstojnost rodiny. Od toho se odvíjí i důstojnost národa. Toto chtějí aktéři kultury smrti a stoupenci gender ideologie ve jménu ušlechtilých hesel zničit. Pojem muž, manžel, otec, rytíř, gentleman je pro ně nepřijatelný. A totéž platí o pojmech žena, manželka, matka. V kterém národě se jim to podaří, ten národ ztratí svoje důstojné postavení před Bohem i před světem.

Představitelé mnohých zemí těmto aktérům kultury smrti z nepochopitelných důvodů servilně podlézají a skrze zákonodárství, které je někdy v rozporu se zdravým rozumem, jim vycházejí vstříc. Takoví nemají žádné morální hrdosti a svůj národ připravují nejen o jeho důstojnost, ale pomocí zákonů ho vydávají na zánik. Je to ztráta základního životného smyslu - ztráta citu pro sebezáchovu. První nebezpečenství se už objevují i u nás.

Chceme projevit velikou úctu a vděčnost těm institucím a těm jednotlivcům kteří si uvědomují toto blížící se nebezpečí a na ochranu rodiny a kultury života zorganizovali v Košicích pochod za život. Chceme projevit úctu a vděčnost všem lidem, kteří tento pochod podpořili a tak dali najevo, jak jim záleží, aby instituce rodiny byla zachráněná.

Pochod za život měl být výzvou, povzbuzením i morální podporou pro naše státní představitele, aby se nebáli chránit důstojnost a životaschopnost našeho národa. Skutečnost je taková, že k této výzvě se postavili dost nevšímavě, co naznačuje, že si již osvojili kulturu smrti, protože jejím aktérům nadále dávají veliký prostor a značnou podporu. Aktivisti "rodové rovnosti" se nevzdávají, ale čekají na vhodnou příležitost, aby pomocí legislativy mohli ovládnout výchovněvzdělávací proces a vnutit tuto "sodomskou ideológii" do školské i předškolní výchovy. Jednalo by se o takový výchovní proces, který by dítě obral nejen o důstojnost, ale morálně i psychicky by ho dokonale zmrzačil. Dítěti by znemožnil vyrůst po každé stránce v zralého muže a v zralou ženu. A na tuto hroznou devastaci by byl zneužit učitelský stav. Kdysi byl zneužit učitel, aby proti vůli rodičů jejich dětem vnucoval ateizmus, dnes mu hrozí ještě cosi horší. Aktéry kultury smrti silně podporují i média, nedejme se nimi oklamat, ani ovlivnit.

Kultura smrti skutečně ohrožuje existenci národa. Při takovém ohrožení předešlé generace neváhali umírat za ochranu vlasti. Od nás se ještě taková veliká oběť nežádá, ale žádá se, abychom byli ostražití. K ostražitosti vyzýváme nositele moci na všech úrovních, rodiče, školské samosprávy a všechny lidi dobré vůle. Aby jsme projevy kultury smrti odmítali již v zárodku. Náš hlas při jakýchkoliv volbách může dostat jen ten kandidát, který odmítá kulturu smrti. Opačným postojem bychom si znevážili těch našich předků, kteří kladli svoje životy za dobro vlasti.

V této adventní a vánoční době nám Bůh velmi zřetelně dává najevo, co znamená v jeho očích rodina. Když poslal svého Syna na svět, nepostaral se o to, aby se jeho Syn narodil v přepychovém paláci, aby měl vybírané jídla, ale postaral se o to, aby jeho Syn přišel na svět a mohl vyrůstat v uspořádané rodině. Pohled na Nazaretskou rodinu, ať nás burcuje k tomu, abychom pro zachování rodiny udělali všechno, co je v našich silách. Jako Nazaretská rodina chránila dítě útěkem do Egypta, tak i my jsme povinní za každou cenu chránit zdravý vývoj dětí před nebezpečnou "gender ideológií".

V pevné naději, že k těmto vážným otázkám života a rodiny zaujmete správný postoj, Vám udělujeme své požehnání.

biskupové Slovenska

 

Opsal dne 15.12.2014 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!