wz

Zpět na hlavní stránku!


Soupis všeho normálního a legitimního, co podle názorů vládnoucího nedemokratického režimu České republiky je pokládáno za údajný "extremizmus"!

Na samotný úvod tohoto článku bych chtěl velice jednoznačně zdůraznit, že já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola osobně nejsem členem žádné politické strany a ani žádného politického hnutí, do žádné politické strany a ani do žádného politického hnutí jsem si nikdy ani přihlášku nepodal, nenapsal a ani nepodepsal, právě tak jako se ani nijak nezúčastňuji na absolutně žádných předvolebních, volebních či povolebních shromáždění nebo jakýchkoliv jiných politických schůzí či mítingů jednotlivých politických stran a hnutí. A toto platí nejen pro současnou dobu, ale pro jakoukoliv dobu kdykoliv v mé minulosti.

Jedinou výjimkou z této mé výše zmíněné přísné apolitičnosti a striktní nestranné politické neutrality u mě bylo pouze jen krátké období v letech 1990 – 1992 v časech existence Československa, kdy jsem ještě k tomu navíc v dotyčných letech 1990 – 1992 coby československý státní občan žil v Bratislavě, tj. na teritoriu dnešního hlavního města Slovenska, a nikoliv tedy na teritoriu dnešní České republiky.

Skutečnosti mnou zdůrazňované v předešlých dvou odstavcích bych chtěl zvláště zdůraznit a podtrhnout, aby měl každý jistotu v tom, že já se zde v tomto článku “nebiji” za zájmy těch či oněch politických stran a politických hnutí České republiky, ale že se zde “biji” o samotné základy dalšího vývoje České republiky jako svobodného demokratického státu, protože jsou to samotné pilíře svobody, demokracie a lidských práv, které jsou zejména současným nejnovějším nedemokratickým vývojem vládnoucího režimu v České republice velice ohroženy.

Návrh vlády České republiky na základě kterého dne 17.2.2010 Nejvyšší správní soud České republiky ve svém Rozsudku Pst 1/2009 - 348 vyhověl tomuto návrhu vlády České republiky na rozpuštění Dělnické strany jsem si se zájmem přečetl. Ne proto, že byla rozpuštěna mezi mnohými lidmi jedna tak velice oblíbená opoziční politická strana, ba dokonce ani ne pro samotnou tuto právní kausu před Nejvyšším správním soudem České republiky mezi vládou České republiky a touto Dělnickou stranou ohledem toho zda-li tato opoziční politická strana smí z milosti současného prohnilého extremistického vládnoucího režimu v České republice existovat i nadále anebo nikoliv.

I když sice nepochybně nelze říci, že by tato kausa Vláda České republiky versus Dělnická strana před Nejvyšším správním soudem samotná byla nezajímavou již sama o sobě, nicméně ale já osobně v tomto článku zaměřuji svou pozornost k něčemu poněkud úplně jinému, a to šokující nedemokratické argumentaci použité v tomto návrhu české vlády na rozpuštění jedné opoziční politické strany, která mimoděk nechtěně odhaluje “karty” vládnoucího režimu, respektive sekundárně je vlastně i jakýmsi soupisem všeho normálního a legitimního, co podle názorů vládnoucího nedemokratického režimu České republiky je tímto nedemokratickým vládnoucím režimem pokládáno za údajný "extremizmus"!

Samotný Nejvyšší správní soud České republiky na úvod své stručné rekapitulace obsahu návrhu Vlády České republiky v souvislosti s vyhlašováním Rozsudku Pst 1/2009 - 348 když vyhověl tomuto návrhu vlády České republiky na rozpuštění Dělnické strany současně i připomněl, že plný text tohoto druhého a tentokrát již úspěšného vládního návrhu na rozpuštění Dělnické strany je k dispozici na webových stránkách samotného Nejvyššího správního soudu České republiky www.nssoud.cz , a to v oddílu Aktuality, jako zpráva ze dne 9. 10. 2009. Vládní argumentace použitá v tomto vládním návrhu je více než výmluvná na to, aby každému kdo si to přečte ukázala pravou tvář našeho údajně prý též “demokratického” vládnoucího režimu, který ovšemže s nějakou skutečnou demokracií nemá absolutně nic společného.

Tento můj článek není adresován prorežimním fanatikům. Tím méně snad lze říci, že by tento článek byl adresován kdejakým prorežimním kariéristům, konjunkturalistům, patolízalům, pochlebovačům, prospěchářům, oportunistům, zbabělcům či obyčejným kriminálním zločincům, kteří právě od momentálního prohnilého režimu si slibují svůj osobní prospěch, a kteří se – obrazně řečeno - jen třesou touhou vylízat jakýkoliv papalášký zadek držící v rukou nějakým způsobem otěže státní moci. Tyto odporné patolízalské krysy jsem z celé duše nenáviděl již dávno před listopadem 1989 a hluboce s nimi pohrdal. A tyto konjunkturální krysy svou servilní pochlebovační novinářskou popřípadě jinou podobnou prorežimní prací lížou papalášké zadky dodnes úplně stejně jako to oni samotní a jim podobní dělali i kdykoliv v minulosti před listopadem 1989.

Tento můj článek je adresován Vám všem ostatním, kteří nejste na této kause “Vláda versus Dělnická strana” nijak osobně zainteresováni, a zajímají Vás tudíž především politologické a všeobecně právní aspekty a charakter současného nedemokratického vládnoucího režimu České republiky více než dotyčná právní kausa “Vláda versus Dělnická strana” samotná.

Vám všem tedy doporučuji, aby podobně jak to ostatně v této práci činí i moje maličkost, více než o dotyčnou samotnou právní kausu, jste se jako čtenáři zaměřili ať již při četbě samotného vládního návrhu na rozpuštění dotyčné Dělnické strany anebo dotyčného rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky Pst 1/2009 –348 spíše na tu vládnoucím nedemokratickým režimem použitou právní argumentaci a rétoriku; neboť každému slušnému a na věci osobně nezainteresovanému demokratovi, který na výsledku dotyčné výše uvedené konkrétní soudní kausy “vláda versus politická strana” nemá žádný svůj osobní zájem, musí být tudíž jako takovémuto zcela nestrannému a slušnému demokraticky smýšlejícímu člověku po přečtení si červeně psaných citátů citovaných z dotyčných dokumentů vládnoucího režimu nad slunce jasné již úplně vše o pravé tváři “demokracie” a “lidských práv” v současné České republice i bez jakýchkoliv mých komentářů, či komentářů kohokoliv jiného.

Jsem však ale realista, a tudíž je mi zcela jasné, že bohužel pouze jen velice nepatrná část lidí si tyto velice závažné dokumenty samotné sama opatří, a ještě mnohem nepatrnější část lidí skutečně bude mít i tu vůli a výdrž čtením těchto dokumentů prokousat se vším tím obšírným balastem, zejména pro mnohé právní laiky těžce stravitelného a nudného sáhodlouhého textu obšírně píšícího zeširoka často “de facto” i “de iure” o ničem.

Ovšemže nelze popřít, že oba tyto sáhodlouhé dokumenty režimu plné blábolů (z nichž Vám některé zde dále hodlám v “červené barvě” doslova citovat) je určitě velice užitečné si přečíst, ba dokonce každému bych i vřele doporučoval, aby si oba tyto dokumenty skutečně i velice pozorně přečetl. Nicméně ale i přesto, že dotyčnou soudní kausu primitivní slepé nenávisti nedemokratického vládnoucího režimu České republiky vůči jedné z opozičních politických stran České republiky pokládám za velice zajímavou, a zejména pak poučnou, přesto však ale nehodlám se věnovat této kause “Vláda České republiky versus Dělnická strana” samotné jako takové, ale spíše můj pohled a pozornost hodlám v této práci zaměřit k něčemu úplně jinému, a to konkrétně na citování z dotyčného Návrhu vlády České republiky na rozpuštění Dělnické strany, kde se ovšemže zaměřím zejména na citování těch pasáží, které až s překvapivě šokující upřímností současného vládnoucího režimu České republiky zcela nepokrytě popisují to, co přestože je to úplně normální, přirozené a legitimní v každé svobodné a demokratické společnosti bez toho aniž by vládnoucí režimy skutečně demokratických zemí měli vůči takovýmto politickým názorům či politickým aktivitám nějaké námitky, přesto však ale současný vládnoucí režim České republiky, anebo tedy – abych byl úplně přesný, a tedy i úplně “košer” korektní a spravedlivý – tak tedy přinejmenším současná Fischerova vláda České republiky a její Pecinovo Ministerstvo vnitra České republiky pokládá za projevy údajného politického “extremizmu” (dále ale z praktických důvodů budu přece jen ale častěji používat souhrnný pojem “vládnoucí režim”).

A pokud Vy čtenáři nejste úplně mravně zkaženým, zvrhlým a perverzním sexuálním úchylákem, cynickým asociálem bez jakéhokoliv přirozeného lidského citu a bezcharakterním a bezskrupulózním kriminálním zločincem, pak určitě tedy i Vy – pokud v sobě máte alespoň malou štipku lidské slušnosti - s údivem zjistíte, že to, co si Vy o něčem v oblasti politické, ekonomické, sociální a zejména pak mravní osobně myslíte, někde říkáte, anebo dokonce i činíte v dobré víře a v přesvědčení, že na tom přece nejenže nic špatného není, ale právě naopak, že je to dokonce často i velice záslužné, humánní, ušlechtilé a jako lidumilné činěné z upřímné lásky k lidem, je ejhle/!!/ jako blesk z čistého nebe zcela překvapivě najednou vládnoucím režimem České republiky je právě toto Vaše humánní a mravní smýšlení pokládáno za cosi údajně prý špatného, za cosi údajně prý extremistického a nemorálního, a možná, že tedy i Vy aniž by jste to tušil jste byl vládnoucím režimem a jeho policejními tajnými agenty z takzvaně “protiextremistického oddělení” tajně sledován, popřípadě jste i nyní tajně sledován jako údajný “extremista”.

Ono ostatně podobně jako v hororovém světě spisovatele Geoga Orwella takzvané ministerstvo “Pravdy” je ve skutečnosti ministerstvem pro vymýšlení propagandistických lží a lživé demagogie vládnoucího režimu, anebo takzvané ministerstvo “Lásky” je fakticky jakého quasi getapácko – estébácké ministerstvo tajné policie bezskrupulozně používající ty nejsurovější metody teroru namířeného vůči ať již skutečným anebo domnělým odpůrcům vládnoucího totalitního režimu; podobně tak i v dnešní České republice jeho takzvané “protiextremistické oddělení” a ani jeho takzvaně “mravnostní oddělení” neslouží tomu, aby bojovalo proti potratářům a ideologickým interrupcionalistům, feministkám a feministům, homosexuálům a ideologickým homosexualistům plus dalším propagátorům zvrhlým sexuálním perverzí, kde se tito zločinci svou zvrhlou, zvrácenou ideologii interrupcionismu, feminismu, genderu a homosexualismu usilují vnucovat dokonce i těm nejbezbrannějším a nejslabším – malým dětem. Každý rozumný člověk, který nepozná charakter vládnoucího feministicko – homosexualistického režimu by asi předpokládal, že “protiextremistické oddělení” i “mravnostní oddělení” policie je určeno k boji proti homosexuálům a ideologickým homosexualistům plus ostatním zvrhlým sexuálním perverzním úchylákům, interrupcionistům, feministkám, feministům a genderistům. Ve skutečnosti ale policejní “mravnostní oddělení” namísto toho, aby bojovalo proti nemravným lidem a “protiextremistické oddělení” namísto toho aby bojovalo proti extremistům, ve skutečnosti bojují proti přesně opačným lidem, než proti kterým by měli bojovat: bojují proti hluboce věřícím kněžím a jiným náboženským představitelům různých ať již ministerstvem kultury registrovaných anebo neregistrovaných církví a náboženských společností, ale i proti ostatním upřímně věřícím lidem či alespoň slušným lidem odmítajícím výše uvedené nemravně zvrácené zvrhlosti, zaměřujíc často svou represi vůči slušným otcům a slušným matkám mnohodětných rodin, kde oba tito rodiče často i každodenně chodí ze všemi dětmi do kostela a upřímně se usilují o to, aby ze svých dětí vychovali slušné lidi, což je trnem v oku jak “mravnostní policie”, tak i “protiextremistické policie”, kteří si zásadně nepřejí, aby s těchto dětí byli vychováni slušní lidé, právě tak, jako si to nepřejí ani teplí papaláši v čele států, kteří by nejraději viděli mít z těchto dětí vychované stejně perverzní sexuální úchyláky jako jsou tito buzerantští papalášové samotní.

A navíc jak to obvykle bývá, i zde v tomto odhalení toho, co má vládnoucí režim zapsáno jako dle jeho subjektivních názorů, že by mělo být údajně prý “extremistické”, nám všem umožnila vlastně pouze jen čirá náhoda, respektive soud vládnoucího režimu proti zatím první z několika nepohodlných politických stran, kterou se vzhledem k tomu, že mu tato opoziční strana velice “lezla” do jeho špatného svědomí, se této politické strany rozhodl tento prohnilý nedemokratický režim vládnoucí v České republice zbavit jejím nekompromisním zákazem.

Demokracie v České republice tímto zákazem jedné z opozičních politických stran dostala od despotického režimu vládnoucího v České republice opět jednu mocnou facku, nicméně ale jak se říká “vše zlé je na něco i dobré” se možná pro někoho poněkud i překvapivě vyplnilo i v tomto případě, protože nebýt tohoto soudu vládnoucího režimu s jednou režimu nepohodlnou opoziční politickou stranou, vládnoucí režim České republiky by tudíž ani nemusel takto veřejně odkrýt své “protiextremistické” karty, respektive nikdo z nezasvěcených obyčejných lidí by se pak ani jen nedozvěděl všechno to, co všechno tento prohnilý nedemokratický vládnoucí režim panující v současné době v České republice pokládá ve své perverzně amorální zvrácené zvrhlosti subjektivně za údajně “extremistické”, v důsledku čehož mnozí lidé by naivně žili v bláhovém přesvědčení naprostého klidu a bezpečí, že máme stoprocentní jistotu v tom, že nejen na papíře, ale navzdory všem excesům vládnoucího režimu České republiky, které již i v minulosti porůznu prosákly na veřejnost, ještě doposud máme stoprocentní jistotu platnosti zlatého demokratického pravidla, že “všechno co není zákonem výslovně zakázáno, je povoleno jako zcela legální a legitimní”.

Ovšemže já na základě občasné četby českého denního tisku ve veřejných knihovnách velice dobře vím, kolik bláta sprostých demagogických lží a nenávisti bylo vůči této Dělnické straně v tisku nakydáno, a na základě tohoto pak co jsem viděl napsáno prakticky v úplně veškerém českém denním tisku tudíž logicky předpokládám, že ani v televizi (na kterou se já osobně nikdy nedívám) a ani v rozhlase (který já osobně nikdy neposlouchám) tomu s největší pravděpodobností patrně asi nebylo a není jinak, respektive na základě mých zkušeností spřed listopadu 1989 předpokládám, že i veškeré české televizní a rozhlasové stanice se o této Dělnické straně s největší pravděpodobností asi vyjadřovali a vyjadřují ve stejném duchu jako to činil a činí tento již výše zmíněný český tisk.

Tudíž aby jste si i Vy sami – pokud Vás ovšemže objektivní pravda skutečně zajímá - ve věci této Dělnické strany mohli utvořit vlastní nezávislý obrázek o tom oč se zde ve skutečnosti jedná anebo nejedná, dovoluji si zde kromě jiného i v té nejmaximálnější stručnosti příležitostně reprodukovat i volební program Dělnické strany z roku 2008, s nímž se Dělnická strana hodlá ucházet i ve volbách do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky. Aby snad v této souvislosti ale nedošlo k nějakému nedorozumění, tak předem upozorňuji na to, že tyto moje citované pasáže z volebního programu Dělnické strany rozhodně v žádném případě nebyly nikdy ani autorizovány, a ani konzultovány se žádnými jinými osobami, tím méně snad s nějakými členy anebo sympatizanty této politické strany, a v podstatě se jedná pouze jen o určitou mou osobní projekci, respektive moje osobní převyprávění volebního programu Dělnické strany, které však ale bohatě postačuje k tomu, aby jste si o této politické straně mohli utvořit svůj objektivní obraz taký jaký i ve skutečnosti je, a to i s politologickým začleněním této politické strany tam, kam i ve skutečnosti jako opoziční politická strana patří, a nikoliv tedy tam, kam ji demagogická propaganda vládnoucího režimu začleňuje.

Vzhledem k tomu, že tyto mé náboženské webové stránky o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz si velice zakládají nejen na pravdomluvné absolutní objektivitě, ale i na své striktní apolitičnosti a neutralitě, tak ani cílem této práce není politická a ani jiná propagace, ba dokonce ani jen pouhá publikace politických programů jednotlivých politických stran či politických hnutí. A tato má zásada se úplně stejně a bez jakékoliv výjimky vztahuje na veškeré politické strany a politická hnutí, Dělnickou stranu z toho nijako nevyjímaje. Proto ani zde v této práci nemám v úmyslu publikovat v nějakém uceleném celku ani dotyčný již výše zmiňovaný volební program Dělnické strany z roku 2008 jako celek (což rozhodně není posláním této práce) ale v zájmu dokonalejšího dokreslení až neuvěřitelně velikého pokrytectví a demagogické lživosti vládnoucího režimu České republiky a jeho novinářů, pouze jen budu z volebního programu Dělnické strany příležitostně citovat příslušné pasáže, které se svým obsahem tématicky vztahují k jednotlivým kapitolám, kterým se budu dále věnovat.

Pro ty čtenáře, které zajímá přečíst si celý program Dělnické strany, ti tak můžou udělat buď na webu samotné Dělnické strany, jakož i na několika dalších místech, kromě jiných například i u mě samotného na adrese www.henryklahola.nazory.cz/ProgramDS.htm

Ostatně nejen pokud jde o dotyčnou Dělnickou stranu, ale vůbec i pokud jde o jakoukoliv politickou stranu či politické hnutí nebo i vůbec jakoukoliv jinou právnickou osobu, fyzickou osobu, organizaci, sdružení. hnutí nebo webové stránky které jsou jaksi podezřele úplně všemi masmédii nějak “jednotně” démonizovány, utvořím si svůj vlastní názor na ně jednoduše tím, že si na Internetu zjistím zda-li tento “všemi” démonizovaný subjekt má anebo nemá nějaké snad své vlastní webové stránky na Internetu, popřípadě alespoň nějakých jeho skutečně upřímných sympatizantů (tj. ne nějakých nenávistných posměškárů), a pokud dotyčný “všemi” démonizovaný subjekt nějaké ty své vlastní webové stránky skutečně na Internetu má, pak už mi nic nebrání v tom, abych zašel do nějaké veřejné knihovny kde mají k dispozici počítače s připojením na Internet, a dotyčné webové stránky si na vyhledávači Google vyhledal, přečetl si jejich obsah alespoň do té míry, abych si ozřejmil obsah, strukturu a hierarchii jejich skutečných hodnot které zastávají a případně i propagují, a až poté si nakonec konfrontuji v nejširším smyslu slova pojímané (do čehož lze eventuálně zařadit i názory politické) jejich životní filozofii a zastávané hodnoty s mou vlastní životní filozofií a hodnotami, které zastávám já, popřípadě jsou důležité pro mě, z čehož mi nakonec vyplyne i to, v čem se názorově s dotyčným subjektem eventuálně možná i shodnu, v čem jsou jejich a moje názory ať již trochu anebo i více, popřípadě i hodně rozdílné v názorech a zastávaných hodnotách, až nakonec k tomu, v čem jsou mé a jejich názory a zastávané hodnoty diametrálně odlišné, ba třebas možná i doslova až o 180 stupňů protikladné.

Kvůli lepší textové přehlednosti abych důsledněji odlišil mé vlastní poznámky, připomínky, hodnocení, glosy, komentář či vůbec souhrnně řečeno veškerý můj vlastní text od originálního textu citací, který jsem doslovně citoval jednak z dotyčného v pořadí již druhého vládního návrhu na rozpuštění Dělnické strany, jednak trochu volnější formou citoval i z volebního programu vládnoucím režimem rozpuštěné Dělnické strany tak, že:

a) veškeré mé vlastní poznámky, připomínky, hodnocení, glosy, komentář či vůbec souhrnně řečeno veškerý můj vlastní text je psán jen touto obyčejnou automatickou textovou barvou,

b) veškerý citovaný text z volebního programu rozpuštěné Dělnické strany je psán modrou barvou, a

c) veškerý citovaný originální text z dotyčného v pořadí již druhého vládního návrhu na rozpuštění Dělnické strany je psán červenou barvou!

 

1./Kapitola první: První skupina názorů, které režim považuje za “extremistické”

1. Jste proti raketové základně USA v ČR? Pak jste podle názoru režimu údajně prý “extremista”!

2. Jste proti komunismu? Pak jste podle názoru režimu údajně prý “extremista”!

3. Slavíte 1.máj jako svátek práce? Pak jste podle názoru režimu údajně prý “extremista”!

4. Ctíte si úctu ke svatému Václavovi? Pak jste podle názoru režimu údajně prý “extremista”!

5. Oslavujete vznik Československa? Pak jste podle názoru režimu údajně prý “extremista”!

6. Jste proti tzv. nezávislosti” jihosrbské provincie Kosovo a Metohija? Pak jste podle názoru režimu údajně prý “extremista”!

7. Jste za svobodu slova a projevu? Pak jste podle názoru režimu údajně prý “extremista”!

8. Cítíte sympatie k Srbsku a srbskému lidu? Pak jste podle názoru režimu údajně prý “extremista”!

9. Jste proti legalizaci drog? Pak jste podle názoru režimu údajně prý “extremista”!

10. Nesouhlasíte s bezprostředním terorizováním obyvatelstva takzvanými “pochody” homosexuálních úchylů? Pak jste podle názoru režimu údajně prý “extremista”!

11. Jste proti asociálnímu liberalistickému kapitalismu? Pak jste podle názoru režimu údajně prý “extremista”!

“V následujícím přehledu společných akcí navrhovatel poukazuje nejenom na silnou a dlouhodobou provázanost Dělnické strany a těchto hnutí, ale také na to, že na těchto akcích dochází velmi často k -projevům rasismu a antisemitismu -páchání trestných činů či jednání, pro které je zahajováno trestní stíhání -páchání přestupků -narušování veřejného pořádku včetně potyček s policií -k projevům, které jsou zaměřeny proti různým menšinám žijícím na území České republiky, tedy právům a svobodám občanů. Jde zejména o tyto akce:

24. 2. 2007, Beroun - demonstrace proti raketové základně v ČR

10. 3. 2007, Přerov - demonstrace proti komunismu

1.5. 2007, Brno 1. máj, oslava svátku práce

29. 9. 2007, Kladno - Svatováclavská demonstrace

28.10.2007, Moravská Ostrava - demonstrace k výročí vzniku republiky

23. 2. 2008, Praha - demonstrace proti nezávislosti Kosova

1.3.2008, Plzeň- demonstrace za svobodu slova

15.3. 2008, Praha- demonstrace na podporu Srbska

1. 5. 2008, Praha - 1. máj, oslava svátku práce

14.6. 2008, Děčín - demonstrace proti legalizaci drog

28.6.2008, Brno - protest proti shromáždění gayů a lesbiček

16.8. 2008, Hradec Králové - Den svobody

28.9. 2008, Kladno - Svatováclavská demonstrace

1.5. 2009, Brno - 1. máj, oslava svátku práce

16. května 2009, Košice - pochod proti kapitalismu

24. 5. 2009 Praha – protest proti vyřazení volebních spotů z vysílání ČT

15. 8. 2009, Nový Knín, Den Svobody 2” /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako “A. Veřejné akce Dělnické strany. Propojení s dalšími subjekty” – odstavec 7/

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - můj celkový komentář: Já osobně si nepřeji, aby nějací ať již homosexuální anebo jiní perverzní úchylové procházeli naší obcí. A to zejména jsem proti tomu, aby tito úchyláci procházeli těmi částmi obce kde je základní škola, pak dále kde je mateřská školka plus dalšími oblastmi kde si u nás obvykle hrají malé děti. Jsem snad já a se mnou i ostatní občané naší obce proto, že máme strach o naše malé děti nějakými rasisty anebo antisemity jak se demagogicky píše ve výše uvedeném vládním dokumentu?

Dále též já jako právník osobně taky nemohu souhlasit ani s hrubým porušením mezinárodního práva, ke kterému došlo svévolným porušením rezoluce číslo 1244 Rady Bezpečnosti Organizace Spojených Národů jednostranným vyhlášením tzv. “nezávislosti” pod vojsky západních států okupované jihosrbské provincie Kosovo a Metohija, která takto z vůle USA, Velké Británie, Francie, Německa a dalších západních států byla svévolně odtržena od Srbska. Jsem snad proto já, a se mnou i ostatní slušní právně cítící lidé, kteří si ctí mezinárodní právo, Organizaci spojených národů a její Radu Bezpečnosti Organizace Spojených Národů nějakými rasisty anebo antisemity jak se demagogicky píše ve výše uvedeném vládním dokumentu?

A mluvíme-li již o nešťastné jihosrbské provincii Kosovo a Metohija kde dochází popřípadě zcela prokazatelně docházelo jednak k vraždění nejen srbského ale i romského, ruského a vůbec i jakéhokoliv jiného nealbánského obyvatelstva různých národností a etnických skupin za účelem odebírání jejich ledvin, srdcí a jiných tělesných orgánů zaživa s úmyslem tyto důležité tělesné orgány prodat na černém trhu tělesných orgánů ve prospěch bohatých Západoevropanů a Američanů čekajících na transplantaci vhodného orgánu, aby nahradil jejich nemocné srdce, ledviny či jiné nemocné anebo nefunkční orgány, které v zájmu svého života tito boháči potřebují prostřednictvím transplantace vyměnit, a jsou ochotni za to zaplatit i milióny. A díky těmto únosům příslušníků nealbánského obyvatelstva Kosova a Metohije, jeho vražděním za účelem odebrání, téměř doslova “vykuchání” jejich životně důležitých tělesných orgánů a poté následného prodeje těchto tělesných orgánů pro transplantace západoevropským a americkým boháčů a boháček se na tomto krvavém biznisu mnozí vojenští i civilní papaláši kosovských Albánců velice moc “nabalili”, respektive tento špinavý krvavý obchod s tělesnými orgány unesených a zavražděných kosovských Srbů, Romů, Rusů a jiných nealbánců jim přinesl již obrovské majetky, díky čemuž tito kosovskoalbánští zločinci fakticky vládnuvší dnes v okupovaném Kosovu a Metohiji velice zbohatli. Lidé, kteří z těmito únosy a vraždami lidí konanými za účelem odebrání a následného prodeje jejich životně důležitých orgánů nesouhlasí jsou proto snad rasisté a antisemité jak se demagogicky píše ve výše uvedeném vládním dokumentu?

Současně v okupovaném Kosovu a Metohiji dochází k největší celosvětové úmyslné devastaci sakrálních historických památek srbského pravoslaví 14. století, ne-li dokonce ještě starších, které ačkoliv jsou již celá desetiletí oficiálně evidovány a chráněny jako celosvětové kulturní a historické dědictví UNESCO, jsou tyto historické památky úmyslně a cílevědomě bourány a ničeny. Svět tak přichází o cenné historické památky nevyčíslitelných hodnot. Jsou snad ti, co s tímto neuvěřitelným kulturním barbarstvím nesouhlasí proto nějakými rasisty či antisemity jak se demagogicky píše ve výše uvedeném vládním dokumentu?

Tudíž normálně cítící člověk, který při pohledu na všechno tohle utrpení těžce zkoušeného Srbska a srbského lidu sympatizuji s tímto těžce zkoušeným srbským lidem je snad proto nějaký rasista anebo antisemita jak se demagogicky píše ve výše uvedeném vládním dokumentu?

Jako věřící křesťan nebudu zapírat, že si nesmírně ctím kromě jiných světců a světic Božích i samotného našeho velikého světce, knížete a mučedníka svatého Václava z rodu Přemyslovců, který pro svou hlubokou víru v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele podstoupil mučednickou smrt v neděli na svátek svatých Kosmy a Damiána dne 28.9.929, kdy jej nechal zavraždit jeho bratr Boleslav. Vždyť ostatně v případě Čech, Moravy a Slezska je kníže svatý Václav nejen že jeden z našich světců, ale je to největší a nejvýznamnější náš světec, kterého si již více než jedno tisíciletí uctíváme, a který jako takový je svatým patronem korunních zemí koruny české, respektive zemí koruny české, anebo chcete-li tak České republiky. Právě tak jako zase například Sedembolestná panna Mária je svatou patronkou Slovenska. Říci konkludentně de facto, že kdo si uctívá svatého Václava je údajně prý rasista a antisemita je hrubá urážka nejen všech českých katolíků, ale vůbec je to hrubá urážka absolutně všech křesťanů z Čech, Moravy a Slezska bez ohledu na to, ke které konkrétní křesťanské konfesi náleží. Nemluvě již o tom, že moji maličkost vládnoucí režim pravděpodobně asi pokládá za údajného “extremistu” již i proto, že si upřímně přeji, aby se náš stát “Česká republika” změnil na parlamentní konstituční monarchii v čele s konstitučním dědičným králem z rodu habsburského. Jsem snad proto rasista či antisemita jak se demagogicky píše ve výše uvedeném vládním dokumentu?

Přesto však ale ačkoliv v názoru na formu státu jsem de facto monarchista, neboť více věřím formě státu, který je ústavní parlamentní konstituční monarchií než republice u vědomí si toho, že dědičný král, který je od svého narození systematicky připravován pro budoucí výkon funkce hlavy státu je tudíž pro tuto funkci hlavy státu odborně připraven mnohem lépe než nějaký prezident v republice, jehož příprava na výkon funkce hlavy státu předtím než byl do této funkce zvolen byla jen zcela minimální anebo dokonce vůbec žádná. Přesto však ale ačkoliv jsem tedy monarchista, nejsem stoupencem bezbřehého a asociálního liberalistického kapitalizmu. Jsem toho názoru, že stát je povinen postarat se o své chudé, nemajetné a strádající bídou. Komunistickou totalitu však ale odmítám. Jsem snad proto rasista či antisemita jak se demagogicky píše ve výše uvedeném vládním dokumentu?

Emoce mnohých lidí čeří dotyčná americká raketová základna či americký radar, o čem se zejména za vlády prezidenta USA George Bushe mladšího hodně mluvilo, že by si USA postavili na území České republiky nějakou svou vojenskou základnu, kde by byl nějaký americký vojenský radar anebo dokonce i jakési vojenské rakety. Je sice pravda, že na tuto eventuální americkou raketovou základnu či americký radar na území České republiky nemám já osobně nějaký - ať již kladný anebo záporný – vyhraněný názor; to však ale nic nemění na tom, že jak jsem mohl pozorovat i ve svém okolí mezi lidmi se kterými jsem o těchto věcech mluvil, že vnik takovéto americké vojenské základny na území České republiky téměř u každého – na rozdíl ode mě – vyvolávalo velice silné ať již takové anebo onaké emoce. Veliká část z těchto lidí byla kategoricky a nekompromisně proti vzniku absolutně jakékoliv americké vojenské základny na území České republiky, zatímco druhá, možná o něco trochu menší část lidí byla zase naopak nadšená a plna radostí obrazně řečeno málem skákala od radosti z toho, že zde vznikne jakási americká vojenská základna v České republice, protože to prý umocní politický vliv USA na Českou republiku, protože tito lidé pokládají tento vliv za kladný. No a nakonec obě tyto skupiny lidí, a to ať již ty co s k představě vzniku této americké vojenské základny na území České republiky vyjadřovali záporně, právě tak jako i ty, co se k představě vzniku této americké vojenské základny na území České republiky vyjadřovali kladně měli jedno společné, a to, že se jak jedni, tak i ti druzí lidé pokoušeli svými emočně vypjatými argumenty přetáhnout moji maličkost v této věci názorově na jejich stranu.

Já jsem se však ale od nikoho ve prospěch či neprospěch ať již toho anebo onoho názoru přesvědčit nijak nenechal a zůstal jsem samým sebou i nadále stát názorově uprostřed těchto dvou absolutně protikladných názorových táborů občanů České republiky v této otázce jako někdo, kdo na jedné straně si je vědom toho, že dotyčný ať již americký radar či jiná americká vojenská základna na území České republiky je sice nesmyslná hloupost, neboť to znamená vznik jakéhosi státu ve státě na území České republiky, který by byl pod jurisdikcí cizí velmoci, která má v jiných zemích chovat se spíše jako dobyvatel v poraženém nepřátelském státě než nějaký partner, na druhé straně však ale, i když sice nevěřím směšné propagandě odvolávající se a jakousi iránskou jadernou hrozbu, když Irán žádné jaderné zbraně nemá a asi ani nikdy mít nebude, a od takzvané severokorejské jaderné hrozby se jdu přímo popukat od smíchu když slyším ty americké ale i naše vojenské génie a geniální experty na raketové vojsko, kteří ve své genialitě najednou zjistili, že trajektorie vystřelené severokorejské jaderné rakety proti USA by nesměřovala ze Severní Koreje na východ směrem ke Kalifornii, anebo alespoň nějak směrem jaksi na severovýchod s cílem prolítnout ponad americkou Aljašku a poté i ponad Kanadu a spadnout kamsi na území USA, ale tito skvělí vojenští géniové ve své neuvěřitelně obrovské genialitě se nás snaží přesvědčit, že nejvýhodnější trajektórií letu jaderné rakety eventuálně vystřelené ze Severní Koreje by nebyla trajektorie ve výše zmiňovaném směru na východ směrem ke Kalifornii či na severovýchod směrem ponad Aljašku, ale že touto nejvýhodnější trajektórií letu vystřelené jaderné rakety ze Severní Koreje při útoku na USA je vystřelit ji dálkovýchodní Severní Koreje směrem na západ, aby letěla ponad celou Asii, dále pak ponad celou Evropu a poté i ponad celý Atlantický oceán než by se vůbec mohla přiblížit k východnímu pobřeží USA. Něco tak neuvěřitelně geniálního skutečně může napadnout pouze jen americké a české vojenské génie. Nicméně ale i když sice tato americká nesmyslná hloupost je nepochybná, nic to nemění na tom, že i hloupý a nesmyslný projekt je objektivně způsobilý přinést na český trh práce díky vzniku této americké vojenské základny v České republice alespoň několik dalších pracovních příležitostí, které alespoň trošku sníží obrovskou nezaměstnanost v České republice. A to jsou též důvody proč moje osobní maličkost já jsem se ve vášnivých sporech mezi stoupenci a odpůrci vzniku nějaké takovéto americké vojenské základny v České republice nepřidal ani na jednu a ani na druhou stranu.

Navzdory ale všem mým výše zmíněným názorům hledem vzniku či nevzniku nějaké takovéto americké vojenské základny na území České republiky, mně osobně by ani ve snu nenapadla taková neuvěřitelná drzost a neúcta k mým - třebas v ledačems i jinak smýšlejícím – spoluobčanům České republiky, abych kohokoliv, ať již proto, že je stoupencem vzniku americké vojenské základny v České republice anebo je odpůrcem vzniku americké vojenské základny v České republice, abych ho pro to pokládal za údajného “extremistu”. Kromě toho kdesi v tisku, a to přímo v oficiálním prorežimním tisku, který si příležitostně čtu v různých veřejných knihovnách v té době dokonce kdesi psali, že prý až 80 % občanů České republiky je proti postavení jakékoliv americké vojenské základny v České republiky. Co to má tedy znamenat? To skutečně vládnoucí režim v České republice pokládá až 80 % svých občanů za tzv. “extremisty”?

V demokratickém státě podle demokratických zásad a principů panuje, anebo by alespoň měla panovat základní zásada demokratického státu, kterou je suverenita lidu, a nikoliv tedy jakási “suverenita režimu”, jak si zřejmě asi myslí od reality odtržení despotičtí samovládci tam nahoře. Tato suverenita lidu znamená, že je legitimním právem lidu názorově se rozejít s politickými názory a hodnotami své vlády, pokud ovšemže vláda si ctí vůbec nějaké hodnoty. Zásada suverenity lidu znamená, že nikoliv lid je povinen své názory na klíčové politické otázky přizpůsobovat názorům vlády, ale že je to naopak právě vláda, která by své osobní politické zájmy měla přizpůsobit přáním svých občanů a voličů. Právo lidu rozejít se názorově s názory své vlády vyplývá ze samotné podstaty suverenity lidu. Běda však ale vládě, která se rozejde s názory svého lidu! Vláda ať již jakékoliv země, která sama sebe označuje za zemi demokratickou má totiž pouze jen dvě možnosti: tou první možností je bezpodmínečná akceptace vůle lidu, a ve svém politickém rozhodnutí učinit to, co si přeje lid, který tuto vládu zvolil a tím tedy byl to právě tento suverénní lid, který ze své milosti této vládě delegoval, propůjčil, svěřil politickou moc aby vládla v jeho jménu, v jeho zájmu, v jeho zastoupení. Vláda, potažmo jednotliví členové vlády, kteří odmítají podřídit se vůli lidu, mají pak již pouze jen jednu jedinou možnost: Podat okamžitě demisi, odejít s politiky pryč a umožnit jmenování do vlády těch, kterým vůle lidu není lhostejná. Vzhledem k existenci suverenity lidu, udělá-li vláda či její jednotliví ministři i to co si přejí lidé není to projevem nějaké velkodušnosti vládců vůči svým poddaným jak si oni zřejmě asi myslí, ale je to právě naopak jejich povinnost! V každé skutečné demokratické společnosti platí, anebo by alespoň mělo platit, že vláda je u vlády proto, aby sloužila lidem, a nikoliv tedy opačně, že lid existuje proto, aby slepě sloužil své vládě a držíc hubu a krok aby nekriticky souhlasil vždy absolutně se vším, co vláda udělá. V každém skutečně demokratickém státě vláda, která se názorově rozejde se svým lidem – se poděkuje lidu za dosavadní umožnění vládnout a poroučí se pryč!

To jen v České republice takováto vláda nejenže drze a arogantně v rozporu s vůlí lidu zůstane u svých válovů, ale ještě má navíc i tu nehoráznou drzost lidem nadávat do rasistů, do antisemitů a Bůh ví do čeho ještě. Jak říká jedno moudré cizí přísloví že je třeba aby Mohammed přišel k hoře anebo hora přišla k Mohammedovi, tak i zde jsou pouze jen dvě možnosti: Buď lid nespokojený ze svou vládou tuto vládu vymění, anebo vláda, která je nespokojená ze svým lidem vymění svůj lid, a najde si někde v cizině lid jiný, který bude její názory a hodnoty – má-li vůbec hodnoty nějaké – společně sdílet s touto vládou.

Bylo by vhodné zavést všeobecný zákon o referendu, aby byli politici nuceni alespoň občas udělat i to co chtějí lidé, a nikoliv tedy aby dělali pouze to co chtějí oni samotní a jejich novináři. A hned bych i vřele navrhoval, ať rodiče školopovinných dětí mají v celostátním referendu právo se vyjádřit k tomu, zda-li souhlasí s tím, aby jejich vlastním dětem byla ve školách pod záminkou školního vzdělávání vtloukána do hlavy homosexualistická propaganda anebo nikoliv. A ještě před tímto referendem všichni koncesionáři co platí poplatky na televizi a rozhlas ať mají právo v celostátním referendu se vyjádřit k tomu, zda-li souhlasí s tím, aby v televizních a rozhlasových správách za jejich peníze byla propagována homosexualistická ideologie anebo nikoliv. A v každém případě ať již by tato referenda dopadla jakkoliv, tak má-li být Česká republika skutečně demokratickým státem, pak vládnoucí režim by měl tolerovat vznik i takových celostátních a všem vlastníkům televizních a rozhlasových přijímačů lehce přístupným českých televizních i rozhlasových stanic, které v otázkách manželství, genderové ideologie, feministické ideologie a homosexualistické ideologie zastávají o 180 stupňů opačné názory a postoje než jsou oficiální názory a postoje současného feministicko – homosexualistického režimu České republiky.

A poté by ovšemže mohli být referenda i na jiná témata, nevylučujíc eventuálně ani téma vzniku či nevzniku americké vojenské základny v České republiky. Moje maličkost JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola sice k této otázce případného vzniku či nevzniku americké vojenské základny v České republice nemá žádný vyhraněný názor a dovedu si tudíž v praxi představit realizaci kterékoliv z obou těchto variant, v každém případě ať již by se voliči České republiky rozhodli pro vznik americké vojenské základny v České republice anebo proti vzniku americké vojenské základny v České republice, vždy jsem připraven jako demokrat respektovat vůli lidu České republiky bez toho, aniž bych tu variantu - kterou si občané České republiky nakonec zvolí – jakkoliv kritizoval anebo dokonce zpochybňoval.

2./Kapitola druhá: Názory od kterých Vás režim nutí se distancovat, jinak jste “extremista”!

1. Distancujete se od odmítání tzv. “pozitivní diskriminace”? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

2. Distancujete se od odmítání protěžování menšin? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

3. Distancujete se od odmítání Nadnárodního a bezohledného kapitalismu? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

4. Distancujete se od odmítání komunismu ve všech podobách? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

5. Distancujete se od odmítání masové imigrace civilizačně nepřizpůsobivého obyvatelstva? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

6. Distancujete se od odmítání Multi-Kulti ideologie? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

7. Distancujete se od odmítání drog? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

8. Distancujete se od odmítání amerikanizace české kultury? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

9. Distancujete se od odmítání dobyvačné politiky USA? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

10. Distancujete se od odmítání byrokratického diktátu EU? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

11. Distancujete se od odmítání vojenského paktu NATO? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

12. Distancujete se od odmítání cizích vojsk na území ČR? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

13. Distancujete se od odmítání účasti našich vojsk na okupaci jiných států? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

14. Distancujete se od požadavku sociálního národního a nezávislého státu? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

15. Distancujete se od požadavku zastavit nahrazování obyvatelstva České republiky imigranty? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

16. Distancujete se od požadavku ochrany přírody? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

17. Distancujete se od požadavku zastavit bezohledné drancování naší přírody a přírodního bohatství? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

18. Distancujete se od požadavku svobody slova a projevu? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

19. Distancujete se od požadavku svobody vědeckého bádání? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

20. Distancujete se od požadování sociální spravedlnosti? Pokud ne, tak jste údajně prý “extremista”!

Autonomní nacionalisté se často přímo či nepřímo podíleli na organizaci akcí Dělnické strany, což dokládají symboly Autonomních nacionalistů používané během těchto akcí. Dělnická strana se od tohoto subjektu nikdy nedistancovala.

Jejich názorovou orientaci lze dovodit z programu:

Odmítáme: pozitivní diskriminaci, protěžování menšin, Nadnárodní a bezohledný kapitalismus, Komunismus ve všech jeho podobách, Masovou imigraci civilizačně nepřizpůsobivého obyvatelstva, Multi-Kulti ideologii, Drogy, Amerikanizaci české kultury a politiku USA vůbec, Byrokratický diktát EU a vojenský pakt NATO, Cizí vojska na území ČR a naše vojska účastnící se okupace jiných států.

Požadujeme: Silný národní a nezávislý stát, Zastavit nahrazování českého obyvatelstva imigranty, Ochranu přírody, zastavení jejího bezohledného drancování, Svobodu slova a projevu, svobodu vědeckého bádání, Sociální spravedlnost.

Důkazy:

Příloha č. 3 - Zpráva Policie České republiky, Odbor terorismu a extremismu ÚOOZ SKPV, ze dne 23. října 2008, č.j. : ÚOOZ-2619-1/ČJ-2008-27, str.33-34,

Příloha č. 27 - Program hnutí Autonomní nacionalisté, zdroj:

http://nacionaliste.com/view.php?nazevclanku=autonomninacionalismus&cisloclanku=2006120005,

Příloha č. 22 - Informační bulletin o podobách pravicového extremismu (nejen) v ČR, duben 2008,

Článek "Potřeba samostatnosti aktivistů", zdroj:

http://www.nacionaliste.com/view.php?nazevclanku=potreba-samostatnosti-aktivistu&cisloclanku=2009090002

/Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako “A. Veřejné akce Dělnické strany. Propojení s dalšími subjekty” – odstavec 5, oddíl Autonomní nacionalisté, poslední tři věty z oddílu věnovaném oddílu “Autonomní nacionalisté” + bezprostředně následující tzv. “Důkazy”/

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - můj celkový komentář: Rozhodně nemám v úmyslu předstírat, že i já jsem nějaký “pan vševědoucí”, a tudíž i zcela dobrovolně doznám tento můj ať již skutečný anebo pouze domnělý informační nedostatek spočívající v tom, že s používaným pojmem “Autonomní nacionalisté” jsem se zde setkal absolutně poprvé, neboť pojem “Autonomní nacionalisté” jsem ještě nikdy v životě neslyšel, nečetl a ani jen netušil, že něco takového jako jsou jakýsi tzv. “Autonomní nacionalisté” skutečně existuje, a nebýt současné kausy Vláda České republiky versus Dělnická strana plus obšírné podání Návrhu vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 kde zřejmě asi v důsledků nedostatku jakýchkoliv relevantních argumentů odůvodňujících rozpuštění této opoziční politické strany se absenci relevantních důkazů a argumentů vládnoucí režim rozhodl kompenzovat obšírným blábolením o všem možném a nemožném, čehož produktem kromě jiných ať již fiktivních anebo skutečných organizací se stali i tito jacísi Autonomní nacionalisté, kteří jsou údajně prý neonacisté a kteří údajně prý jsou nějak tajuplně propojeni s touto opoziční politickou stranou v tajuplném propojení ve fantasmagorickém světě úlisných špionů a napínavých konspirativních spiknutí, kterou se údajně prý proto vládnoucí nedemokratický režim rozhodl zrušit. A nebýt tedy této kausy Vláda České republiky versus Dělnická strana a tento obšírný fantasmagorický návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 plný emocí, který zmiňuje jakousi úplně novou a doposud absolutně neznámou organizaci Autonomní nacionalisté, tak kdyby této kausy před Nejvyšším správním soudem nebylo, doposud bych neměl sebemenšího tušení o tom, že nějací Autonomní nacionalisté skutečně existují, anebo že by – jak tvrdí vládnoucí režim – že by existovat údajně prý měli.

V každém případě však ale bez ohledu na to, zda-li existence těchto tzv. “Autonomních nacionalistů” je fiktivní anebo skutečná, mnohem důležitější je zde něco úplně jiného!

Mnohem důležitější je totiž ta skutečnost, že vládnoucí režim označuje tyto ať již fiktivní anebo skutečné Autonomní nacionalisty za údajně prý extremistickou ultrapravicovou neonacistickou organizaci stojící ideologicky na bázi hitlerovské nacistické či neonacistické ideologie. Vládnoucím režimem prezentovaný program těchto Autonomních nacionalistů je však ale fakticky vším jiným, jen ne nacistickou či neonacistickou ideologií. Nejsem sice profesionální politolog a ani profesionální historik programů prvorepublikových politických stran, nicméně ale nemohu si nijako pomoci, ale program těchto Autonomních nacionalistů mi v mnohém připomíná politický program Československé strany lidové z dob první Masarykovy Československé republiky, kdy ještě tuto stranu vedl tehdejší předseda Československé strany lidové Msgre. Jan Šrámek.

Označit tento program za nacistický nebo neonacistický je hrubou urážkou nejen těchto takto ostrakizovaných ať již fiktivních anebo skutečných Autonomních nacionalistů, ale je hrubou urážkou drtivé většiny občanů České republiky, protože nepochybuji ani nejméně o tom, že minimálně 80 % občanů České republiky nalezne v tomto proklamovaném programu těchto ať již skutečných anebo fiktivních Autonomních nacionalistů vždy alespoň něco z tohoto proklamovaného programu s čím se sama ztotožňuje, a to bez ohledu na to, zda-li tito vládnoucím nedemokratickým režimem tito Autonomní nacionalisté skutečně existují anebo nikoliv.

Já JUDr.PhDr.Mgr. et Ngr.Henryk Lahola osobně v souladu ze všemi relevantními mezinárodními dokumenty o lidských právech kategoricky odmítám jakoukoliv diskriminaci z důvodu rasy, barvy pleti, jazyka, národnostního nebo sociálního původu, pohlaví, náboženství, politického smýšlení, vzdělání, povolání, zaměstnání, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Nicméně ale jak se ukazuje, mé krédo “rovnosti” tak, jak jsem ho uvedl o odstavec výše z pohledu vládnoucího nedemokratického režimu České republiky zřejmě asi nepostačuje k tomu, aby tento prohnilý vládnoucí režim neoznačil eventuálně i mně za nějakého “neonacistu”. Ostatně vždyť tento vrcholně urážlivý dokument, který se nazývá “Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 ani netvrdí, že by snad tito Autonomní nacionalisté propagovali ve svém programu nějakou diskriminaci občanů České republiky z důvodů ať již jejich “rasy, barvy pleti, jazyka, národnostního nebo sociálního původu, pohlaví, náboženství, politického smýšlení, vzdělání, povolání, zaměstnání, majetku, rodu nebo jiného postavení”. Tento vládní dokument jako důkaz, že tito Autonomní nacionalisté jsou údajně prý skutečnými “nacisty” či “neonacisty” jim vytýká pouze jen to, že ve svém programu mají uvedeno, že odmítají tzv. “pozitivní diskriminaci”….

A jakoukoliv takzvanou pozitivní diskriminaci odmítám i já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, protože jakákoliv takzvaná “pozitivní diskriminace” je hrubým porušením výše zmiňované rovnosti všech občanů bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, jazyka, národnostního nebo sociálního původu, pohlaví, náboženství, politického smýšlení, vzdělání, povolání, zaměstnání, majetku, rodu nebo jiného postavení. A stejný postoj mám nejen já, ale stejný postoj měli i francouzští humanisté a ochránci lidských práv, kteří se zasloužili o to, že dne 23.8.1789 francouzské Národní shromáždění odhlasovalo a vyhlásilo nesmrtelnou deklaraci “Práv člověka a občana” jako prvou deklaraci lidských práv na světě v niž proklamovali ideály demokracie, svobody, bratrství a rovnosti všech lidí. Tím tedy odmítli jakoukoliv diskriminaci, včetně i diskriminace té tzv. “pozitivní”.

Byli tedy snad tito humanisté a bojovníci za lidská práva, kteří zvedli ruku za schválení “Deklarace práv člověka a občana” onoho památného dne 23.8.1789 proto že schválili tuto listinu lidských práv odmítající jakoukoliv diskriminaci “extremisté” a “nacisté”?

Podle zvrácené logiky současného nedemokratického režimu České republiky tedy asi všichni ti co onoho dne 23.8.1789 zvedli ve francouzském Národním shromáždění při závěrečném hlasování svou ruku za schválení této první celosvětové deklarace lidských práv nazvané “Deklarace práv člověka a občana” byli proto, že za tento dokument hlasovali tedy “extremisté” a “nacisté”, protože není ani nejmenších pochybností o tom že tento zřejmě asi tedy “extremistický” a “nacistický” dokument nazvaný “Deklarace práv člověka a občana” hlásá rovnost všech občanů – což nedemokratický vládnoucí režim České republiky pokládá za cosi “extremistického”, ba doslova toto hlásání rovnosti všech občanů je podle názorů vládnoucího režimu České republiky výplodem údajně prý zřejmě asi “nacistické ideologie”; přičemž druhým důkazem vládnoucího nedemokratického režimu České republiky dokazujícího, že první celosvětová deklarace na ochranu lidských práv nazvaná “Deklarace práv člověka a občana” ze dne 23.8.1789 tím, že hlásá rovnost všech občanů vlastně tedy asi zřejmě podle názoru nedemokratického vládnoucího režimu České republiky hlásá “extremistickou nacistickou propagandu”, protože tím, že svým obsahem hlásá rovnost všech občanů, současně tím i konkludentně odmítá takzvanou “pozitivní diskriminaci”, a když tedy podle názorů nedemokratického vládnoucího režimu České republiky každý kdo odmítá tzv. “pozitivní diskriminaci” je údajně prý “extremista” a “nacista”, pak tudíž logicky z toho plyne, že nejen francouzští humanisté a bojovníci za lidská práva, kteří onoho dne 13.8.1789 pozvedli ve francouzském Národním shromáždění svou ruku za tento zřejmě asi údajně prý “extremistický” a “nacistický” dokument na ochranu lidských práv “Deklarace práv člověka a občana” jsou to vesměs údajně prý samí “extremisté” a “nacisté” protože v dotyčné první celosvětové deklaraci na ochranu lidských práv hlásají rovnost všech občanů, což vládnoucí nedemokratický režim České republiky pokládá tuto ideu “rovnosti všech občanů” za projev “extremismu” a “nacistické ideologie”, což tedy znamená, že “nacisty” a “extremisty” jsou i všichni pozdější bojovníci za lidská práva či ochránci lidských práv, kteří i kdykoliv později až do dnešních dnů propagovali či propagují ideu “rovnosti všech občanů”, která podle názorů současného nedemokratického režimu České republiky je ideou údajně prý “extremistickou” a “nacistickou” či “neonacistickou”.

Stejně tak jako takzvanou “pozitivní diskriminaci” moje maličkost JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola odmítá i tzv. “protěžování menšin” na úkor ať již většin, nebo i na úkor sebe samých či jiných menšin. Ostatně úplně stejnou měrou moje maličkost JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola odmítá i jakékoliv protěžování třebas i “většin” na úkor menšin anebo i na úkor ať již kohokoliv. Jednoduše řečeno, moje maličkost JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola kategoricky odmítá protěžování absolutně kohokoliv na úkor jakýchkoliv jiných spoluobčanů, protože je to v rozporu s tou nejdemokratičtější první zásadou všech skutečných deklarací lidských práv, kterou je zásada rovnosti všech občanů. Patří-li nějaký občan České republiky ať již k rasové, etnické, národností, jazykové anebo náboženské menšině, pak je jen zcela legitimní, aby i všichni tito občané České republiky patřící ať již k jakýmkoliv rasovým, etnickým, národnostním, jazykovým anebo náboženským menšinám měli úplně ve všem a bez jakékoliv diskriminace úplně stejná práva a možnosti jako mají ti občané České republiky, kteří patří k rasové, etnické, národností, jazykové anebo náboženské majoritě České republiky. Současně však ale jsem kategoricky proti jakémukoliv zvýhodňování či protěžování kohokoliv ať již proto, že patří k nějaké či už minoritě anebo majoritě, neboť jakékoliv zvýhodňování či protěžování kohokoliv z řad občanů České republiky oproti komukoliv jinému občanovi České republiky z důvodů jeho rasy, barvy, pleti, jazyka, národnostního nebo sociálního původu, pohlaví, náboženství, politického smýšlení, vzdělání, povolání, zaměstnání, majetku, rodu nebo jiného postavení je zásadně vždy absolutně neospravedlnitelné a mnou jako demokratem absolutně neakceptovatelné, protože je to flagrantním porušením rovnosti občanů. A rovněž tak ani zde v případě dotyčných Autonomních nacionalistů vládnoucí nedemokratický režim České republiky netvrdí, že by snad tito Autonomní nacionalisté ve svém programu propagovali eventuálně nějakou snad diskriminaci nějakých menšin, ale vytýká těmto Autonomním nacionalistům pouze jen toto “odmítání protěžovaní menšin”, což rovněž podobně jako i “odmítání pozitivní diskriminace” pokládá současný nedemokratický režim České republiky za údajný projev “extremismu” a “nacismu” či “neonacismu”.

Obdobně též se domnívám, že nejen tito Autonomní nacionalisté, ale i převážná většina občanů České republiky odmítá ať již Nadnárodní či bezohledný kapitalismus anebo komunismus ve všech jeho podobách. Těch občanů, kteří plně schvalují “Nadnárodní a bezohledný kapitalismus” a současně též při tom i plně schvalují “komunismus ve všech podobách” bude asi jen velice málo, jsou-li snad vyjma úzké vrstvy papalášů a papalášek současného vládnoucího režimu České republiky vůbec nějací. Tudíž paušální naznačování, že ti, co se nedistancují od nesouhlasu s Nadnárodním a bezohledným kapitalismem i komunismem ve všech podobách, že jsou to údajně “extremisté” a “nacisté”, pak to tedy znamená, že podle názorů vládnoucího režimu v České republice zřejmě asi se obyvatelstvo České republiky skládá z 99 % “extremistů” a “nacistů”. Vláda, která takto paranoidně pohlíží na svůj vlastní lid má tudíž již pouze jen jedno jediné východisko: podat okamžitě demisi a odejít!

A totéž pokud jde i o problém masové migrace civilizačně nepřizpůsobivého obyvatelstva. Vláda si totiž musí ujasnit čí zájmy hodlá hájit. Zda-li hodlá hájit zájmy svých vlastních občanů, anebo zájmy cizinců. Členové vlády, kteří chtějí hájit zájmy cizinců si zřejmě asi spletli zemi, ve které se svými ostrými lokty prožďuchali až do vlády. Vláda, která je nespokojená se svým vlastním lidem by si měla uvědomit, že tento lid který jí příliš nevoní dosti dobře nemůže vyměnit za lid jiný. Proto členové této vlády, kteří si spletli zemi ve které se zřejmě asi omylem svými ostrými lokty přežďuchali až do její vlády mají skutečně pouze jen dvě možnosti. Buď se i přesto, že jim tento stávající lid příliš nevoní uskromní a uspokojí i s tímto lidem který mají, anebo podají demisi, sbalí si své papalášské “caky – paky” a odejdou si někam do ciziny hledat lid jiný, lid který se jim bude líbit více než ten lid, který měli pod svojí vládou předtím v České republice, plus bude-li i tento jimi nově zvolený lid ovšemže mít eventuálně skutečný zájem na tom, aby tito přivandrovalí psychopati odkudsi z České republiky tam v té jejich vlastní zemi nad ním vládli. A pokud tento cizí lid cizí země nebude stát o to, aby nad ním vládli tito čeští psychopaté, tak tito čeští psychopati uraženi ve své pýše nad tím, že v této cizí zemi tento cizí lid nestojí o jejich vládu, můžou tedy pak tito čeští psychopaté udělat jediné co umí, a to, že tomuto cizímu lidu v cizí zemi můžou pak za to že jejich vládu odmítl zlostně vynadat do “extremistů” a “nacistů”, tj. vlastně podobně jako to tito psychopaté běžně dělávali předtím i v České republice vůči každému, koho podezírali, že ne úplně ve všem sdílet jejich názory a hodnoty, pokud ovšemže měli vůbec nějaké hodnoty…

Pokud by protagonisté vládnoucího režimu České republiky měli skutečně pravdu v tom, že drogy v České republice odmítají pouze jen “nacisté”, pak by to byla neuvěřitelná tragédie, kdyby “nacisté” byli v České republice jedinými odpůrci drog. A to tím spíše, že v České republice s největší pravděpodobností ve skutečnosti totiž pravděpodobně absolutně žádní nacisté či neonacisté ani neexistují.

Podobně tak nevidím žádný důvod pro to, aby vládnoucí režim České republiky označoval za údajné “extremisty” a “nacisty” ty občany České republiky, kteří odmítají amerikanizaci české kultury a politiky, a to tím spíše, že dokonce ani samotní protagonisté vládnoucího režimu USA nepokládají občany jiných zemí za údajné “extremisty” a “nacisty” jen proto, že odmítají amerikanizaci kultury a politiky svých zemí či regionů.

Rovněž tak i to, že někdo odmítá byrokratický diktát EU ještě neznamená, že by dotyčný člověk měl být kvůli tomu nějaký “nacista” nebo “neonacista”. Já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jsem již na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století snil o ideále celosvětového sjednocení všech státu do jednoho jediného společného státu, který by zahrnoval absolutně celou zeměkouli a měl jeden společný parlament a jednu společnou vládu. Snil jsem o tom, co by to všechno pro svět i lidstvo znamenalo, že by tato celosvětová vláda neměla vůbec žádné ministerstvo zahraničních věcí, protože tím pádem by absolutně žádné zahraničí a tedy ani absolutně žádné zahraniční věci neexistovali. Dále též tato celosvětová vláda by sice měla ministerstvo vnitra, neměla by však ale žádné ministerstvo obrany, protože vzhledem k absolutní neexistenci jiných států by ministerstvo obrany bylo zbytečné, a tudíž i zbytky vojenské techniky by se dali k dispozici celosvětovému ministerstvu vnitra, pokud by ovšemže tato bývalá vojenská technika byla nějako rozumně využitelná i pro policii. V takovémto celosvětovém státě kromě neexistence ministerstev zahraničních věcí a obrany by neexistovali ani žádné cestovní pasy, žádná víza, žádné pasové, celní a devizové kontroly, neboť by zde byl nijak neomezovaný pohyb občanů vzhledem k tomu, že hranice bývalých států by již absolutně neexistovali. Právě tak na celém světě by existovala pouze jen jedna jediná společná měna, v důsledku čehož by zanikly veškeré směnárny, ba dokonce tím, že by neexistovaly žádné jiné měny a tedy žádná možnost směnitelnosti této celosvětové měny za měnu jinou by i banky přišli o veliký okruh svých zisků spočívajících jednak ze směny jednotlivých měn, jednak by tím zanikli i veškeré spekulace na kolísání kursových rozdílů jednotlivých měn, přičemž tato jediná celosvětová měna zbavená konkurence jiných měn by tím bylo výrazně stabilizována, což by znamenalo, že pro takovouto jednotnou vládu by cyklické kolísání ekonomiky, problémy nezaměstnanosti a inflační tlaky, potažmo deflační tlaky (oproti čemu???) byly výrazně snadněji zvladatelné a optimálněji řešitelné než to může být v pluralitním chaotickém světě mnoha samostatných států, mnoha měn, a fakticky též i více – méně do jisté míry vždy i existujícího většího počtu relativně nezávislých národních ekonomik.

A i když já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jsem na samém počátku přijal myšlenku utvoření Evropské unie s velikým nadšením a radostí, že je to správný krok na cestě k celosvětovému sjednocení, které by možná dokonce mohlo přerůst i k revoluční vnitřní proměně tohoto celosvětového státu dle modelu nastíněného v práci na www.Revoluce.htm , postupem času však ale i navzdory veškeré své nadšení pro tuto myšlenku jinak sympatické evropské integrace jsem již nemohl a nemůžu přehlížet krajně nežádoucí ideologickou orientaci nejvyšších orgánů Evropské unie, jako je vraždění nenarozených dětí formou potratů, vraždění starých, nemocných a tělesně i duševně postižených lidí formou euthanasie, vnucování feministické, genderové a homosexualistické ideologie, jakož i jiné popírání a relativizování hodnot rodiny a manželství jako celoživotního svazku jednoho muže a jedné ženy, ba dokonce teď nejnověji již i zakazování veřejného vyvěšování kříže či nošení kříže, což je jen pokračování rezolutního odmítnutí aby alespoň v preambuli takzvané evropské ústavy, či vůbec kdekoliv jinde v Evropské ústavě i Lisabonské smlouvě byla byť i jen jediná sebemenší zmínka s křesťanských kulturních kořenech Evropy anebo o křesťanství vůbec. Ačkoliv tedy jinak samotná idea integrace je pro mě JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu sama osobě velice sympatická, budou-li i nadále pokračovat feministické, genderové, homosexualistické a jiné protikřesťanské nátlaky a vměšování se fanatických bruselských feministek, homosexualistů a ateistů do vnitřních věcí svědomí, morálky a kulturních tradic jednotlivých evropských států a národů, pak i já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola se z důvodů této arogance, spupnosti a netolerantního přístupu a neúcty bruselských byrokratek a byrokratů k hodnotám jednotlivých evropských stýtů a národů raději zřeknu svého ideálu celoevropské integrace a přikloním se k těm, kteří se domáhají vystoupení z takovéto Evropské unie. Sečteno a podtrženo já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jsem za evropskou integraci, ale pouze pod podmínkou, že vrcholné papalášky a papaláši Evropské Unie budou si ctít a s úctou plně respektovat kulturní tradice a mravní hodnoty jednotlivých členských států a nebudou se jim usilovat vnucovat svou feministickou, genderovou a homosexualistickou ideologii. Pokud ale papalášky a papaláši Evropské unie nepřestanou s vnucováním své feministické, genderové a homosexualistické propagandy jednotlivým evropským státům a národům, pak za těchto okolností já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola plně souhlasím s rozbitím Evropské unie v zájmu ochrany mravních a etických hodnot irského a polského lidu, potažmo mravních a etických hodnot i dalších států a národů, kterých mravní úpadek je nižší než je mravní úpadek Evropské unie jako celku.

Zrovna tak já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola na pacifistických požadavcích Autonomních nacionalistů odmítajících vojenský pakt NATO, a požadujících odchod cizích vojsk z České republiky a ukončit praxi kdy se vojska České republiky podílí na okupaci jiných států nevidím nic “extremistického” anebo dokonce “nacistického” či “neonacistického”. Za skutečné extremisty pokládám spíše ty, kteří podporují spoluúčast armády České republiky na agresi USA v Iráku, Afganistanu či v jihosrbské provincii Kosovo a Metohija.

Rovněž tak i požadavek Autonomních nacionalistů silného národního a nezávislého státu či požadavek zastavit nahrazování obyvatelstva České republiky imigranty je požadavek zcela legitimní, a tím spíše ještě legitimnějším je požadavek Autonomních nacionalistů požadující ochranu přírody, zastavení jejího bezohledného drancování, svobodu slova a projevu, svobodu vědeckého bádání a sociální spravedlnost. Striktní požadavek nedemokratického vládnoucího režimu České republiky distancovat se od požadavku ochrany přírody, distancovat se od požadavku zastavení jejího bezohledného drancování, distancovat se od požadavku svobody slova a projevu, distancovat se od požadavku svobody vědeckého bádání, ba i distancovat se od požadavku sociální spravedlnosti, protože když se od všeho tohoto nedistancujete, tak podle názoru tohoto našeho nedemokratického vládnoucího režimu České republiky jste údajně prý “extremista” a “nacista” či “neonacista”.

 

3./Kapitola třetí: Proč je Česká republika rájem tunelářů?

Citát z volebního programu: Prošetření privatizačních podvodů a důsledné potrestání všech viníků z tzv. malé a velké privatizace z počátku devadesátých let bez ohledu na promlčecí lhůty jejich trestných činů. Viníci, kteří tehdy umožnili obrovské rozkrádání státního majetku, musejí být odhaleni a po zásluze potrestáni včetně zabavení osobního majetku a opětného zestátnění podniku. Rovněž zablokovat veškerý majetek – včetně osobního - těm podnikatelům, kteří na svém kontě mají zkrachovalé a rozprodané podniky či dluží státu a věnují se nekalému podnikání.” /Pramen: Program Dělnické strany publikovaný na Internetu v neděli dne 27.7.2008 – citováno z části římská II./

Citát poukazující na to, jak vládnoucí režim hodnotí tuto výše uvedenou pasáž z volebního programu:Dělnická strana ve svém programu dále slibuje Prošetření privatizačních podvodů a důsledné potrestání všech viníků z tzv. malé a velké privatizace z počátku devadesátých let bez ohledu na promlčecí lhůty jejich trestných činů. Viníci, kteří tehdy umožnili obrovské rozkrádání státního majetku, musejí být odhaleni a po zásluze potrestáni včetně zabavení osobního majetku a opětného zestátnění podniku. Zjevně tedy pro případ získání moci slibuje porušování trestního zákona a znárodňování. Jde o záměr, který by znamenal odstranění některých podstatných náležitostí právního státu./Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako “B. Program, stanovy, veřejné projevy Dělnické strany” – odstavec 11/

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - můj celkový komentář: To snad již ani nepotřebuje žádný komentář. Podle vládnoucího nedemokratického režimu v České republice je prošetřování privatizačních podvodů z tzv. malé a velké privatizace a jejich spravedlivé potrestání údajně prý “odstraněním podstatných náležitostí právního státu”. To tedy něco takovéhoto čtu poprvé ve svém vlastním životě a málem nemohu věřit svým vlastním očím že něco takovéhoto je tam v dotyčném vládním dokumentu skutečně napsáno.

Vždy jsem si totiž – zřejmě asi naivně - myslel, že vládnoucí režim a veškeré vlády České republiky pokládají vesměs kausy privatizačních zlodějů a podvodníků, kteří rozkradli obrovské majetky v rámci tzv. malé a velké privatizace za cosi negativního, za cosi zlého, prostě za cosi, od čehož se kategoricky distancují a nesouhlasí s tím. Teď ale najednou bez jakýchkoliv servítek a skrupulí je natvrdo řečeno něco diametrálně jiného, a to, že tyto mnohamiliardové krádeže státního majetku České republiky ke kterým došlo v rámci tzv. malé a veliké privatizace jsou vlastně – cituji doslova – “podstatnou náležitostí právního státu”.

Jinak totiž si nedovedu vysvětlit to, proč současný zkorumpovaný a prohnilý vládnoucí režim České republiky pokládá prošetřování privatizačních podvodů za tzv. “odstranění podstatných náležitostí právního státu”.

A co je to potom za tzv. “právní stát” jehož podstatnou náležitostí jsou mnohamiliardové podvody a krádeže uskutečněné v rámci tzv. malé a veliké privatizace? V této souvislosti bych připomenul slavný výrok prvního prezidenta Československé republiky Prof. Tomáše Garriqua Masaryka, který řekl, že režimy se udržují ve své existenci těmi ideály z nichž i vznikli. Je-li tento politologický výrok Prof. Tomáše Garriqua Masaryka skutečně pravdivý tak to bohužel pro nás znamená, že režim existující v České republice vznikl s mnohamiliardových podvodů, korupce a zlodějiny, což jsou “jediné ideály” z kterých vznikl současný zkorumpovaný a prohnilý režim vládnoucí v České republice, a pak nelze se divit tomu že titíž zločinci - kterým vládnoucí zločinecký režim v několika mála okamizích blahovolně umožnil rozkradení státního majetku, který v krvi a potu prací svých mozolnatých a prací sedřelých rukou utvářely celé generace československého lidu – jsou nyní hlavní oporou současného úplně zkorumpovaného a prohnilého kriminokratického režimu České republiky, a tudíž se tomuto prohnilému režimu nelze divit, že tak agresivně a hystericky reaguje na sebemenší náznak jakéhokoliv prošetřování těchto mnohamiliardových privatizačních podvodů a krádeží, neboť by to tento prohnilý režim podvodníků, zlodějů a tunelářů zasáhlo přímo do srdce až s takovou razancí, že úplné zveřejnění všech těchto režimem ututlávaných informacích o mnohamiliardových podvodech, krádežích a tunelech státního majetku provedených s tichou podporou vládnoucího režimu by natolik otřáslo s tímto prohnilým a zkorumpovaným tunelářským kriminokratickým režimem Českého republiky, že by to mohlo vézt k jeho úplnému zhroucení což by mohlo mít za následek skutečnou demokratizaci českého státu, čehož se estébáci společně i ze svobodnými zednáři a těmito jejich vládnoucími zkorumpovanými politiky obávají jako čert kříže, že by si konečně lid začal svobodně vládnou sám i bez mnohamiliardových tunelářů a jejich zkorumpovaných politiků a novinářů.

 

4./Kapitola čtvrtá: Manželství a rodina.

Nesouhlasíte s vnucováním homosexualistické ideologie? Pak Vás rovněž vládnoucí režim České republiky pokládá za “extremistu”!

Homosexualistická ideologie. Aneb co vládnoucí extremistický homosexualistický režim České republiky hodnotí jako údajný “extremismus” - citáty:

1./První citát: “Nelze vyloučit, že i jiné politické subjekty se k stávající úpravě registrovaného partnerství budou vymezovat negativně. Tvrzení, že homosexualita je jakási pohlavní úchylka už zaznělo i v Poslanecké sněmovně ČR”. /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako “B. Program, stanovy, veřejné projevy Dělnické strany” – odstavec 8, respektive jeho pododstavec druhý/

2./Druhý citát: “V dalším bodu svého programu Dělnická strana znovu zasahuje do principu rovnosti občanů, do práva na zachování soukromí a lidské důstojnosti garantovaném čl. 10 Listiny a do zásad zakazujících neoprávněné zasahování do soukromého a osobního života dle čl. 8 Úmluvy o základních lidských právech, když stanoví: "Jednoznačně odmítáme snahy postavit zákonem homosexuální vztahy na stejnou úroveň manželství. Žádáme zrušení zákona o partnerských vztazích. Aktivity pochybných pseudohumanistů jsou mimořádně nebezpečné pro občanský pořádek a přirozený stav společnosti a znamenají postupný morální ale i fyzický úpadek lidské společnosti. Pohlavní deviace musí být zcela jednoznačně postaveny mimo zákon." /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako “B. Program, stanovy, veřejné projevy Dělnické strany” – odstavec 8, respektive jeho pododstavec první/

3./Třetí citát: “Resistance Woman Unity. Jedná se vlastně o ženskou odnož NO. Ve svých stanovách uvádí: RWU má za cíl oslovit další ženy v našem hnutí, inspirovat je především k aktivismu a tvořivosti, a tím přispět k posílení opozice vůči stávajícímu Systému, který podporou politiky spočívající v potlačování porodnosti našich lidí, ve schvalování homosexuálních sňatků, v zavádění složitých a zdlouhavých obstrukcí při adopci dítěte z (nejen) českého dětského domova.” /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako “A. Veřejné akce Dělnické strany. Propojení s dalšími subjekty” – odstavec 5, oddíl Resistance Woman Unity/

4./Čtvrtý citát: “Protest proti pochodu homosexuálů Queer Parade 2009. Ve svých projevech označil homosexualitu za zvrácenost”. /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako “A. Veřejné akce Dělnické strany. Propojení s dalšími subjekty” – odstavec 7, oddíl “18.6. 2009, Tábor - shromáždění Dělnické strany za účelem poděkování voličům”/

5./Pátý citát: (podle režimu údajně prý extremistický výrok) “Na stráž proti homosexuální zvrácenosti a zničujícímu ateizmu”. /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako “A. Veřejné akce Dělnické strany. Propojení s dalšími subjekty” – odstavec 7, oddíl “1. 5. 2008, Praha - 1. máj, oslava svátku práce”, respektive jeho úplně poslední pododstavec, za kterým již bezprostředně následují uvedeny pouze jen policejní tzv. “Důkazy”/

6./Šestý citát: “Další předstoupila před shromážděné aktivisty paní Katrin Köhler z Ring Nationaler Frauen, která ve svém vystoupení přirovnala evropské ideály k základním kamenům, které by měly být založeny na sociálním systému pečujícím především o rodinu a bojujícím proti zbrojení a válkám”. /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako “A. Veřejné akce Dělnické strany. Propojení s dalšími subjekty” – odstavec 7, oddíl 16.8. 2008, Hradec Králové - Den svobody”, třetí pododstavec, tj. ten obsahově nejobšírnější pododstavec/

7./Sedmý citát: “Programové prohlášení homosexuality za pohlavní deviaci pak již je aktuálně zásahem do soukromí”. /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako “B. Program, stanovy, veřejné projevy Dělnické strany” – odstavec 8, respektive jeho pododstavec druhý/

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - můj celkový komentář: Začnu-li asi opět jaksi odzadu dotyčným posledním sedmým citátem z Návrhu vlády České republiky na rozpuštění Dělnické strany datovaným dnem 17.9.2009, tak to musím s údivem se zeptat, do čího soukromí je prohlášení homosexuality za pohlavní deviaci zásahem? Do mého určitě ne! A právě tak ani do soukromí miliónů ostatních slušných lidí rovněž ne! A do čího soukromí tedy? Snad do soukromí některých našich teplých ministrů? Anebo některých našich teplých poslanců? Popřípadě některých našich teplých advokátů? Eventuálně některých jiných našich teplých papalášů a papalášek, kteří vykořisťují již celé léta tento nešťastný a ožebračený lid? Nehledě na to, že některých z těchto teplých papalášů a papalášek známe již i za časů bolševika jako neméně teplé soudruhy a soudružky? A jiní jako typičtí karierističtí konjunkturalisté se na teplouše zřejmě asi “rekvalifikovali” v posledním desetiletí kdy frčí vládnoucím režimem teplých úchyláků protežovaná módní vlna býti úchylným teploušem; což mnohé profesionální patolízaly a pochlebovače přimělo aby se “rekvalifikovali” třebas z příslušníků – estébáků na profesionální televizní homosexualistické ideology a propagandisty? Před listopadem jako voják z povolání sadistickým estébákem, a teď zas pro změnu teploušem z povolání?

A když už tedy – cituji – “prohlášení homosexuality za pohlavní deviaci je již aktuálně zásahem do soukromí”, jak je to pak tedy například s peddofilií? A co nekrofilie? A co zoofilie? A co exhibicionisté? A mohl bych tak jmenovat dál i další jim podobné. Je i prohlášení pedofilů, nekrofilů, zoofilů, exhibicionistů či jiných jim podobných sexuálních psychopatů za pohlavní deviaci rovněž zásahem do soukromí těchto úchylných osob anebo nikoliv?

A co když někdo trpí takzvanou “kleptománií”? Anebo co když je někdo notorický vrah? Anebo pyroman? Lze u těchto psychopatů jejich úchylku označit za deviaci, anebo se jedná rovněž o zásah do soukromí těchto osob?

A ještě jedna malá poznámka! Za první Masarykovy demokratické Československé republiky bylo homosexuální jednání postihováno jako zločin? Co vy na to? Nesouhlasíte s tím? Dobrá! Pak ale nemějte již více tu nehoráznou drzost brát si do své nevymáchané, špinavé buzerantské homosexualistické huby jméno Tomáše Garriqua Masaryka či jméno Eduarda Beneše. Vy homosexualističtí ideologové a propagandisté nemáte totiž žádné právo dovolávat se jakýchkoliv humanitních a demokratických hodnot našeho prvního prezidenta Prof. Tomáše Garriqua Masaryka a druhého prezidenta Dr. Eduarda Beneše s kterými Vy nemáte a nikdy jste ani neměli absolutně nic společného. Oni totiž oba dva, tj. jak první československý prezident Tomáš Garrique Masaryk, tak i Dr. Eduard Beneš byli každým coulem své bytosti demokraté, humanisté a – řečeno Vašim ideologicko-propagandistickým slovníkem – “homofobové”.

A ostatně vlastně nejen oni, ale veškerý prvorepublikový československý lid byl v té době ještě zcela normální, tj. tzv. “homofobní” jak říkají Vaši homosexualističtí ideologové plácající ty své nesmyslné homosexualistické bláboly v žoldu celosvětového bratrstva Svobodných zednářů.

A kromě toho Vy papaláši do té své nevymáchané, špinavé buzerantské homosexualistické huby nikdy neberte ani jméno mistra Jana Husa či učitele národů Jana Ámose Komenského, či soluňských bratří svatého Cyrila a Metoděje, neboť i oni všichni bez sebemenších pochybností, řečeno demagogickým jazykem té Vaší zvrácené ideologické homosexualistické propagandy – byli tito svatí soluňští bratří Cyril i Metoděj, mistr Jan Hus i učitel národů Jan Amos Komenský tzv. “homofobové”.

 

5./Kapitola pátá: Mravnost.

Kdo ohrožuje mravnost? Vládnoucí režim anebo Dělnická strana?

Realita: “Dělnická strana a klíčová pasáž z programu ukazující na její mravnost:

Citát z volebního programu: “Přísná ochrana kulturního a národního dědictví. Jsme si vědomi, že kultura našeho státu, jakož i celé Evropy, stojí na řecko-římské kultuře a křesťanství. Škody v myšlení lidí našeho národa má na svědomí úmyslný odklon od výše zmíněné anticko-křesťanské kultury a jejích morálních hodnot. Je třeba se postupně vracet ke konzervativním morálně-duchovním hodnotám, jež jsou zárukou kvality života lidské společnosti. Duchovní, kulturní a národní bohatství je odkazem našich předků a je povinností státu se o ně řádně starat. Důsledně a přísně trestat pokusy o ilegální vývoz historických památek do ciziny. Požadujeme přijetí zákona o ochraně života od samého početí až do přirozené smrti. Pohlavní deviace postavit mimo zákon. Zákaz homosexuálních sňatků. Jednoznačně odmítáme snahy postavit zákonem homosexuální vztahy na stejnou úroveň manželství. Žádáme zrušení zákona o partnerských vztazích. Aktivity pochybných pseudohumanistů jsou mimořádně nebezpečné pro občanský pořádek a přirozený stav společnosti a znamenají postupný morální ale i fyzický úpadek lidské společnosti. Pohlavní deviace musí být zcela jednoznačně postaveny mimo zákon. Požadujeme Zákon na ochranu mravnosti společnosti. Tímto zákonem by výroba, rozšiřování a prodej tzv. tvrdé pornografie zmizela ze scény a s ní i různé obscénnosti např. v televizi apod. (reality show aj.). Pomocí i tohoto zákona by s okamžitou platností byla zakázána pouliční prostituce. Absolutní zákaz všech drog, které se v tomto evropském prostředí za škodlivé drogy považují. Tvrdé tresty pro jejich distributory a uživatele. Odmítáme legalizaci tzv. měkkých drog a trváme na důsledném potírání obchodu s drogami. Pro dealery drog navrhujeme tvrdé tresty vězení bez možnosti předčasného propuštění. Pobyt v léčebně pro drogově závislé si každý narkoman bude hradit ze svých prostředků, státní dotace je v tomto případě nepřípustná. Prošetření privatizačních podvodů a důsledné potrestání všech viníků z tzv. malé a velké privatizace z počátku devadesátých let bez ohledu na promlčecí lhůty jejich trestných činů. Viníci, kteří tehdy umožnili obrovské rozkrádání státního majetku, musejí být odhaleni a po zásluze potrestáni včetně zabavení osobního majetku a opětného zestátnění podniku. Rovněž zablokovat veškerý majetek – včetně osobního - těm podnikatelům, kteří na svém kontě mají zkrachovalé a rozprodané podniky či dluží státu a věnují se nekalému podnikání.” /Pramen: Program Dělnické strany publikovaný na Internetu v neděli dne 27.7.2008 – citováno z části římská II./

A demagogickou propagandou hlásané lži vládnoucího režimu: “Dělnická strana a její mravnost”:

1./První citát:Dělnická strana některými tezemi svého programu negativně zasahuje do práv a svobod občanů a dikcí svého programu a dalšími veřejnými projevy a jednáním může ohrozit mravnost.” /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako “A. Veřejné akce Dělnické strany. Propojení s dalšími subjekty” – odstavec 2/

2./Druhý citát: Stav, kdy program (Dělnické strany) nebo činnost politické strany ohrožuje mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobody občanů. Tedy také tři skutkové podstaty a i zde nepochybně postačuje, aby politická strana svou aktivitou naplnila kteroukoliv z nich. /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako Úvod – citováno z odstavce 4/

3./Třetí citát:Dělnická strana zneužívá politických svobod k aktivitám, které prvoplánově směřují mimo rámec a zájem demokratické společnosti, tedy programově porušuje ústavu nebo na ústavní principy útočí, ohrožuje mravnost”. /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako Úvod – citováno z odstavce 5/

4./Čtvrtý citát: “Dělnická strana se ve svých aktivitách významně změnila, a to ze subjektu, který buď sám, organizováním určitých akcí, anebo prostřednictvím svých členů, sice ohrožoval mravnost, veřejný pořádek a verbálně útočil na ústavu či jiné zákony, avšak šlo o chování nesystematické. Předložené důkazy jednoznačně dokazují, že v současné době již jde nejen o proklamace záměrů, ale o systém aktivit, které jsou organizovány a prováděny výhradně za účelem ohrožování mravnosti”. /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako Úvod – citováno z odstavce 5/

5./Pátý citát: “Výrazná část dále popsaných aktivit Dělnické strany je v rozporu s dobrými mravy a porušuje veřejný pořádek”. /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako “A. Veřejné akce Dělnické strany. Propojení s dalšími subjekty” – odstavec 2/

6./Šestý citát: “Ve skutečnosti vše, co je uváděno (o Dělnické straně), svědčí primárně o ohrožování mravnosti, veřejného pořádku a práv a svobod občanů”. /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako Úvod – citováno z odstavce 8/

7./Sedmý citát: “(Řečeno na margo Dělnické strany) Podle § 4 písm. d) Zákona nemohou vznikat a vyvíjet činnost strany, jejichž program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobody občanů”. /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako “A. Veřejné akce Dělnické strany. Propojení s dalšími subjekty” – odstavec 2/

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - můj celkový komentář: Kdyby to nebylo tak tragické bylo by to nepochybně až k popukání od smíchu slyšet jak tento vládnoucí homosexualistický režim České republiky si do té své zvrhlé buzerantské huby - která obrazně řečeno široko daleko smrdí spermiemi od vykouřených ptáků vládnoucích papalášských teploušů – si bere do té své huby teplého režimu slovo “mravnost”, když tedy ideologičtí propagátoři těch nejzvrhlejších a nejperverznějších deviací nejenže se nestydí, ale navíc mají ještě i tu neuvěřitelně nehoráznout drzost mluvit o mravnosti jiných. Ti absolutně nejnemravnější z nejnemravnějších nás chtějí poučovat o morálce! A to dokonce o mravnosti těch, kterým svou vlastní mravností nesahají ani po členky. Respektive o mravnosti těch, kteří na rozdíl od protagonistů vládnoucího režimu a jeho novinářů s homosexuálními nemravnosti nemají a ani nechtějí mít nic společného.

Mám-li se vyjádřit k těmto výrokům, pak tedy začnu-li asi opět jaksi odzadu dotyčným posledním sedmým citátem z Návrhu vlády České republiky na rozpuštění Dělnické strany datovaným dnem 17.9.2009, tak to musím konstatovat, že kdyby se v politice skutečně aplikovala zásada, že “nemohou vznikat a vyvíjet činnost politické strany, jejichž program nebo činnost ohrožuje mravnost”, tak by bylo nutné zrušit drtivou většinu českých politických stran, a to přinejmenším těch, které v parlamentu podpořily zavedení takzvaných registrovaných svazků homosexuálů, anebo které ať již ve svém politickém programu anebo v projevech svých partajních představitelů hlásají homosexualistickou propagandu, anebo alespoň popírají tu skutečnost, že homosexuální chování je projevem té nejnemravnejší a nejzvrácenější perverzní zvrhlosti.

A pokud by se obdobná zásada aplikovala i na masmédiá, tj. že “nemohou vznikat a působit masmédiá, které obsahem svého ať již vysílání televizního, rozhlasového nebo tisku ohrožují mravnost”, tak by bylo nutné okamžitě zrušit téměř veškerý tisk a doslova úplně všechny české televizní a rozhlasové stanice, a to zejména na prvním místě zrušit státní (anebo chcete-li “veřejnoprávní”) Českou Televizi a Český rozhlas, a poté vlastně i všechny televizní a rozhlasové stanice takzvaně “soukromé”, neboť i tyto formálně takzvaně soukromé televizní a rozhlasové stanice se na margo homosexuální zvrhlosti vyjadřují fakticky v obdobně velebícím duchu homosexualistické ideologie jak to činí i státní takzvaně “veřejnoprávní” Česká Televize a Český rozhlas.

A pokud by se měl aplikovat i paragraf trestního zákona týkající se “ohrožování mravnosti”, pak by české věznice obrazně řečeno museli doslova praskat ve švech, neboť by byly úplně přeplněny politiky, vysokými státními úředníky, novináři a ostatními propagátory homosexualistické ideologie vládnoucího režimu.

A jedinou z několika mála bezúhonných českých politických stran, kterým v oblasti mravní nelze zde vůbec nic vytknout by zůstala právě tato vládnoucím režimem tolik lživě démonizovaná Dělnická strana.

Je typické pro propagandu totalitních režimů, že se v nich z pohledu masmédií dotyčného režimu černé stává bílým a bíle černým, a vše je tudíž zvráceně interpretováno jako jakýsi hyperbolicky deformovaný negativ skutečné reality. V nadčasové pamětné písni “Veličenstvo kat” skvělého zpěváka Karla Kryla se zpívá pasáž: “Na rohu ulice vrah o morálce káže, před vraty věznice se procházejí stráže”, by se s aplikací na současnou situaci mohlo ještě přiměřeněji zpívat: “V České televizi homosexualistický ideolog nám o morálce káže, před vraty věznice se procházejí stráže”.

Z pohledu vládnoucího režimu – jak se stále víc a víc ukazuje - je mravným člověkem homosexuál, a to právě kvůli té své homosexualitě, pokud ji veřejně aktivně praktikuje anebo propaguje v masmédiích - ostatně nevidím žádný racionální důvod, proč ideologické homosexualisty nezapočítat mezi ostatní homosexuály, a tedy pokud už zde mezi těmito lidmi dělat nějaké rozlišování, tak to bych spíše na jednu stranu postavil postižené homosexuály, kteří se léčí anebo alespoň mají upřímnou touhu se léčit, kterým by jsme my všichni slušní lidé mělo v co nejmaximálnější možné míře a podle svých nejlepších možností a schopností nezištně pomáhat, a na druhou stranu postavit ideologické homosexualistické propagandisty typu Kocáb a spol. plus spolu s nimi do jednoho pytle pomyslně dát i aktivní homosexuály, kteří o žádnou léčbu nemají zájem - a nemravným člověkem je podle názorů vládnoucího režimu naopak heterosexuál, a to zejména tehdy je heterosexuál pokládán současným vládnoucím režimem za “nemravného člověka” pokud žije uspořádaným manželským životem, kde své manželství chápe ze vší zodpovědností jako svůj celoživotní manželský svazek s cílem zplodit v něm co nejvíce dětí a vychovat z těchto svých dětí čestné, poctivé, pracovité a slušné, mravné lidi, anebo dokonce důsledně zachovává z lásky k Pánu Bohu celoživotní panictví nebo panenství, v důsledku čehož rezignoval či rezignovala na jakékoliv vlastní manželství, aby tím více mohl či mohla žít pro druhé, zříci se jakýchkoliv svých osobních zájmů a duchovně sloužit ostatním lidem, a to ať již tak činí jako poustevník, poustevnice, řeholník, řeholnice či kněz.

Pokud například tedy o mně nějaký prorežimní patolízal řekne nebo nějaký teplý prorežimní novinář či jiný podobný pisálek napíše, že jsem údajně “nemravný člověk” tak je to pro mě jako člověka a křesťana důvod k maximální spokojenosti býti od skutečně nemravného zvráceného sodomistického, perverzního zvrhlíka nařčen z údajné “nemravnosti”. Naopak pokud by se mi od takovýchto sodomistických týpků – na které slušný křesťan nemůže ani plivnout, protože by to byla veliká čest pro ďábla Satana, který žije v jejich duši a jemuž slouží – kteří jsou sami směsí samé zvrhlosti a nemravnosti nedej Bůh dostalo nějaké “pochvaly” že mně údajně oni pokládají za “mravného člověka”, tak to naopak by byl pádný důvod k velice důslednému sebakritickému zamyšlení se nad sebou samým zda-li to dotyčný myslí vážně anebo nikoliv, a pokud to myslí vážně, tak kde jsem se dopustil chyby. S homosexuály a homosexualisty, ale ani s ostatními nemravnými lidmi zásadně nikdy nemluvím, a pokud možno, tak vyhýbám se jim, aby je-li to rozumně možné, tak raději ani jen stín dotyčného nemravného člověka nepadl na mou osobu anebo na můj stín. Tím méně, že bych snad s nemravným člověkem byl ochoten mluvit, pokud to není absolutně nezbytné. Pokud by mi však ale nějaký homosexuál nebo homosexualista, popřípadě jiný extrémně nemravný člověk řekl, že jsem dle něj údajně “mravný člověk”, tak bych to vzal od něj jako zcela zjevnou provokaci a urážku, a kategoricky bych se proti tomu ohradil, aby takovýto sodomistický pohanský pes s ďáblem Satanem ve své zatracené duši cokoliv říkal o mé “mravnosti”. Podobně tak, pokud by se eventuálně nějaký homosexuál nebo homosexualista pokusil mně navštívit, tak nejenomže bych ho nepustil k sobě domů, ale rohoži na které u dveří mého domu dotyčný homosexuál nebo homosexualista stál bych raději ihned poté spálil v kamnech společně i s uhlím a dřívím a prostor kolem dveří introfikoval kadidlem s myrhou, pokropil svěcenou vodou a preventivně provedl zaříkání zlého ducha formou excorcismu v aramejštině spojeném i s přímluvnou modlitbou k Archandělu svatému Michalovi, o kterém víme, že již jednou přemohl ďábla Satana a svrhl jej i jeho služebníky z řad Bohu vzpurných a padlých andělů na zem. A nakonec bych ještě i odjel za mým zpovědníkem, abych co nejrychleji jak je to možné mohl obmýt moji duši v dobré svaté zpovědi a hned poté i přijmout svatou konsekrovanou hostii. Poté po obmytí mé duše v dobré svaté zpovědi a jejím naplněním Boží milostí posvěcující v plnosti Ducha Svatého, jakož i díky přijetí Těla Kristova ve formě nejsvětější Eucharistie bych měl jistotu, že ďábel Satan – kterého dotyčný homosexuál nebo homosexualista nosí v sobě, a kterého přinesl až do nebezpečné blízkosti mých dveří – si nijak netroufne mně ublížit, protože čerstvě po mém svatém přijímání a tedy přijetím samotného Ježíše Krista pod způsobem svátostného chleba se můj Pán Bůh Spasitel a Vykupitel pevně usadil v mé duši, a Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele se tento ďábel Satan velice bojí.

Když o tomhle mluvím s jinými lidmi, mnozí to pokládají za přehnané, někteří se dokonce i tomu málem smějí. Snažím se jim vysvětlit, že asi nikdo nežijeme jak bychom chtěli, ale jak to dovolují okolnosti, kdy život v neposkvrněné svatosti je uměním možného plynoucího z daných zůstatkových možností, které nám zbyly. Já vím ovšemže velice dobře, že pálení rohože je pouze pálením následku a nikoliv příčiny, která po správnosti by za normálních okolností – kdybychom žili v normální době – měla být spálena v dotyčném ohni. Vždyť ve třetí knize Mojžíšově, knize Leviticus, ve dvacáté kapitole je spravedlivý rozsudek Boží, když Bůh řekl Mojžíšovi, že když muž obcuje s mužem jako se ženou, tak oba dva mají zemřít. A Boží příklad když Bůh spravedlivě potrestal Sodomu pro její sodomizmus spálením celého města Sodomy v ohni i nám dal instrukci, aby byli sodomisté spalováni v ohni. A zaslouží-li si sodomista býti spálen v ohni, tím spíše si totéž zaslouží ideologičtí homosexualističtí propagandisté aby byli všichni do jednoho spáleni v ohni a poté vše vydesinfikováno a vysvěceno. To by však ale byla pro ďábla Satana velice mocná ráno, o které sice nepochybuji, že raz přijde, a to nejpozději přijde v den, kdy se druhý krát na zemi vrátí náš Pán Ježíš Kristus aby spravedlivě soudil všechny živé i mrtvé lidi, a všechny homosexuály a homosexualisty jakož i ostatní zlé a nespravedlivé, co činí zlo a nepravost po zásluze spálil v pekelném ohni. Prozatím ale toto je období vlády ďábla satana, vládce temnoty, kterému slouží téměř všechny režimy a vlády světa, toto momentální období je královstvím temnoty a zla, vůči kterému je třeba se důsledně bránit alespoň pasivní rezistencí. Nejlépe tak jak to činím i já, a to tak že se ani nedívám na televizi a neposlouchám rozhlas - ačkoliv jinak, za alespoň trochu normálního obsahu televizního a rozhlasového vysílání bych se ovšemže jinak velice rád díval na televizi a poslouchal rozhlas, vždyť ostatně ještě i za bolševika před listopadem 1989 a poté dokonce ještě i v prvních počátečních devadesátých letech jsem se ještě na televizi díval a rozhlas poslouchal, což jsem přestal asi až v roce 1994 vzhledem k stále nemravnějšímu a nemravnějšímu obsahu televizního a rozhlasového vysílání, které v té době vzhledem k dosažení již tak vysokého stupně vulgarity, oplzlosti a nemravnosti obsahu televizního a rozhlasového vysílání se toto stalo pro mě zcela nepřijatelné, abych se nadále na takové oplzlé televizní sprosťárny dále díval nebo takové nemravné bláboly v rozhlase poslouchal. Ovšemže kdybych se čistě hypoteticky z jednoho dne na druhý odstěhoval do nějaké normálnější země, například do Saudské Arábie anebo do Korejské lidově demokratické republiky, tak bych se tam nepochybně okamžitě s radostí začal opět dívat na jejich televizi a poslouchat jejich rozhlasové vysílání, pokud bych měl takovou možnost.

Jinak ale to je pouze můj osobní pohled a můj svět hodnot, který ovšemže nikomu nijako nevnucuji. Jen bych prosil, aby i ostatní se nic nepokoušeli vnucovat mně. S nikým nemám absolutně nic společného, a to zejména v oblasti politické ne. Vím-li já například z Internetu že existují ty či ony politické strany a politická hnutí, řadoví členové dotyčných politických stran přinejmenším ve své drtivé většině ani jen netuší že jakýsi Lahola existuje, což je ostatně zcela v pořádku, neboť já osobně se v oblasti politické nijak aktivně neangažuji, a tedy je to zcela správně, vždyť nikomu nejsem politickým sokem, konkurentem a vlastně ani nepřítelem. Určitě je absolutně vyloučeno abych byl ať již za kohokoliv ochoten kandidovat v nějakých volbách. A to ani jako pouhá takzvaná “volební vata” určená pouze jen k zaplnění zadních míst kandidátní listiny aby dotyčná místa nezůstala úplně volná a nikým neobsazená bych nebyl ochoten kandidovat, neboť byť by mě i sebevíce ubezpečovali o absolutní nevolitelnosti kandidátů na tak zadních místech, že se ničeho bát údajně nemusím, z principu bych s tím nesouhlasil. Nanejvýš tak snad výjimkou by mohl být pouze ten zbytečný Senát Parlamentu České republiky, kam pokud bych někdy eventuálně kandidoval, tak pouze proto, abych měl veřejnou příležitost demonstrovat naprostou zbytečnost tohoto přívěsku českého parlamentu. Zbytečnější a nesmyslnější institucí než je Senát Parlamentu České republiky jsou již pouze jen zkorumpované a degenerované takzvané akademické senáty některých fakult a vysokých škol.

 

6./Kapitola šestá: Sociální péče o bezdomovce.

Požadavek práva bezdomovců na zabezpečení jejich bydlení a základních životních potřeb vládnoucí režim arogantně a demagogicky odmítá !!!

Citát z volebního programu: “Je nutné zavést Zákon o domovském právu. Každý občan má mít své trvalé bydliště, které je zároveň jeho domovem. Zákon o domovském právu by občanům v případě jejich nouze zaručoval dostačující pomoc obce, v níž trvale bydlí či se tam narodili. Tím by se velká města zbavovala i tzv. bezdomovců, kteří by byli eskortováni do svých domovských obcí, které by měly povinnost se o ně postarat. /Pramen: Program Dělnické strany publikovaný na Internetu v neděli dne 27.7.2008 – citováno z části římská II./

Citát poukazující na to, jak vládnoucí režim hodnotí tuto výše uvedenou pasáž z volebního programu:

7) Dále se v programu uvádí: ”Je nutné zavést Zákon o domovském právu...Tím by se velká města zbavovala i tzv. bezdomovců, kteří by byli eskortováni do svých domovských obcí, které by měly povinnost se o ně postarat.” Zájem o zavedení institutu domovského práva, přesněji jeho obnovy, je vyslovován z řady míst a principiálně, sám o sobě, je jen výsledkem neznalosti právního kontextu, zejména občanských práv zaručovaných Listinou. To ovšem nelze tvrdit o Dělnické straně, v jejímž programu je ”jen” jedním z bodů, programu, který likvidaci Listiny předpokládá. Požadovaná úprava by byla v rozporu jak s čl. 14 odst. 1 Listiny, který deklaruje, že svoboda pohybu a pobytu je zaručena, tak s Všeobecnou deklarací lidských práv a Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, který stanoví, že každý, kdo se právoplatně nachází na území určitého státu, má na tomto území právo svobody pohybu a svobody zvolit si místo pobytu. /Pramen: Návrh vlády České republiky na rozpuštění politické strany Dělnická strana datovaný dnem 17.9.2009 – část nazvaná jako “B. Program, stanovy, veřejné projevy Dělnické strany” – odstavec 7, respektive jeho pododstavec první i druhý/

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - můj celkový komentář: Výše uvedený červený text je citát z vládního dokumentu, který ukazuje na neuvěřitelné pokrytectví a asociální cynismus vládnoucího plutokratického režimu České republiky, který s takovýmto neuvěřitelným pohrdáním přistupuje vůči sociální bídě a strádání bezdomovců nemajících střechu nad hlavou a mrznoucích proto pod holým nebem jako zvířata. Ba dokonce ještě mnohem hůř než zvířata, protože zvířata příroda alespoň vybavila teplou kůží s bohatou srstí anebo peřím, což o nás lidech bohužel nelze říci. Pokud by čistě hypoteticky všichni lidé měli žít takovým živočišním životem jako musí žít bezdomovci, lidstvo by v našem podnebním pásmu muselo nutně úplně vyhynout, protože my lidé bez civilizačního zázemí coby “živočichové” biologicky nejsme uzpůsobeni k životu v tak extrémně chladném podnebí jako je to naše. To není nějaký můj výmysl, ale to Vám potvrdí i každý seriozní přírodovědec. Rozhodně není nijakou náhodou to, že naši nejbližší biologičtí příbuzní z řad vyšších primátů hominidů, kterými jsou šimpanzy, gorily a orangutani ze své přirozenosti žijí pouze jen v tropickém podnebním pásmu Afriky a nikoliv tedy například v lesích našeho vlastního podnebního pásma. Kromě toho již nemluvě ani o tom, že vyjma plazů, slimáků a jiných hlemížďů, mravenců a několika mála dalších druhů bezkřídlého hmyzu jsme my lidé ze své přirozenosti absolutně nejpomalejšími tvory živočišné říše. Tudíž když bezdomovcům společnost nepomůže, nemají bezdomovci jako lidé v přírodě, a to zejména v přírodě našeho relativně velice studeného podnebného pásma absolutně žádnou šanci na jakékoliv delší časové přežití.

Řeknu zcela na rovinu, že pohrdání současného plutokratického režimu České republiky s bezdomovci a arogantní odmítání jim jakkoliv pomoci v jejich zoufalé sociální situaci pod naprosto absurdní záminkou, že režim údajně prý nemůže bezdomovcům nijak pomáhat, protože by to údajně bylo v rozporu s Listinou základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. anebo v rozporu se Všeobecnou deklarací lidských práv schválenou Valným shromážděním OSN dne 10.12.1948 či s Mezinárodním paktem občanských a politických právech z roku 1966 je neuvěřitelně bezočivou lží. Vyjma Listiny základných práv a svobod publikované ve Sbírce zákonů České republiky jako č.2/1993 Sb. /dále jen “Listina”/, kde s neuvěřitelným pokrytectvím blufujícího pokrového hráče střílejíc jaksi naslepo “od boku” těm co neznají právo, se tento arogantní plutokratický režim vládnoucí v České republice snaží namluvit, že údajně prý cituji je doslova “požadovaná úprava by byla v rozporu s článkem 14 odst. 1 Listiny”.

Abych demaskoval toto pokrytectví učiněné s neuvěřitelnou arogancí blufující hráče “pokru” náhodně vyštěknuvšího číslo nějakého paragrafu s nadějí, že lidé, kteří nejsou právníci neznají co je skutečně napsáno v dotyčném článku 14 odst. 1 Listiny, a proto uvěří předstírání, že je tam asi napsáno něco v tom smyslu, že stát nesmí nijak pomáhat bezdomovcům.

Právě naopak! Nikoliv sice v dotyčném článku 14 odst.1 Listiny, ale je to právě samotný článek 30, odstavec 2 Listiny, která formálně stanoví, že ”Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek”.

V samotném zmiňovaném článku 14 odst.1 Listiny není napsáno absolutně nic takového co by se jakkoliv týkalo sociálních práv bezdomovců, anebo bezdomovců vůbec. Aby ti, co neznají právo a nemohli být plutokratických režimem takovýmto předstíráním něčeho co vůbec neexistuje jakkoliv obelháváni, raději kvůli zcela otevřenému demaskování tohoto podvodu raději i přesně ocituji to, co je v dotyčném článku 14 odstavec 1 napsáno.

V článku 14 odst. 1 Listiny je doslova napsána pouze jen tato velice stručná věta: “Svoboda pohybu a pobytu je zaručena”. Toť vše! Jak vidíte, s problematikou bezdomovců tato stručná větička nemá absolutně nic společného.

Jedinou výjimkou by snad asi bylo pouze to, pokud by vládnoucí plutokratický režim České republiky byl až tak neuvěřitelně asociální a cynický, že by snad agónii mrznoucích dehydrovaných a umírajících bezdomovců pod holým nebem pokládal za jejich “pobyt”, a to dokonce za jejich tzv. “svobodu pobytu na ulici pod holým nebem” jako kdyby se snad bezdomovci rozhodli pro tento svůj extrémně asketický život končící se velice brzy nevyhnutnou smrtí “dobrovolně”, což jen dokresluje arogantní cynismus a pohrdání s lidmi v jejich nelidském utrpení, která je pro tento prohnilý plutokratický režim typická.

Rovněž tak je i neuvěřitelným pokrytectvím, když tento prohnilý plutokratický režim “horních deseti tisíc” tvrdí, že požadovaná úprava by byla v rozporu s mezinárodním paktem o občanských a politických právech, což nejenže je opět sprostá a cynická lež, právě tak jako lží je i předstírání, že Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 se zabývá sociální problematikou, ačkoliv se skutečně zabývá jen občanskými a politickými právy.

Kromě toho my všichni co se zabýváme právem víme velice dobře, že v roce 1966 byly přijaty současně dva pakty o mezinárodních lidských právech. Zatímco jedním z těchto paktů o lidských právech byl již dotyčný našim plutokratickým vládnoucím režimemhorních deseti tisíc občanů České republiky zmiňovaný Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jeho coby siamským dvojčetem je Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, ve kterém v článku 11 je doslova uvedeno: “Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to dostatečnou výživu, šatstvo, byt, a na neustálé zlepšování životních podmínek. Smluvní státy podniknou odpovídající kroky, aby zajistily uskutečnění tohoto práva. Státy, smluvní strany Paktu, uznávajíce základní právo každého na osvobození od hladu, učiní taková opatření, zahrnuje v to zvláštní programy, jichž je zapotřebí k zajištění spravedlivé distribuce potravin”.

Přitom třeba ještě dodat, že na základě Vyhlášky ministra zahraničních věcí číslo 120/1976 Sb. o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech; oba tyto pakty na ochranu lidských práv vstoupily v platnost pro Československo dnem 23. března 1976. A když se konečně našla nějaká politická strana, která se tyto mezinárodní závazky, které přešli i na oba nástupnické státy rozbitého Československa, tj. Českou republiku i Slovenskou republiku, se v zájmu České republiky rozhodla ve svém volebním programu uvést, že by sociálně tíživou situaci bezdomovců měla zájem řešit ve prospěch těchto nešťastných lidí, je pak ihned demagogicky okřikována a obviňována, že jejich poctivá snaha pomoci nešťastným bezdomovcům v jejich nezáviděníhodné situaci, že údajně prý toto znamená “faktickou likvidaci listiny, a že požadovaná úprava by byla v rozporu s článkem 14 odst. 1 Listiny, v rozporu se Všeobecnou deklarací lidských práv i s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech.

měsíci únoru 2010 napsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, poustevník

Zpět na hlavní stránku!