wz

Zpět na hlavní stránku!


Starostův erb a prapor obce Babice je neuvěřitelný paskvil!

Starosta obce Babice vnucuje nám takový hnusný znak a tak hnusnou vlajku obce Babice, ze kterých je mi přímo na blití.

U nás v obci Babice u Uherského Hradiště se ve čtvrtek dne 9. října 2008 a pak opět ve čtvrtek dne 18. prosince 2008 uskutečnila již dvě zasedání Zastupitelstva obce Babice, na kterém se starosta obce Babice Miloslav Maňásek společně i se svým zastupitelstvem zabývali již na dvou zasedáních Zastupitelstva obce Babice s problematikou schvalování nového znaku obce Babice a nové vlajky obce Babice s tým, že na třetím zasednutí Zastupitelstva obce Babice – které se uskuteční nejspíše asi někdy v březnu 2009 – by již definitivně měli schválit nový znak obce Babice a novou vlajku obce Babice.

Pokud jde o moji maličkost, nemohu popřít, že velice dlouho jsem měl veliké pochybnosti o tom, zda-li toto fakticky bezvýznamné téma jako je obecní znak a obecní vlajka stojí vůbec za to, abych o něm cokoliv psal. I kdyby třeba čistě hypoteticky obce Babice vůbec žádný znak a vlajku neměla – nic by se nestalo. Je mnoho věcí, které jsou pro obyčejné lidi mnohem důležitější než je nějaký znak či nějaká vlajka.

Nicméně když již se o tom tak diskutuje, a občas se leckdo zeptá i mně co o tom soudím, tak se zde k tomu vyjádřím taky, byť i je mi jasné, že je to pro mne pouze zbytečná ztráta času – že tohle vůbec píši, že se s tímto tak bezvýznamným tématem vůbec zabývám.

Už na prvním zasedání Zastupitelstva obce Babice dne 9. října 2008, kde byli ze strany starosty obce Babice předloženy zastupitelům obce Babice čtyři návrhy obecních znaků obce Babice a čtyři návrhy obecních vlajek obce Babice, byl to jeden paskvil větší než druhý. Tyto čtyři návrhy obecních znaků obce Babice a čtyři návrhy obecních vlajek obce Babice byli ostatně publikovány v takzvaném Babickém Zpravodaji č.2/2008, takže leckdo kdo třeba sice i dne 9. října 2008 nebyl na tomto zasedání Zastupitelstva obce Babice, ale koupil si dotyčný Babický Zpravodaj č.2/2008, může si těchto vyobrazených paskvilů na poslední straně Babického Zpravodaje č.2/2008 utvořit svůj názor i sám.

Na druhém zasedání Zastupitelstva obce Babice dne 18. prosince 2008 byli ze strany starosty obce Babice předloženy zastupitelům obce Babice dva úplně nové návrhy obecních znaků obce Babice a současně i dva úplně nové návrhy obecních vlajek obce Babice plus konkludentně z jednání starosty obce Babice na zasedání Zastupitelstva obce Babice ze dne 18. prosince 2008 implicitně vyplynulo, že předešlé čtyři návrhy obecních znaků obce Babice a čtyři návrhy obecních vlajek obce Babice zřejmě asi již definitivně “poslal k vodě”, čehož je nesmírná škoda, protože tyto nové návrhy starosty obce Babice na obecní znak obce Babice a obecní vlajku obce Babice, které předložil zastupitelům obce Babice dne 18. prosince 2008 jsou dokonce ještě mnohem větší paskvily než byli ty předešlé paskvily, které starosta obce Babice předložil zastupitelům na zasedání Zastupitelstva obce Babice na podzim 2008 (a které byli tenkrát i publikovány v dotyčném Babickém Zpravodaji jak jsem se již zmínil výše).

Každý, kdo se rozhodne tuto věc vzít vážně, něco ví o babické historii a není úplně padlý na hlavu si totiž tyto symboly obce Babice musí představit úplně jinak. Nehodlám malovat nějaký znak či nějakou vlajku – jednak to není můj úkol, jednak uznávám, že tato věc je relativní a osobní, respektive, že každý může mít na tuto věc jiný názor. Mít jiný názor však ale v žádném případě neznamená nějakou arogantní svévoli nějakého člověka či malé skupiny lidí, kteří patrně asi jsou ve znalosti historie obce Babice úplnými analfabety. Domnívám se totiž, že ať již tyto symboly obce Babice v konkrétní rovině budou vypadat jakkoliv, v žádném případě nemohou opomenout tři důležité heraldické elementy, které rozumně nelze v žádném případě opomenout:

Tím prvním důležitým heraldickým elementem je cyrilometodějský dvojitý kříž jako symbol Velkomoravské říše i cyrilometodějské křesťanské mise, o kterých lze říci, že tyto historické skutečnosti jsou kolébkou obce Babice, byť i oficiálně byla obec Babice založena až později. Tento symbol se v některých zastupitelstvu předkládaných návrzích obecního znaku a obecní vlajky objevil pouze v poněkud nedokonalé podobě jako údajné označení symbolu kostela sv.Cyrila a Metoděje v Babicích, nikoliv však ale jako symbolu Velkomoravské říše a cyrilometodějské křesťanské mise. A i to nebylo ani zdaleka ve všech návrzích.

Tím druhým důležitým heraldickým elementem je znak velehradského cisterciáckého kláštera, v jehož zeměpanském vlastnictví se obec Babice nacházela v historicky absolutně nejdelším časovém období od roku 1205 až do roku 1785, což je 580 let, v důsledku čeho lze konstatovat, že období, kdy obec Babice náležela pod zeměpanskou pravomoc velehradského cisterciáckého kláštera bylo a je delší než všechna ostatní časová období existence obce Babice dohromady! V předkládaných návrzích zastupitelstvu se symbol znaku velehradského cisterciáckého kláštera neobjevuje nikde. Zastupitelům na zasedání Zastupitelstva obce Babice dne 9. října 2008 starosta obce Babice zde na některých návrzích nabídl pouze slabou náhražku za znak velehradského cisterciáckého kláštera v podobě “vrchnostenské berle”. I tato “vrchnostenská berle” se nacházela pouze na některých návrzích předložených zastupitelům na zasedání Zastupitelstva obce Babice dne 9. října 2008, přičemž v ani jednom z návrhů se tato “vrchnostenská berle” nenacházela v kombinaci s cyrilometodějským dvojitým křížem. Kromě toho navíc, i tato samotná “vrchnostenská berle” se nacházela pouze na některých návrzích předložených zastupitelům na zasedání Zastupitelstva obce Babice dne 9. října 2008, přičemž mezi návrhy předložených zastupitelům na zasedání Zastupitelstva obce Babice dne 18. prosince 2008 se již absolutně nikde nenacházela dokonce ani jen tato “vrchnostenská berle”.

A tím třetím důležitým heraldickým elementem je vyobrazení znaku první existující pečetě obce Babice, kde v pečetním poli lemovaném úzkým vavřínovým věncem byl vlevo vinařský nůž a vpravo hrozen, a kolem byl opis ”Diedina Babice 1798”. Pokud jde o tento třetí důležitý heraldický element tak třeba konstatovat, že v starostových návrzích předkládaných prvnímu zasedání Zastupitelstva obce Babice dne 9. října 2008 se tento důležitý heraldický element absolutně nikde nenachází. A úplně stejně tak ani na druhému zasedání Zastupitelstva obce Babice, které se uskutečnilo dne 18. prosince 2008 se tento důležitý heraldický element rovněž absolutně nikde nenachází. Jinými slovy tento historicky první pečetní znak obce Babice byl jak pro první, tak i pro druhé zasedání Zastupitelstva obce Babice ve dnech 9. října 2008 a 18. prosince 2008 zcela ignorován.

Já osobně bych znak i vlajku vytvořil například tak, že třeba vlevo byl umístil velkomoravský cyrilometodějský dvojitý kříž a vpravo znak velehradského cisterciáckého kláštera (v nejkrajnějším případě alespoň dotyčnou “vrchnostenskou berli”) a uprostřed těchto dvou klíčových heraldických elementů bych umístil jako třetí heraldický element dotyčný znak z prvního babického obecního pečetidla z roku 1798.

Další možností by bylo například možné dotyčný velkomoravský cyrilometodějský dvojitý kříž umístit do levého horního rohu a znak velehradského cisterciáckého kláštera do pravého horního rohu, zatímco do levého dolního rohu bych umístil moravskou orlici a do pravého dolního roku českého lva; a v epicentru těchto čtyř heraldických elementů bych umístil dotyčný znak z prvního babického obecního pečetidla z roku 1798.

Jistě by se dalo eventuálně uvažovat třeba i o jiných heraldických elementech, například o nějakém znaku či erbu mající vztah či už k olomouckému biskupství (anebo přímo nějaký znak či erb samotného olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka), do jehož vlastnictví obec Babice patřila od zániku Velkomoravské říše až do roku 1205; případně nějaký znak či erb dnes již absolutně neexistujícího hradu v dnešní obci Spytihněv, kde v jedenáctém století pobývali biskupové jako vlastníci i teritoria dnešní obce Babice; potažme ve vztahu k naší nejnovější současnosti by jako naše sounáležitost k velikému teritoriu Evropské unie mohl se zvažovat i kroužek s iniciály EU coby zjednodušený symbol Evropské unie atd. Ovšemže ledacos z toho co jsem uvedl v tomto odstavci, jako i o jeden odstavec výše lze klidně vynechat, rozhodně však ale nelze rozumně vynechat dotyčné tři ještě výše zmiňované klíčové heraldické elementy, které v nějaké formě (tj. někde nějak vlevo či nějak vpravo, nějak nahoře či nějak dole, případě někde nějak uprostřed) by v každém případě nějak měl být každý z těchto tří klíčových heraldických elementů vyjádřen, respektive všechny tři heraldické elementy, jak v obecním znaku obce Babice, tak i v obecní vlajce obce Babice by nějak měly být – všechny tři - zobrazeny.

Dne 5.1.2009 napsal Váš babický spoluobčan JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!