wz

Zpět na hlavní stránku!


Odborář Ing.Jaromír Dušek je svědomí národa!

Předseda odborového svazu dopravy a spojů České republiky Ing.Jaromír Dušek je coby předseda odborů správný člověk na správném místě!

Přiznám se popravdě, že v minulosti jsem s předáky odborových organizací pohrdal, neboť jsem v nich viděl pouze licoměrné loutky komunistických papalášů, a po roce 1989 zase loutky týchž bývalých komunistických papalášů, kteří pouze jen formálně odhodili svou někdejší červenou partajní legitimaci s rudou hvězdou, kosákem a kladivem, a zprivatizovali si podnik v němž je původně jejich rodná marxisticko – leninská partaj učinila ředitelem, aby po sametovém listopadovém podvodu a majetkovém převratu tak tito bolševičtí soudruzi coby novopečení velkopodnikatelé vytvořili (obnovili?) svou novou (staronovou?) vykořisťovatelskou třídu buržoasních papalášů. No a v odborářích jsem viděl pouze patolízaly a nohsledy toužící před listopadem 1989 pouze po tom, aby mohli strčit tu svou hlavu do bolševického zadku, a po listopadu 1989 zas aby mohli strčit tu svou hlavu do zadku personálně sice úplně téže osoby, která však nyní již není pouze jen “chudobným” bolševickým generálním ředitelem, ale zazobaným buržoasním papalášem.

V půlce měsíce března 2010 však ale došlo k něčemu úplně neočekávanému, co i mně ukázalo, že ne všichni odborářští předáci jsou pouze jen takovéto o odstavec výše zmíněné loutky v  rukou vládnoucí velkoburžoasní plutokracie a jejich ministrů a předsedů vlád, jak jsem se domníval, ale dokonce tento vývoj mně přesvědčil, že i mezi představiteli odborových svazů České republiky jsou i mravní a charakterní lidé s rovnou páteří, které si mohu vážit, a to dokonce i hluboce vážit pro jejich vysoce mravní charakter, poctivost a čestnost.

Jméno Ing.Jaromíra Duška jsem již v minulosti několikrát viděl napsáno v novinách v souvislosti s různými jednáními se železničáři, ale nikdy jsem jeho jménu a osobě nevěnoval žádnou větší pozornost, neboť jsem se mylně domníval, že i on je úplně ve všem stejný jako jsou i všichni ostatní. Kdyby tomu přece tak nebylo – usuzoval jsem - tak ti nahoře nejvyšší papalášové a papalášky by ho již přece dávno vyhodili, a na jeho místo by si jako partnera (respektive spíše lokaje) z řad odborů dosadili nějakou servilnější figurku, která by jim úplně všechno odkývala…

Ing.Jaromír Dušek mně však ale velice mile překvapil. Vzhledem k tomu, že já osobně se z náboženských a mravních důvodů zásadně nikdy nedívám na televizi a zásadně z týchž důvodů aktivní preventivní ochrany mé mravní integrity nikdy neposlouchám ani rozhlas, a veškeré své informace ohledem politického a společenského dění čerpán pouze jen od různých lidí se kterými se nepravidelně scházím v rámci duchovního vedení (ať již jako duchovně vedený anebo jako duchovní vůdce), něco naleznu porůznu i na Internetu ve veřejných knihovnách, které Internet nabízejí svým čtenářům, a nakonec jsem-li ještě psychicky schopen číst ty pitomé demagogické žvásty našich zaprodaných novinářů, tak občas tu i tam jsem-li v dobré psychické kondici, tak dokonce čtu i ten zglajchšaltovaný prorežimní tisk, který je rovněž k dispozici čtenářům v různých veřejných knihovnách, které navštěvuji; a tudíž vzhledem k tomu, že mé informování o politických a společenských událostech je velice kusé, nepravidelné a mezerovité nepopírám, že mnohé souvislosti mi občas i ujdou. Podobně i zde možná že neznám úplně celé pozadí a pak navíc rázem vše utichlo tak rychle a nečekaně jak to i začalo, přesto však ale mám dosti informací na to, abych si o této věci mohl utvořit svůj vlastní - na vládnoucím prohnilém režimu a jeho masmédiích – úplně nezávislý názor.

Zhruba v půlce března 2010 informačně zachytil jsem cosi v tom smyslu, že předseda Svazu odborářů služeb a dopravy Ing.Jaromír Dušek měl sdělit Lidovým novinám něco v tom smyslu, že vrcholový management Českých drah a Ministerstvo dopravy ovládají stoupenci státní homosexualistické ideologie. Normálně bych tomuto výroku nevěnoval absolutně žádnou pozornost. Nanejvýš bych si snad možná jen útrpně povzdechl asi v tom smyslu, že kéž by homosexualističtí ideologové ovládali “jen” České dráhy a Ministerstvo dopravy, a nikoliv úplně celou Českou republiku i s úplně všemi jejich masmédiemi!

Kdyby to nebylo tak tragické, bylo by to směšné!

Na papíře totiž formálně podle ústavního řádu České republiky, respektive podle ustanovení článku 2 odstavce 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a slobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky je v tomto ustanovení doslova napsáno - cituji:

“Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.” /Článek 2 odst. 1 zákona č. 2/1993 Sb./

A co potom má znamenat státní homosexualistická ideologie, která je výlučnou státní ideologií současné České republiky?

Anebo budete snad tvrdit, že homosexualistická ideologie není výlučnou státní ideologií současného vládnoucího režimu v České republice?

Vždyť přece bez jakékoliv výjimky jsou úplně všechna masmédiá v České republice hlásnou troubou jak feministické, tak i homosexualistické propagandy velebící sodomistickou homosexuální perverzi a každému, kdo si opováží mít opačný názor vládnoucí homosexualistický režim všemožně vulgárně nadává ať již přímo přes masmédiá, anebo zprostředkovaně skrze Internet s využitím masmédiemi zfanatizované psychopatické spodiny na různých tzv. diskusních fórech na Internetu, která za vládnoucí režim ať již přímo anebo nepřímo, vědomě či nevědomě odvádí špinavou práci v boji režimu proti lidem zastávajícím kritické postoje proti současnému prohnilému nedemokratickému režimu vládnoucímu v České republice. Totalitnější kontrolu nad masmédiemi jakou má ohledem fenoménu homosexuality a feminismu současný vládnoucí režim České republiky neměl ohledem svých vlastních priorit ani jen samotný stalinistický režim v padesátých letech dvacátého století.

Ostatně ne jinak tomu bylo i nyní, kdy vládnoucí režim typicky totalitním způsobem ve všech “svých” masmédiích poplatných tomuto prohnilému a nedemokratickému vládnoucímu režimu České republiky sprostě nadával a urážel předsedu odborového svazu služeb a dopravy Ing.Jaromíra Duška, přičemž do těchto urážek se přímo zapojili i nejvyšší vládní představitelé České republiky na čele s předsedou vlády České republiky Fischerem, který povýšenecky řekl, že s “Duškem více jednat nebude” a že “ten Dušek musí bezpodmínečně odstoupit”, a že – pak zaznělo cosi v tom smyslu – že když “ten Dušek neodstoupí, tak ho musí odvolat odboráři”. A ovšemže premiér Fischer měl i plnou hubu té jejich propagandistické tzv. “Homofobie”.

Touto zpupnou hrubou arogancí nejvyššího šéfa exekutivní moci proti odborům a jejich čelnému odborářskému představiteli jsem se cítil hluboce uražen. Vládnoucí plutokratická velkoburžoasie hájící zájmy horních deset tisíc nejbohatších občanů a občanek České republiky opět zpupně plivla dělníkům a ostatním pracujícím pohrdavě do tváře, asi jako kdyby tím chtěla říci něco v tom smyslu, že my jsme tady na to, abychom na ně zazobané papaláše a papalášky pracovali.

Pak to vše utichlo. Nevím jak dlouho ještě lidé budou trpět, aby ti na které otročí jim pohrdavě plivali do tváře a smáli se jim ještě k tomu. Kdybych já bych nejvyšším představitelem odborů a měl neomezenou podporu svých odborářů, tak to bych tohle jen tak neprošel mlčením, ale tuto arogantně a drze hozenou rukavici bych zvedl a řekl bych otevřeně premiérovi:

Cože Vaše urozené veličenstvo Fischere, Vy že nebudete jednat s Ing. Jaromírem Duškem?

To se tedy velice mýlíte, protože to právě naopak, předseda Ing.Dušek nebude jednat s Vámi, protože Vy mu mravně nesaháte ani jen po členky! A nejenže s Vámi nebude jednat Ing.,Dušek, ale ani nikdo z odborů s Vámi jednat nebude, a zítra máte generální stávku úplně všech odborových svazů s jediným požadavkem: Vaši demisi!

A společně s Vámi demisi i všech ostatních ministrů, kteří si společně s Vámi přihřívali svou polívčičku propagandistickými žvástami o “homofobii”…

Jako první další tři kandidáti na demisi vedle premiéra Fischera je tzv. ministr pro práva buzerantů a povinnosti všech ostatních Koráb nebo Kocáb, nebo jak se ta kreatura jmenuje, kterou mohli by poslat společně i s Václavem Hajzlem někam do Afganistánu, což je lépe než, jako kdyby opět plánovali nějaké humanitární bombardování někoho, například humanitární bombardování nás tzv. “homofobů”, pak ministr dopravy Slamečka, u kterého nepochybně Slovensko vzhledem ke své vyšší morálce než jakou mají české země je zřejmě asi šťastné, že Slamečka je ministrem českým a ne slovenským, pokud by mravně vůbec měl někdy šanci stát se slovenským ministrem, a který namísto toho aby uvedl protiargumenty proti tzv. “skandálním výrokům” Ing.Jaromíra Duška, mu coby ministr dopravy a teploušů (nebo dopravy a spojů? Či jak se to ministerstvo jmenuje) vyhrožoval trestním oznámením, čímž defakto nepřímo přiznal, že vše to, co předseda Ing.Jaromír Dušek o homosexualistech řekl, byla čistá pravda. No a třetím ministrem jsoucím na demisi je pak ten tlustý plešatý Rumcajz, který momentálně řídí ministerstvo vnitra a jehož jméno mi momentálně jaksi vypadlo z paměti.

Ostatně ale celá Fischerova vláda by se měla co nejrychleji poroučet, o každou minutu, o kterou dříve zmiznou od vládních koryt bude čím dříve, tím lépe. Trapné bylo, když si fišerovci a rumcajzovci na likvidaci jedné malé nepohodlné politické strany (Dělnické strany) vzali za státní peníze za advokáta tak drahého ptáka. Zřejmě asi proto, že oni někteří z papalášů možná že jsou teplí, a žádného ptáka proto nemají. Skutečnost, že tak udělali za státní peníze daňových poplatníků jedná se zcela evidentně o zločin zpronevěry, za který by oni všichni až jejich režim jednou padne měli být postaveni před soud. A to jak před soud trestní, který by je poslal do vězení za zločin zpronevěry, tak i před soud občanskoprávní, který by je všechny společně a nerozdílně zavázal uhradit finanční škodu, kterou způsobili státu, neboť dokonce ani samotný Nejvyšší správní soud neuznal přibrání si externího advokáta za opodstatněné, a státu nepřiznal náhradu těchto nákladů řízení, Proto by bylo správné, aby tyto vyhozené peníze daňových poplatníků uhradili Fischer s ministrem vnitra Rumcajsem ze své vlastní kapsy.

A pak dále jak to myslí ve svých výpadech Vaši novinářští patolízalové ohledem toho, že by odboráři měli předsedu Ing. Jaromíra Duška odvolat z jeho funkce?

Neměli by se – kdyby byla bývala Česká republika demokratickým státem - spíše poslanci zamyslet nad odvoláním Vaší prohnilé vlády?

Považuje odboráře za své tajtrlíky, kteří budou jako cirkusoví psíci poslušně skákat na povel jak jim bude pískat jeho veličenstvo pán premiér?

Proč by měli odboráři odvolávat svého předsedu, který nebojácně háji oprávněné ekonomické a sociální zájmy svých členů?

Proč? Kvůli jakési režimem protežované oddanosti vůči státní homosexualistické ideologii, která se stala defacto novým státním náboženstvím České republiky?

Ovšemže jsem realista, a je mi jasné že i mezi odboráři se zajisté najde i nemálo bezcharakterních kariéristů, zločinců, trasoritek a zbabělců, kteří by z čistě osobních pohnutek slibující jim vlastní, osobní obohacení vzhledem nízkému charakteru svých osobností byly ochotni ve jménu státní homosexualistické ideologie zradit zájmy svých odborářů, kteří je do jejich funkcí zvolili. Tito lidé by ale měli zvážit své setrvání v odborech, a vybrat si čí zájmy vlastně chtějí hájit. Zda-li jsou ochotni hájit ekonomické a sociální zájmy členů své vlastní odborové organizace, anebo politické a ideologické zájmy vládnoucího režimu pod bojovými prapory státní homosexualistické ideologie.

Dotyční eventuální “též odboráři”, co z pozice odborářských bossů chtějí sloužit homosexualistické ideologii si totiž zcela zjevně spletli své profesní místo, protože pak totiž oni jako homosexualisté a případně možná současně ještě i homosexuálové patří do vlády, do parlamentu, případně k tajné policii jako ministři, poslanci, senátoři, potažmo tajní policisté, ale celkem určitě nepatří do odborů.

Další místo uplatnění těchto homosexualistických ideologů – kteří snad v opilosti omylem zabloudili do odborů – jsou ovšemže masmédia. Nelze se již divit tomu, že vzhledem k obsahu masmédií se říká přísloví “co novinář – to teplouš”, což je přece jen přijatelnější jako přísloví které jsem nedávno slyšel na Slovensku od těch Slováků, kteří mají možnost sledovat Českou Televizi, a které znělo: Čo Čech – to teplý buzerant!”

Když jsem to uslyšel, tak jsem se toho tak šíleně lekl, až jsem reflexně vykřikl: “Ale veď ja nie som Čech!”

Ale pak jsem se zasekl a v duchu si řekl: A co mám jím říci, že jsem? Mám říci že jsem Moravák? Neřeknou mi oni třebas s paušální ignorancí, že to je – Čech nebo Moravák v jejich očích v podstatě totéž?

A co když – vždyť národnost je mi zcela ukradená a nezáleží mi na ní, ať již mám anebo nemám jakoukoliv národnost – řeknu, že jsem Slovák? Budou míz z toho radost? Nebudou? Budou?

S rozbitím Československa jsem osobně nikdy nesouhlasil, nicméně ale i když sice jakékoliv nacionální argumenty odůvodňující rozbití Československa kategoricky odmítám i nyní, přesto však ale vzhledem k současné politické realitě České republiky začínám už i já uznávat – i když sice ne z důvodů nacionálních – však přece jen z důvodů náboženských a zejména pak z důvodů mravních, že z hlediska Slovenska a slovenského lidu je pro Vás Slováky nepochybně mnohem lepší, když již nemáte s Českou republikou nic společného, a jste tedy úplně samostatnou a nezávislou Slovenskou republikou, díky čemuž máte v mnohem větší míře možnost bránit mravní integritu Slovenska, než by tomu bylo bývalo možné, kdyby zůstalo Slovensko spojeno s homosexualistickou Českou republikou, v důsledku čehož by zůstaly zachovány i federální československá masmédiá jako televize a rozhlas, přes které by perverzní česká homosexualistická propaganda byla vnucována mravně zdravšímu Slovensku.

Za těchto zcela mimořádných okolností jsem zcela mimořádně ochoten uznat, že důvody pro rozbití Československa nyní vlastně už převažují nad důvody jeho zachování.

Ba dokonce se stejnými rozpaky, a se stejnou bolestí v srdci bych v zájmu mravnosti byl ochoten souhlasit i s eventuálním odtržením Moravy od Čech, kdyby byla reálná šance vyhlášení moravské nezávislosti, protože nám Moravákům by eventuální vznik samostatného moravského státu dal více šancí na mravní obrodu společnosti před jedovatým morem homosexualistické ideologie, který přichází v mnohem větší míře z ateističtějších a pohlavně teplejších Čech, než z vlastních homosexualistických ideologických zdrojů existujících na území naší Moravy a Slezska.

V každém případě ale ať již je to jakkoliv, servilní homosexualističtí patolízalové z řad některých lidí, a v daném případě se myšlenkově vracím k odborářům (jsou-li tam v odborech vůbec nějací) by – pokud by již pro ně všechny ve vládě a parlamentu nebylo místo - mohli přesedlat v podstatě zřejmě asi pomalu už do úplně jakýchkoliv masmédií. Nejnověji se dokonce bohužel ukazuje, že by asi zřejmě teď pomalu homosexualističtí ideologové možná mohli přesedlat i do týdenníku Res Claritatis Monitor…

Na úplný závěr bych chtěl říci tolik, že já osobně netuším ani nejméně to, zda-li předseda odborového svazu dopravy a spojů Ing.Jaromír Dušek je křesťan anebo ateista. V každém případě ale pana předsedy odborového svazu dopravy a spojů Ing.Jaromíra Duška si nesmírně vážím jako čestného, poctivého a pravdomluvného spoluobčana, který jako odborářský vůdce je správný člověk na správném místě, a jako Čech - spoluobčan je zase živoucím světlem a svědomím našeho těžko zkoušeného národa úpícího pod totalitní diktaturou genderové, feministické a zejména pak státní homosexualistické ideologie. A tím obdivuhodnější je, že se jedná o odboráře, neboť právě odboráře jsem neraz podezíral z toho, že jejich morálka není zrovna nejvyšší, a proto jsem se obával, že budou náchylní přebírat za svou státní homosexualistickou ideologii vládnoucího homosexualistického režimu České republiky a homosexualistické vlády. Jsem rád, že jsem se zmýlil, a že i navzdory všemu tomu, co vytvořil vládnoucí homosexualistický režim Ing.Jaromír Dušek dokázal, že slušnost, etika a morální hodnoty mu nejsou cizí i navzdory tomu, že by si vládnoucí režim velice přál, aby všichni jeho poddaní ztratili jakékoliv, i ty sebemenší zvyšky mravnosti, slušnosti a morálky.

S projevem hluboké úcty k odborovému představiteli napsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!