wz

Zpět na hlavní stránku!


Zda-li je každé náboženství dobré?

“Vždyť všichni v jednoho Boha věříme a témuž Bohu se klaníme; proto každé náboženství je dobré!” – tak slyšíme někdy někoho mluvit.

Takovouto řečí chtějí uspat hryzení svědomí katolíci, kteří pro nějaké hmotné výhody opustili anebo chtějí opustit svou víru. Například katolická dívka chce vstoupit s nekatolíkem do manželství proti vůli sv.Církve, přestoupí na nekatolickou víru anebo aspoň přivolí, aby děti byli nekatolické; přitom žije v manželství před Církví neplatném a hříšném. A tak si chce uspokojit svědomí, že vždyť proto ona má náboženství, že i to je víra, a “víra jako víra”, každá je dobrá!…

Ale to tak není! Jak jedině ten peníz je dobrý, který je pravý a ne falešný, tak i jen to náboženství je dobré, které je pravé. Pravé však může být jen jedno, protože pravda je jen jedna, blud však všelijaký. Například na otázku, kolik je 2 x 5, jen jednu pravdivou odpověď můžeme dát, totiž že je to 10. Mnoho jiných odpovědí mohu ještě říci, ale ty budou všechny nepravdivé!

Tak je to i s náboženstvím. Rozličné sobě se protivící náboženství nemohou být pravdivé a proto nemohou být dobré. Některé náboženství učí, že je vícero bohů, jiné však učí, že je jen jeden Bůh. Zda-li jsou tyto obě pravdivé? V jednom učí, že jeden Bůh je troj-osobný, v jiném říkají, že nikoliv. V jednom se učí, že dobré skutky jsou ke spáse potřebné; v jiném se učí, že potřebné nejsou. Zda-li obě tyto nauky mohou být pravdivé? Zajisté ne!

Pak jen to náboženství je dobré, které má všechnu pravdu. Protože vždyť některá všeobecná náboženská pravda může být ve dvou náboženstvích – například že jednoho Boha uctíváme. Ale to není dost, protože úcta není jako úcta. Falešnou, mylnou vírou Boha uctít nemožno. On je čirá pravda. Omyl Mu nemůže být milý u nikoho, zejména ne, když je to o Něm samém!

Proto jen to je pravé náboženství, které o Bohu a o Jeho vlastnostech tak učí, jak je to v skutečnosti: které o člověku též tak učí, jak je to ve skutečnosti: které předepisuje takovou úctu Bohu, jaká se srovnává se skutečnou přirozeností Boha a člověka.

Konečně: jestli se ukáže, že Bůh i zvláštním, nadpřirozeným způsobem dal lidem náboženství, že totiž dal jim nauku o Sobě, o člověku, o poměru člověka k Bohu, o cíli člověka, i o tom, jakým způsobem chce být uctíván – například obětí mše svaté – tehdy jen to náboženství je dobré, které Bůh takto zjevil.

To náboženství je totiž celkem jistě pravdivé – protože jeho pravost je od samého Boha zaručená. Proto všechna náboženství, která se mu protiví, musí být nepravé. Pak když On sám určí, jakým způsobem chce být uctíván, lidé jsou povinni takovýmto způsobem Ho uctívat a ne jinak – to je proti Jeho vůli.

Které je to jedině pravé a tak i jedině dobré náboženství, tým se budu zabývat v následující práci.

 

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

2práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

3práce: Je náboženství zbytečné?

4práce: Zda-li kněží vynašli náboženství?

5práce: Zda-li jsou náboženské obřady zbytečné?

Zpět na hlavní stránku!