wz

Zpět na hlavní stránku!


Zákon proti starostokracii.

Zákon demokratizující volby v České republice.

Tento návrh neadresuji zaslepeným politickým fanatikům jejichž “milovaný führer” je starostou obce či města a tudíž o nějaké demokracii tito totalitně smýšlející fanatici nechtějí za této situace ani slyšet.

Tento návrh předkládám pouze politicky slušným a korektním lidem. Již dávno jsem říkal, že by stačil jednoduchý zákon, který by omezil moc nedemokratické a fakticky jakési polofeudální starostokracie, která leckde vládne v České republice v souvislosti s organizací a prováděním voleb na všech úrovních volebního procesu, a to ať již se jedná o volby do Evropského parlamentu, volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky či Senátu Parlamentu České republiky, volby do Krajských zastupitelstev či volby do obecních a městských zastupitelstev.

Stávající legislativní úprava fakticky zcela nedemokraticky dává do rukou obrovskou moc starostům obcí a měst, kteří tak mohou velice efektivně manipulovat s volbami skrze obrovské privilegium jmenovat na volná místa v okrskových volebních komisí své vlastní patolízaly a to dokonce i ve volbách do obecních a městských zastupitelstev, kde i dotyčný starosta je jinak pouze jedním z kandidátů, čímž mu je dáno do ruky privilegium, které nemá žádný jiný z jeho protikandidátů.

Uvedu příklad. V obci “XYZ” kandidují do obecního zastupitelstva dva politické subjekty. Starostův politický subjekt – za který samotný starosta kandiduje jako leader kandidátní volební listiny - nezvěme ho “A”; a ještě další opoziční subjekt “B”. Počet členů komise stanoví si starosta a současně i politický leader kandidátní volební listiny “A” na “dvanáct”. Otázka zní: Jaké bude pak mít politické složení dotyčná okrskové volební komise?

Odpověď: V dotyčné dvanáctičlenné okrskové volební komisi bude nanejvýš jen jeden z dvanácti členů politický zástupce opozičního subjektu “B”. Z dalších jedenácti členů okrskové volební komise bude jeden člen politickým zástupcem starostova subjektu “A” plus ostatních deset členů okrskové volební komise budou fanatičtí patolízalové starosty a současně i politického leadra kandidátní volební listiny “A”, jimiž si klidně starosta jako jeden z kandidátů může jmenovat třeba svoji manželku, děti či jiné vlastní příbuzné.

Pokládáte takovéto výše uvedené složení okrskové volební komise za demokratické?

Pokud ne, dovoluji si nabídnout jednoduchý zákon, který by tento problém mohl napravit:

 

 

Návrh zákona o okrskových volebních komisích a o změně některých zákonů.

…/…. Sb.

ZÁKON

ze dne … o okrskových volebních komisích a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Účel zákona

§ 1

(1)Účelem tohoto zákona je taková úprava podmínek kreace okrskových volebních komisí, aby okrskové volební komise – pokud jde o členy okrskových volebních komisí – měli z politického hlediska pluralitní složení na základě sestavování okrskových volebních komisí z osob delegovaných jednotlivými politickými stranami a hnutími registrovanými v České republice.

(2)Primárním účelem tohoto zákona je zabránit politicky jednobarevnému složení Okrskové volební komise, které v minulosti vznikaly tím, že na uvolněná místa v okrskových volebních komisích, která často tvořila převážnou většinu jejich členů jmenovávali starostové příslušných obcí své vlastní přívržence, a to dokonce i tehdy když dotyčný starosta sám kandidoval v dotyčných volbách a ucházel se tím o veřejnou volenou funkci.

Úvodní ustanovení

§ 2

Ustanovení stanovená v tomto zákoně mají vždy přednost před ustanoveními v jednotlivých volebních zákonech. Pokud nějaká ustanovení v jednotlivých volebních zákonech jsou v rozporu s ustanovením tohoto zákona, aplikuje se vždy ustanovení tohoto zákona.

Počet členů komise

§ 3

(1) Stanovuje se minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná.

(2) Maximální počet členů není předem nikým stanoven, ale každá volební strana jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se v příslušných volbách volí.

(3)Pokud kandidují pouze dva subjekty, má každý z obou těchto subjektů právo obsadit polovinu členů okrskové volební komise svými vlastními zástupci, tj. je-li okrsková volební komise šestičlenná, má právo delegoval každá z volebních stran do okrskové volební komise tři zástupce, je-li okrsková volební komise čtyřčlenná, má právo delegoval každá z volebních stran do okrskové volební komise dva zástupce.

(4)Pokud kandidují pouze tři subjekty, má každý z obou těchto subjektů právo obsadit polovinu členů okrskové volební komise svými vlastními zástupci je-li okrsková volební komise šestičlenná, respektive má právo delegoval každá z volebních stran do okrskové volební komise dva zástupce.

(5)Není-li takto dosaženo ani nejnižšího počtu členů okrskové volební komise stanoveného podle § 3 odst.1 tohoto zákona, neobsazená místa se obsadí zástupci i ostatních politických stran a hnutí, která jsou registrovanými v České republice, pokud delegovali v téže lhůtě 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se v příslušných volbách volí.

(6) Není-li ani takto dosaženo ani nejnižšího počtu členů okrskové volební komise stanoveného podle § 3 odst.1 tohoto zákona, na neobsazená místa jmenuje členy okrskových volebních komisí hejtman příslušného kraje. Tato hejtmanem jmenovaná osoba do okrskové volební komise nesmí mít trvalý pobyt v příslušné obci do jejíž okrskové volební komise byla hejtmanem jmenována.

(7)V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do zastupitelstva obce a nejsou-li náhradníci z týchž volebních stran, jejichž zástupcům zaniklo členství, jmenuje hejtman příslušného kraje na neobsazená místa další členy komise.

Zapisovatel

§ 4

Hejtman příslušného kraje jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"). Tato hejtmanem jmenovaná osoba zapisovatelem nesmí mít trvalý pobyt v příslušné obci do jejíž okrskové volební komise byla hejtmanem jmenována.

ÚČINNOST

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

Závěr:

Uvítal bych Váš názor na tuto řešenou problematiku na adrese HenrykLahola@yahoo.de

Uvítal bych názor i od samotných starostů našich měst a obcí, neboť nevěřím tomu, že každý starosta či starostka naší obce či města v České republice je totalitní chrapoun, který či která v plné míře zneužívá možnost tak bezostyšně manipulovat se složením okrskové volební komise (okrskovými volebními komisemi) i když mu či jí tuto možnost dává platná legislativní úprava v České republice.

Tento výše zmiňovaný problém se týká sice zejména menších obcí, ale uvítám názory i od starostů a starostek větších obcí a měst jak pohlížejí na tuto mnou zmiňovanou problematiku.

Váš spoluobčan

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!