wz

Zpět na hlavní stránku!


Dělnická strana je PROLIFE. ANTI-PROLIFE naopak překvapivě jsou: P.Mgr.Pavel Mayer OP a Mgr.Michaela Freiová…

Dělnická strana je programově podle svého programu – jak jsem se dočetl - fakticky PRO-LIFE politickou stranou, a proto ji možná asi největší pravděpodobností nenávidí P.Mgr.Pavel Mayer OP, Mgr.Michaela Freiová. Máte-li pochybnosti o tom, zda-li je Dělnická strana skutešně PROLIFE, tak si klikněte myší na tento modrý nápis, který je fakticky odkazovačem, a přečtěte si pozorně její volební program, zejména jeho část řimská II. a přesvěčte se tak sami o tom, zdali Dělnická strana je nebo není PRO-LIFE!

proto tuto výše jmenovanou PRO-LIFE politickou stranu možná asi s největší pravděpodobností nenávidí i Mgr.Michaela Freiová, což je čelná představitelka organizace nebo sdružení, které se nazývá Občanský institut, a konec konců vždyť tato Mgr. Michaela Freyocý je šéfredaktorkou týdeníku Res Claritatis Monitor, popřípadě někdy uváděného i ve zkratce jako RC MONITOR.

Dále tuto výše zmiňovanou PRO-LIFE politickou stranu možná asi největší pravděpodobností nenávidí i RNDr.Václav Frei, co je nějaký buď příbuzný anebo alespoň jmenovec dotyčné Mgr.Michaeli Freiové.

A dále jsou zde Mgr.Pavel Mayer OP, kde značka OP za jménem tohoto člověka znamená, že se jedná o příslušníka dominikánského řeholního řádu, a pravděpodobně možná dokonce i katolického kněze, a právě tak je zde i Mgr.Ondřej Vaněček, kde s těmito dvěma posledními osobami jsem si dokonce vyměnil i email, přičemž zůstala po tom v mé duši pachuť mého hlubokého osobního přesvědčení, že větší pokrytce jsem v životě ještě nepotkal. Oba dva ve mně zanechali totiž velice špatný dojem, přičemž zejména Mgr.Pavel Mayer OP ve mně zanechal až tak mimořádně špatný dojem, že jsem mu napsal ještě jednou další email, ve kterém jsem ho poprosil, aby vystoupil, aby odešel pryč z katolické církve.

Jinak ale všechny ve výše zmiňovaných odstavcích zmiňované dámy a pány spojuje spolu to, že mají co to do činění s již výše zmiňovaným časopisem RES CLARITATIS MONITOR alias Rc Monitor. Mgr.Michaela Freiová je šéfredaktorka, dále pak Mgr.Ondřej Vaněček jsou dalšími členy redakce, a nakonec RNDr.Václav Freia zejména P.Mgr.Pavel Mayer OP, jsou členové redakční rady, přičemž P.Mgr.Pavel Mayer OP je navíc ještě uváděn i jako takzvaný "teologický poradce".

Ve svých emailech jsem reagoval na článek, který dne 24.1.2010 byl publikovaný v tomto sedmém ročníku, třetím čísla týdeníku Res Claritatis Monitor s datumem 24.1.2010, který vyšel na celé čtvrté straně tohoto časopisu Res Claritatis Monitor ze dne 24.1.2010; pod kterým je podepsána Mgr.Michaela Freiová jako šéfredaktorka týdeníku RC Monitor a internetového zpravodajského serveru Res Claritatis.

Já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola osobně nejsem členem žádné politické strany a ani nejsem členem žádného politického hnutí. A je to velice dobře, neboť jak se ukazuje, politice a zejména pak divnému politikaření vůbec nerozumím. Respektive abych byl přesnější, tak musím zcela na rovinu říci, že politice rozumím stále míň a míň. Když jsem ještě jako malý chlapec žil na Slovensku, tak jsem od kohosi slyšel, že cituji doslova: "Politika je pánske huncútstvo", což by se asi česky mohlo říci jako "Politika je panské šibalství". Bohužel jak vidět i na tomto jednom příkladě (a mohl bych bohužel jmenovat desítky dalších,a to i úplně jiných a to v souvislosti i s úplně jinými politickými stranami) je to skutečně tak. Tvrzení, že se lze spoléhat na to, že politika má určitou vnitřní logiku - aby byla čitelná i pro takového obyčejného nezasvěceného laika do zákulisních tajů veliké politiky - je naprosto absudrní.

P.Mgr.Pavlu Mayerovi OP, Mgr.Ondřeji Vaněčkovi, Zdeňce Rybové, Mgr.Radimu Ucháčovi a Mgr.Matyášu Zrnovi jsem poslal email, jehož hlavním smyslem byl můj zvědavý dotaz, zda-li se dotyčným výše zmiňovaným nenávistným článkem – který je namířen proti jedné z mála PROLIFE politických stran české politické scény – a který je připisován šéfredaktorce, se s obsahem tohoto nenávistného článku oni ostatní osobně ztotožňují.

Odpověď Mgr.Ondřeje Vaněčka, který se snažil obsah tohoto konkludentně vlastně CONTRA PROLIFE i ANTI-PROLIFE článku obhajovat byl pro mě nepřijatelný. Odpověď P.Mgr.Pavla Mayera OP byla dokonce ještě nepřijatelnější než odpověď Mgr.Ondřeje Vanečka, a nejen že nepřijatelnější, ale navíc i obsahově pro mě osobně vrcholně urážlivá byla odpověď tohoto dominikána.

A nakonec Mgr.Radim Ucháč, Zdeňka Rybová a Mgr.Matyáš Zrno mi dokonce neodpověděli vůbec, co pro mě znamená, že tím, že se od obsahu tohoto článku nedistancovali, znamená to, že s jeho de facto konkludentním CONTRA PROLIFE i ANTI-PROLIFE obsahem s největší pravděpodobností patrně se osobně asi plně ztotožňují.

Bylo to pro mne veliké překvapení, protože u Mgr.Radima Ucháče, Zdeňky Rybové, Mgr.Matyáše Zrna, P.Mgr.Pavla Mayera OP a Mgr.Ondřeje Vaněčka bych nějaké CONTRA PROLIFE či ANTI-PROLIFE názory osobně nepředpokládal

Velice jsem se však zmýlil!

Je vidět, že můj osobní odhad lidí je velice špatný. Byla to mocná facka mé naivní víře v existenci nějaké logiky v politice. Doběhli mně!

Uvedený článek byl velice mocnou fackou mé naivitě a lehkovážné důvěřivosti vůči těm, kteří se “naoko” navenek tváří jako pravověrní křesťané.

Ale zaplať Pán Bůh, že čirou náhodou jsem je alespoň vůbec prokoukl a mohl tak zjistit, že tito lidé se největší pravděpodobností patrně asi jen pouze přetvařují, a že pravděpodobně asi Mgr.Radim Ucháč, Zdeňka Rybová, Mgr.Matyáš Zrno, P.Mgr.Pavel Mayer OP a Mgr.Ondřej Vaněček ve věcech ochrany života a rodiny zastávají možná že dokonce i přesně opačné názory, než jsou ty názory, které oni sami hlásají.

Nevím, co si mám o nich myslet…

V minulosti vždy jsem si naivně myslel, že těmi nejnebezpečnějšími nepřáteli mého Pána Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele, života a rodiny jsou různí Štampachové, Putnové, Küngové a jim podobní.

Teď jsem ale díky jedné osobní chybě jejich šéfredaktorky čirou náhodou najednou zjistil, že mnohem nebezpečnějšími jsou ti, kteří navenek “naoko” se tváří, že vystupují na ochranu života a rodiny, ačkoliv vnitřně jim ve skutečnosti s největší pravděpodobností vůbec nezáleží ani na rodině, ani na životě a ani na křesťanské víře a morálce vůbec.

Tito lidé Mgr.Radim Ucháč, Zdeňka Rybová, Mgr.Matyáš Zrno, P.Mgr.Pavel Mayer OP a Mgr.Ondřej Vaněček jsou mnohem nebezpečnějšími, protože verbálně díky své pravověrné křesťanské rétorice je jen velice těžké je prokouknout, zda-li skutečně sami věří tomu co hlásají, anebo se jen tak navenek “na oko” před lidmi přetvařují.

Občanskému institutu a ani týdeníku Res Claritatis Monitor jsem nikdy příliš nedůvěřoval, a vždy jsem je podezíral z toho, že bez ohledu na to co tvrdí, ve skutečnosti veškeré myšlenky PROLIFE jim můžou být zcela ukradeny. To, co je jádrem jejich skutečné ideologie, je pouze jen ta jejich ekonomická liberalistická “pravicovost”, aby boháči bohatli pokud možno ještě rychleji než doposud, a chuďasi aby chudobněli ještě rychleji než doposud, asi tak v duchu nesprávně pochopenému citátu z Bible vytrženému ze širšího kontextu, kde je napsáno: “kdo má hodně tomu se ještě přidá, a tomu kdo nemá, se vezme i to málo co má” – což je heslo které by si klidně mohl Res Claritatis Monitor, a podobně tak i Občanský institut mohli klidně napsat na svůj první titulní list ať již papírového časopisu anebo webových stránek.

Když si porovnáme takzvaný Občanský institut a takzvaný Liberální institut – jaký je mezi nimi rozdíl?

Liberální institut na rozdíl od Občanského institutu se ani jen nepokouší nikomu nijak předstírat, že by pro něj nějaké potraty, euthanasie, sodomie, rodina či jiné mravně - etické otázky byli nějak důležité. Jinak ale mezi Občanským institutem a Liberálním institutem absolutně žádný jiný rozdíl není. Zvrácený a ze širšího kontextu vytržený biblický citát, který navíc i trochu parafrázuji: “kdo má hodně, tomu by se mělo ještě přidat, aby měl ještě více, a kdo nemá takřka nic, tomu by se mělo vzít i to málo co má” je stejně svaté krédo pro oba tyto instituty, které se v podstatě ve skutečnosti ničím neliší.

Proto já osobně si - pro někoho možná paradoxně - více vážím Liberální institut než Občanský institut, neboť i když sice ani s Liberálním institutem já osobně zásadně nesouhlasím, nemohu alespoň jako určité pozitivum v činnosti Liberálního institutu ocenit tu skutečnost, že se nám oni - na rozdíl od Občanského institutu – nepokoušejí předstírat, že by pro ně nějaké morálně – etické otázky měli nějaký význam, a že by své sobecké velkoburžoasní zájmy a cíle se snažili skrývat za nějaké morální pravidla a morální hodnoty, jak to pokrytecky činí takzvaný Občanský institut.

Modlím se za to, aby Duch Svatý osvítil myšlení všech upřímně věřících křesťanů, aby prokoukli farizejské pokrytectví týdeníku Res Claritatis Monitor, Občanského institutu a politické strany KDU-ČSL.

Vězte drazí bratři a sestry v Kristu, že kdyby někde a podstatě kdekoliv se o nějakou volenou funkci ucházeli dva politikové, z nichž první kandidát by byl odpůrce interrupcí, odpůrce euthanasie, odpůrce hříchů sodomie plus navíc člověk s upřímným hlubokým sociálním cítěním toužící odstranit bezdomovectví a zajistit úplně všem lidem bez výjimky slušné bydlení, jídlo, ošacení, obutí a práci; zatímco ten druhý kandidát by byl horlivý stoupenec a propagátor interrupcí, horlivý stoupenec a propagátor euthanasie, horlivý stoupenec a propagátor sodomie, jako údajně prý zdravého a moderního životního stylu, který by rád vnutil nám všem, plus byl by to byl i cynický ekonomický liberál v duchu hesla “kdo má hodně tomu by se mělo ještě přidat, aby měl ještě více, a kdo nemá takřka nic, tomu by se mělo vzít i to málo co zatím ještě má– pak vězte ze stoprocentní jistotou, že časopis Res Claritatis Monitor, Občanský institut i KDU-ČSL by rozhodně podpořili volbu toho druhého kandidáta, zatímco kandidaturu toho prvního kandidáta jako údajně prý “extremistu” by kategoricky odmítli!!!

Pokud se ukáže, že na letošní pražský březnový pochod Pro život organizovaný Ucháčem a Rybovou přijde méně lidí, než vloni, bude to naděje, že alespoň někteří lidé je již snad prokoukli. A ještě lépe by bylo kdyby někteří křesťané dokázali zorganizovat skutečný Pochod pro život, který by zorganizovali bez Ucháče i bez Rybové, a ovšemže i bez ostatních osob časopisu Res Claritatis Monitor, tak bych z toho měl ještě mnohem větší radost.

Den 25.březen je Mezinárodní den nenarozeného dítěte, který si vždy připomínám jako památku na nenarozené děti, které byli zavražděny potraty. A nevidím žádný důvod k tomu, aby si tento den a jeho oslavu měli přivlastnit lidé, kteří jakýkoliv morální kredit ztratili, o kterých já osobně jsem se přesvědčil, že své ostentativně prezentované PROLIFE názory pouze jen lživě navenek předstírají, že to jen tak “hrají” na nás, a že z nás všech upřímně věřících křesťanů si dělají blázny.

Naopak Já sám JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola společně i s dalšími přáteli se v mém vlastním regionu na Uherskohradišťsku anebo na Zlínsku ať již letos dne 25.března anebo alespoň v dalších letech, pokud by se mi to hned letos nepodařilo, já sám zorganizuji Pochod pro život, na kterém uvítám všechny lidi dobré vůle, kteří uznávají, že každý člověk má právo na život od svého početí až do přirozené smrti, plus kteří si ctí hodnoty rodiny. Jedinými personami non grata na těchto našich shromážděních budou pouze pan Mgr.Radim Ucháč a Zdeňka Rybová a ovšemže i ti všichni ostatní z týdeníku Res Claritatis Monitor, a to až do doby, kým neodejdou pryč z redakční rady časopisu Res Claritatis Monitor!

Trochu teď odbočím jinam, a řeknu, že v naší hypermoderní době je velice populární plivat na údajně prý nelidskou takzvanou středověkou inkvizici”.

Ve skutečnosti ale čistě hypoteticky vzato kdybychom se my všichni přepadli do toho údajně prý špatného středověku, ihned bych utíkal za otcem inkvizitorem, a Mgr.Radima Ucháče, Zdeňku Rybovou, Mgr.Matyáše Zrna, Mgr.Michaelu Freiovou a nakonec i P.Mgr.Pavla Mayera OP bych u otce inkvizitora udal a obvinil, že oni všichni tajně slouží ďáblovi Satanovi, že oni všichni tajně podporují vraždění nenarozených dětí, dále že oni všichni tajně podporují vraždění starých a nemocných lidí, ačkoliv oni všichni velice dobře ví, že jakákoliv forma sebevraždy či pomoci při sebevraždě je velice těžký hřích, dále že ve spojení s ďáblem Satanem tajně podporují páchání hříchů sodomie, a tajně brojí proti svátosti manželské a nerozlučitelnosti svátostného manželství. A ovšemže po nich bych u otce inkvizitora udal a obvinil ještě stovky dalších lidí, ba nožná i tisíce, které rovněž něčeho podobného podezírám. Nejprve bych však ale udával ty, na nichž to není navenek patrné, protože se s největší pravděpodobností pouze jen přetvařují, aby vypadali před lidmi jako pravověrní křesťané, a v důsledku toho tito lidé proklamující se za pravověrné křesťany mně fakticky držíurčité nejistotě ohledem toho, zda-li oni pravověrní křesťané skutečně jsou, anebo to jen tak “hrají”.

Dobrý otec inkvizitor by si všechny podezřelé předvolal a vše by důsledně vyšetřil, a tím Mgr.Radima Ucháče, Zdeňku Rybovou, Mgr.Matyáše Zrna, Mgr.Michaelu Freiovou a nakonec i P.Mgr.Pavla Mayera OP, a po nich i stovky, a možná i tisíce dalších mnou udaných podezřelých osob přinutil by dobrý otec inkvizitor nakonec říci čistou pravdu, a nic více než pravdu, jak je to ve skutečnosti, zda-li je to tak anebo je to onak.

A již by byl výsledek tohoto vyšetřování podezřelých od otce inkvizitora jakýkoliv, já osobně bychkaždém případě z jeho výsledku měl velikou radost, neboť každý z obviněných by byl buď spravedlivě a po zásluze odsouzen a potrestán jako vrah, sodomista nebo heretik, anebo zcela očištěn jako plně nevinný, a z obojího bych pak já osobně měl velikou radost, ba dokonce z těch zpod vznesených obvinění “osvobozených” podezřelých bych měl já osobně radost ještě větší, neboť toto “osvobození” by pro mě osobně znamenalo jistotu, že tomuto otcem inkvizitorem očištěnému a za nevinného prohlášenému člověku mohu já tedy již dále plně důvěřovat, že je to skutečně pravověrný křesťan, který se jen tak na “oko” nepřetvařuje, ale to co říká o křesťanské víře a morálce, že myslí skutečně zcela upřímně.

Často stačil by na to jen jeden jediný den, a mnou u otce inkvizitora ráno udaný a obviněný podezřelý člověk by možná již tentýž den večer po zásluze odcházel jako spravedlivě osvobozený nevinný svobodně domů, anebo stejně tak po zásluze jako spravedlivě odsouzený vrah, sodomista či heretik by již po setmění shořel a odešel tak po zásluze do pekla.

Dnes se sice říká, že středověkou inkvizici může v dnešní moderní době nahradit takzvaný “detektor lži”, ale současně mnozí odborníci popírají věrohodnost výsledků na detektoru lži, protože prý tento takzvaný “detektor lži lze údajně prý lehce ošidit a podvést. Ale i kdyby detektor lži fungoval ze stoprocentní spolehlivostí, copak bych mohlt všechny televizní stanice přinutit, aby přitáhli své kamery a v přímém přenosu donutit Mgr.Radima Ucháče, Zdeňku Rybovou, Mgr.Matyáše Zrna, Mgr.Michaelu Freiovou a nakonec i P.Mgr.Pavla Mayera OP sednout do křesla detektoru lži s úmyslem pokusit se před zraky celého Československa dokázat jim, že lžou když tvrdí, že jsou proti interrupcím, že lžou když tvrdí, že jsou proti euthanasii, že lžou když tvrdí, že jsou proti sodomii atd. A dobrovolně by určitě nikdo z nich nebyl ochoten usednout do křesla “detektoru lži”, a to jednoduše právě proto, že by to znamenalo riziko stržení jejich masky a odhalení, že se pouze jen tak přetvařují, a veřejně hlásají v oblasti PROLIFE názorů něco, čemu sami nevěří, a co zřejmě asi sami vnitřně odmítají.

Kdyby se totiž například dejme tomu skutečně ukázalo, že Mgr.Radim Ucháč, Zdeňka Rybová, Mgr.Matyáš Zrno, Mgr.Michaela Freiová a P.Mgr.Pavel Mayer OP třebas možná, že skutečně vnitřně schvalují interrupce, euthanasii, sodomii atd., byla by to pro ně na veřejnosti obrovská blamáž; a tak jak se nedávno čirou náhodou otevřeli oči mně, tak by to znamenalo prozření všech upřímně věřících křesťanů, kteří jim naivně věřili právě tak, jako i já jsem jim donedávna ještě naivně věřil i já samotný.

To je též důvod toho, proč jsem si stoprocentně jist tím, že nikdy nikdo nikoho z nich nijak a ničím nepřiměje, aby si dobrovolně usedli do “detektoru lži”. A to i navzdory tomu, že dotyčný takzvaný “detektor lži” není – dle vyjádření četných odborníků spolehlivý, a tudíž jsou-li to chytří lidé – o čemž osobně nijak nepochybuji – mohli by tento takzvaný “detektor lži” lehce ošálit a oklamat.

To však ale nic nemění na tom, že jsem velice zvědavý člověk, a proto velice rád bych se někdy dozvěděl jaké je či není skutečné smýšlení Mgr.Radima Ucháče, Zdeňky Rybové, Mgr.Matyáše Zrna, Mgr.Michaely Freiové a nakonec i P.Mgr.Pavla Mayera OP, a zda-li jejich na veřejnosti tak ostentativně proklamované PROLIFE názory jsou skutečně shodné s jejich vnitřním přesvědčením anebo nikoliv.

Odlénouce však od těchto věcí o nichž jsem psal výše, do budoucna ve všeobecné rovině pokud jde ve všeobecnosti o mou komunikaci s ostatními lidmi mi zůstává již jen pouze jediné:

Vyhýbat se všem lidem ještě více než to činím doposud. A pokud již i čirou náhodou se někdy nemohu někomu dosti dobře vyhnout, ale je zde to neštěstí, že mně někdo úmyslně vyhledá, aby se mnou mluvil, a nepodaří se mi, abych se mu vyhnul, anebo ho hned od počátku rázně odbil, tak lidem, kteří se nedej Bůh budou prezentovat jako pravověrní křesťané, hned tak nevěřit, ale být velice skeptický vůči všemu co mi oni řeknou, a to zejména být opatrný a skeptický vůči jejich proklamované křesťanské pravověrnosti, a zejména pak být velice opatrný kým si je sám nepodrobím dokonalému pozorování spojenému s kladením dobře přemyšlených dvousmyslných otázek, kde se jemným myšlenkovým manévrováním a lavírováním pokusím je dotlačit k tomu, aby se přeřekli či dopustili nějaké jiné chyby proti logice či protimluvu, který zpochybní celou tu jejich doposud vylhanou konstrukci strukturovaných lží, která se poté zhroutí jako domek z karet.

A pak pokud by mně dotyčný lhář ještě i po tom všem nenechal na pokoji, ale dále by mně obtěžoval, tak toho pokryteckého farizejského lháře – ať již to bude nějaký muž, či nějaká žena, anebo vůbec kdokoliv - co mně svými lžemi a přetvářkou úmyslně “chtěl tahat za nos”, mohu konečně z plné chuti tak zmlátit, že na to ten drzý dobytek či ta drzá kráva nadosmrti nezapomene, neboť když mu či jí jednu pořádně vrazím přes držku, tak až se probere z bezvědomí, bude si nejspíše asi myslet, že jej do hlavy nějaký kůň kopl

měsíci únoru 2010 napsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, poustevník

Zpět na hlavní stránku!