wz

Zpět na hlavní stránku!


Co nám dává víra katolická?

Představ si, že chodíš venku po polích, horách a dolinách, a zadíváš se do dálky. Po určitou hranici dobře vidíš, rozeznáváš věci – dále však se všechno splyne před tvým zrakem. Jak se tak díváš, tu přijde k tobě pocestný a říká:

Tam, v té dálce, kde tvůj zrak už nesahá – je hezké, veliké město. V tom městě bydlí mocný a dobrotivý král. Každý, kdo se do toho města dostane, se bude mít velice dobře. Král ho přijme do svého paláce, bude s ním zacházet jako ze svým dítětem, každý den ho bude hostit při svém stole.

Já to vím, že v tom městě je každému tak dobře, protože já jsem z toho města. Já jsem totiž vlastním a jediným synem toho dobrého krále. On poslal mně, abych tě o tomto městě poučil a abych ti ukázal cestu.

Tato cesta je trochu namáhavá, ale já tě bezpečně povedu. Kdyby si mě však opustil a uchýlil se na jiné cesty, by si velice špatně pochodil. Ty cesty se zdají lehčí, ale vedou k veliké propasti, do které by ses zhroutil.

No, aby si mě uvěřil, že pravdu říkám, hle, tu máš tento dalekohled, přilož si ho k očím a podívej se tím směrem, jak říkám. No, ovšem, vidíš to veliké město. Jaké je hezké už i zvenčí a z daleka! A uvidíš, jaký budeš ještě překvapený, když se dnu dostaneš. A nyní podívej kolem sebe – mimo toho města. Co vidíš? Vidíš pravda okraje té hrozné propasti, o které jsem ti říkal. Tedy se mně dobře přidržuj a zavedu tě celkem jistě do blaženého města.

Drahý čtenáři, toto co jsi zde doteď četl, se ti zdá jako nějaký sen anebo pohádka. Avšak lehce zbadáš, co jsem ti tu znázornil. Člověk je na tom širém světě postavený. Do jisté míry ví rozeznávat věci i svým rozumem, ale právě do dálky nevidí: právě nejvážnější životní otázky jsou mu jakoby mlhou zakryté. Tu však nám přijde na pomoc víra. Sám Syn Boží přišel, aby nás poučil o těchto nejvážnějších otázkách: co je našim cílem, jak se tam dostaneme a kde bychom došli, kdybychom se pustili jiným směrem.

Víra je jakoby dalekohled, přiložený k našim očím. Jak dalekohled zdokonaluje náš zrak, tak i víra zdokonaluje náš rozum, abychom poznali svůj cíl a všechno, co Bůh na dosažení tohoto cíle ustanovil a co od nás požaduje.

Víra, ovšemže, neproniká celkem hloubky Boží, jako ani tým dalekohledem nevidíme vnitřní život toho města, ale jen jeho vnější zdi a stavby. Tajemstvím víry též nerozumíme úplně v tomto životě, ale alespoň tolik víme o nich z víry, že jestvují.

A že jsou pravdivé, to nám zaručuje Syn Boží svými zázraky, proroctvími a svatým životem. A lidský rozum též neví proti nim nijaké skutečné námitky postavit, ba ví rozluštit všechny těžkosti, které jsou proti nim uváděné. A proto není proti rozumu ale je v nejvyšší míře rozumné, když v těchto nejvážnějších otázkách přijímáme poučení od Boha, který lhát nemůže a pod Jeho vedením bezpečně putujeme k svému opravdivému cíli, a to cestou, kterou sám Bůh určil.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

2práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

3práce: Je náboženství zbytečné?

4práce: Zda-li kněží vynašli náboženství?

5práce: Zda-li jsou náboženské obřady zbytečné?

6práce: Zda-li je každé náboženství dobré?

7práce: Které náboženství je pravé?

8práce: Osobnost Pána Ježíše Krista nám ukazuje, že náboženství křesťanské je pravé.

9práce: Velebnost křesťanské věrouky.

10práce: Dokonalost křesťanské mravouky.

11práce: Zda-li lze v dnešním moderním světě ještě věřit v zázraky?

12práce: Zda-li zázraky ohrožují řád světa?

13práce: Zázraky Krista Pána – účinky tajných přírodních sil?

14práce: “Slepá víra” katolíků?

Zpět na hlavní stránku!