wz

Zpět na hlavní stránku!

Richard Cohen a další vyléčení bývalí homosexuálové dnes úspěšně léčí další homosexuální pacienty.

Richard Cohen je jeden z mnoha vyléčených bývalých homosexuálů, který se po svém vyléčení z homosexuality již řadu let aktivně angažuje ve prospěch pomoci těm homosexuálně postiženým pacientům, kteří mají rovněž zájem vyléčit se z té své odporně hnusné homosexuality.

Zde je například videozáznam z televize CNN z 24.5.2006 (plná verze) délka videa 6 min, 42 sec 06:42:

Ex-gay therapist Richard Cohen on CNN v anglickém jazyce:

http://www.youtube.com/watch?v=HQH6mrOvSGI&search=ex%20gay%20exgay%20therapy%20richard%20cohen%20cnn%20exodus%20straight%20healing%20christian

http://www.youtube.com/watch?v=HQH6mrOvSGI&eurl=

http://www.youtube.com/watch?v=HQH6mrOvSGI

A ovšemže jsou ještě i další zajímavé, krátké několikaminutové videozáznamy, které lze rovněž v anglickém jazyce nalézt na youtube.com:

http://www.youtube.com/watch#playnext=1&playnext_from=TL&videos=l2L_8Ty8R6Y&v=FOTYFXZb_rE

http://www.youtube.com/watch#playnext=1&playnext_from=TL&videos=tzT2wmwD62g&v=HQH6mrOvSGI

Všechny výše uvedená několikaminutová videa jsou výlučně pouze v anglickém jazyce. Nemusí tomu však ale vždy nutně tak být, neboť existují videa i v jiných jazycích.

Například na youtube.com se nachází i toto krátké video v německém jazyce:

http://www.youtube.com/watch#v=JtcWzzcPK5Y&feature=related

Teologický výklad, proč lháři z řad homosexuálů a zejména pak programových ideologických homosexualistů skončí po své smrti v pekle:

Americký psycholog Joseph Nicolosi, president National Assn. for Research and Therapy of Homosexuality zajímavě píše o úspěšné léčbě svých homosexuálních pacientů, kterých se mu podařilo trvale vyléčit – vysvobodit.

Holandský psychoterapeut PhD. Aardweg doplňuje, že mnozí homosexuálně orientovaní lidé mají nadprůměrné potíže se sebekázní. Ta je přitom nezbytným předpokladem vysvobození. Vztahuje se většinou na triviální věci: včasné vstávání, péči o tělo, jídlo, oblečení, účes, rozumný pořádek v drobných záležitostech všedního dne a práce. Je potřeba neodkládat žádné povinnosti nebo činnosti, které mají přednost. Globálně plánovat den, odpočinek, sociální život. Dělat si záznamy o bodech, kde je vaše sebekázeň slabá a začít na tom pracovat. Bylo by pošetilé tyto body opomíjet v naději na emocionální vyléčení, které vše ostatní automaticky vyřeší. Žádná sebeterapie se nezdaří, pokud se tyto nudné věci necvičí každý den. Vzpomeňte si na jednoduché metody pro vaše vlastní slabosti. Začněte jen s jedním nebo dvěma návyky, u kterých se projevuje nedostatek sebekázně – když je zlepšíte, zbytek již bude lehčí. Je jen logické, že upřímnost je podmínkou úspěšného léčení. Homosexuální člověk se musí cvičit v tom, aby dbal na své pohnutky, motivy, myšlenky a způsoby chování bez předsudků a také aby dával pozor na hnutí svědomí, která je možno snadno přehlušit. Svá vnitřní pozorování by měl vyjadřovat vždy jednoduchými slovy tak, aby byla co nejjasnější -zaznamenejte si důležité myšlenky a sebepozorování. Při sdělování svých slabostí a nezdarů ať je vůči osobě, která se mu snaží pomoci - terapeut, trenér, vůdce nebo partner v rozhovoru - upřímný. Téměř každý má sklon k zakrývání svých záměrů a citů. Když homosexuál zdolá tuto překážku, je to osvobozující a nutné pro jeho pokrok.

Křesťan by mohl dodat: Je nutná upřímnost před Bohem ve zpytování svědomí, v modlitbě a v rozhovoru s Ním. Neupřímné by například bylo prosit Boha o pomoc, aniž bych já sám konal to, co mám. Kvůli homosexuální neurotické tendenci sebedramatizování je důležité následující: Upřímnost nesmí být teatrální, nýbrž prostá, jednoduchá a přímá.

Teologicky doplňuji, že ne každý hříšník se obrátí k Bohu, ne každý hříšník se napraví. Pokud hříšník nemá zájem o změnu, a miluje svůj hřích, podobně jako prase miluje své bahno, své kaliště – řečeno biblicky, tak se neobrátí a Bůh ho nespasí - ani před smrtí, ani po smrti.

Podmínkou záchrany je přece: “Zapři sebe sám”. Kristus kromě toho učil, že existuje hřích, který nebude odpuštěn ani v tomto věku, ani ve věku budoucím. Označil ho termínem “rouhání Duchu Svatému.” Jsem přesvědčen, že všichni lidé navěky zavržení v pekle, se rouhali Duchu Svatému. Kristus podle mého přesvědčení sv. apoštolu Janovi vysvětluje, jak se projevují ti, kteří se rouhají Duchu Svatému. Jsou to lidé, kteří milují lež, milují lhaní. Viz Zj 22,15 “Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři - každý, kdo si libuje ve lži.”

Již v evangeliu to, že zhřešili neodpustitelným hříchem, vytkl Kristus lhářům – zákoníkům a farizeům v okamžiku, kdy zástupu lidí do očí vědomě lhali, že Kristus udělal zázrak pomocí zlého ducha, démona, Belzebuba. Lhali proto, aby nepřišli o své vůdčí postavení ve společnosti tehdejších Židů. Nechtěli se o ně s Kristem Mesiášem dělit. Podobně se 30 let předtím nechtěl s Kristem o své království dělit Herodes – proto dal povraždit děti v Betlémě, kde se Kristus narodil. Podle svědectví Nikodéma - člena židovské velerady z 3.kapitoly Janova evangelia, oni, tj. zákoníci a farizeové díky své znalosti textů Mojžíše a starozákonních proroků věděli, že Kristus je předpověděný prorok. Viz: Jan 3,1-2:

1 Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.

2 Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním."

V evangeliích není žádný náznak toho, že by zákoníci a farizeové praktikovali homosexualitu – přesto však spáchali hřích rouhání se Duchu Svatému. Čili tento hřích je svázán se lhaním. Pravděpodobně proto, že satan, ďábel je otec lži. Viz J 8,44: “Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.”

Podobný hřích rouhání Duchu Svatému může v současnosti spáchat kdokoli – heterosexuál, homosexuál, křesťan i nekřesťan. Proto si musíme dávat velký pozor na to, abychom nelhali. Za určité situace však můžeme bezhříšně mlčet, nezapíráme-li tím Ježíše Krista. Když apoštol Petr lží zapřel Ježíše Krista – ze strachu tvrdil, že ho nezná, tak nespáchal neodpustitelný hřích rouhání Duchu Svatému.

Z toho vyplývá, že ne každá lež je automaticky neodpustitelným hříchem. Asi se dá říci, že neodpustitelným hříchem je zatvrzelé lhaní. Avšak, abychom si na lhaní nezvykli a nezatvrdili se v něm, proto nás Kristus odnaučuje i polopravdám: “Vaše slovo ať je ano, ano, nebo ne, ne.” To znamená, že nemáme používat ty tak obvyklé polopravdy, kdy člověk říká ano i ne společně, aby se všem zalíbil. Komu se líbí v jeho řeči ano, vezme si z ní ano, komu se líbí ne, vezme si to ne. Skoro všem se tím vychytralý člověk na chvíli zalíbí.

I homosexuálové lžou, proto je varuji, aby si na LHANÍ O TOM, ŽE JE HOMOSEXUALITA NEVYLÉČITELNÁ, nezměnitelná, nezvykli. Mnozí z jejich aktivistů jsou velmi ulhaní. Nejenom, že lžou, oni dogmaticky brání těm bývalým homosexuálům, kteří se ze závislosti vysvobodili, o tomto informovat mládež v amerických i evropských školách.

K tomu, aby vyléčené bývalé homosexuály umlčeli, používají gay aktivisté nejen masmédia, ministerstva školství a zdravotnictví, ale i soudy a vůbec homosexualistickou ideologií nasáklou státní moc v zemích ovládaných svobodnými zednáři.

Zpět na hlavní stránku!