wz

Zpět na hlavní stránku!


Naše Božská blaženost.

Dítěti patří otcovo dědictví. Člověk v posvěcující milosti je dítětem Božím. Proto na druhém světě – kde se konečné postavení lidí ustáli – ten člověk, který si přinesl posvěcující milost, obsáhne – jako dítě Boží – dědictví Boží, blaženost Božskou, řekl bych: všechen ten majetek, který Bůh má, totiž samého celého Pana Boha. A tehdy se úplně uspokojí a bude nevýslovně blažený.

Každodenní zkušenost nás učí, že každý člověk hledá štěstí, blaženost. Touha po blaženosti pohání lidi celý život. No zkušenost učí i to, že v tomto pozemském životě není dokonalé blaženosti. Touha lidská na této zemi nedá se ničím celkem uspokojit.

Když je dítě malé, za čas se pobaví hračkami, které jsme mu přinesli, ale brzy se jich omrzí, rozum se mu vyvíjí, zbadá nedostatky hraček a konečně se od nich celkem odvrátí.

Začne chodit do školy, zaujmou ho nové věci, když se učí číst, psát – ale cítí i to, s kolika námahami je to spojené. Když doroste, umístí se v životě ať již jako dělník, rolník, živnostník, anebo jako studovaný intelektuál v jiných postaveních společenského života.

A v životě každého člověka jsou radostné i žalostné chvíle – jak říkáme: dobré i zlé časy – ale to každý vyznává, že úplné blaženosti na světě najít nemožno. I kdyby člověk měl mnohé a mnohé miliardy amerických dolarů a kdyby měl slávu takovou, jakou dosud nikdo na zemi nedosáhl, nebyl by tu blažený. K těm mnohým miliardám amerických dolarů chtěl by jich mít ještě více, a kdyby už měl i celou zemi, chtěl by mít ještě slunce, měsíc a hvězdy, ale ani ty by ho neuspokojily – touha člověka až tehdy může být uspokojena, když dosáhne všechno, co jen jestvuje, všechno bez konce a bez hranic, tak, aby více žádat už nebylo možné.

A proto nijaká pozemská a nijaká stvořená věc nemůže člověka uspokojit ba ani všechny stvořené věci spolu, protože v nich není všechno bez hranic a bez konce. Duše člověka proto může se uspokojit jedině jen v Bohu – v kterém je spolu všechno, co si jen možno žádat, a to v míře nekonečné a neohraničené.

A dobrotivý Pán Bůh všem těm, kteří Jeho příkazy zachovávají slibuje za odměnu Sebe Samého, souhrn všeho dobrého a žádaného. Svaté Písmo říká: “Ani oko nevidělo, ani ucho neslýchalo, ani do lidského srdce nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují.” (1.Kor. 2,9.)

V požívaní Pána Boha se nám vyplní všechny žádosti. Naše duše dle Svatého Písma bude hodovat jako na královské hostině a bude napájená potokem nebeských rozkoší. Svaté Písmo totiž připodobňuje nebeskou blaženost “Člověku králi, který robil svatbu svému synovi,” (Mat 22,2), na které královské svatební hostině zajisté nejlepší jídla přicházejí na stůl. A zas na jiném místě říká Svaté Písmo: “Opojeni bývají hojností tvého domu: a ty z potoku rozkoší svých je napájíš: protože u tebe je studnice života.” (Žalm 35, 9-10).

Samo sebou se rozumí, že tyto obrazy a podobenství, v kterých se představuje nebeská blaženost v podobě skvělého pokrmu a nápoje, chtějíc nám hmotným lidem jen blíže znázornit nesmírnost nebeských radostí. No dobře víme, že skutečná tato nebeská blaženost nebude pozůstávat v hmotných, tělesných jídlech a nápojích. Vždyť to bude blaženost Božská a Bůh je čistý duch. Proto i blaženost Božská bude cosi duchovního, nad všechny hmotné radosti nevýslovně vyvýšeného. O této skutečné podstatě naší nebeské Božské blaženosti však budu mluvit až v následující práci “Nebeská blaženost”.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

2práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

3práce: Je náboženství zbytečné?

4práce: Zda-li kněží vynašli náboženství?

5práce: Zda-li jsou náboženské obřady zbytečné?

6práce: Zda-li je každé náboženství dobré?

7práce: Které náboženství je pravé?

8práce: Osobnost Pána Ježíše Krista nám ukazuje, že náboženství křesťanské je pravé.

9práce: Velebnost křesťanské věrouky.

10práce: Dokonalost křesťanské mravouky.

11práce: Zda-li lze v dnešním moderním světě ještě věřit v zázraky?

12práce: Zda-li zázraky ohrožují řád světa?

13práce: Zázraky Krista Pána – účinky tajných přírodních sil?

14práce: “Slepá víra” katolíků?

15práce: Co nám dává víra katolická?

16práce: Kde nás vede víra katolická?

17práce: Naše Božská přirozenost. Duch Svatý. Milost posvěcující. Smrtelný hřích.

Zpět na hlavní stránku!