wz

Zpět na hlavní stránku!


14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

Takto soudí Písmo Svaté o těch, kteří popírají Boha – nazývá ho bláznem. Proberme si tato slova rad – řadem. Uvidíme, že i zdravý lidský rozum uznává pravdivost tohoto přísného úsudku.

1. Řekl. Tedy ne “dokázal”, ne přesvědčil se, ale jen “řekl”. Důkazy totiž vůbec neexistují na to, že Bůh není. A proto ani nemůže být nikdo přesvědčen o tom, že Ho není.

To vidíme i z toho, co dělají ti, kteří popírají Boha: stále něm mluví, stále hledají nové důkazy, a stále se Boha bojí – jasný to důkaz, že nejsou skutečně přesvědčení o tom, co tvrdí, ale to jen tak navenek říkají. To už poznal i pohan Seneca: “Lžou ti, co říkají, že Bůh není; i když to ve dne před tebou i tvrdí, v noci a když jsou sami, přece pochybují.” A jiný pohanský filozof, Cicero, mluví o jakémsi ateistovi svého času, že stále říkal, že netřeba se bát smrti a bohů, a on sám se nejvíce bál těchto dvou věcí. “Ateista – říká Špirago – podobá se chlapci, který si ve tmě píská, aby se zdálo, že se nebojí. V rozhodných chvílích se ukáže, že to nebylo přesvědčení. Četl jsem o dvou přátelích, kteří též popírali Boha. Najednou jeden z nich vážně onemocněl, dal si zavolat kněze a chtěl se smířit s Bohem. Navštívil ho i jeho přítel, s kterým tolikrát popírali Boha a říká mu: “Jakže příteli, ty teď věříš v Boha a chceš se s ním smířit? Nuž a či nevíš, kolikrát jsme říkali, že Bůh není?” “Říkali jsme, říkali, - odpovídá mu nemocný – ale jsme to nedokázali!”

A skutečně: jiné je říkat a jiné je dokázat. Zdali-pak již dokázal někdo, že Bůh není? Nikdo to nedokázal. Říkat to mnozí říkají, aby umlčeli hlas svého svědomí, aby i jiné strhli a tak jaksi se cítili bezpečnějšími, že vždyť nejsou sami. Ale nik to ještě nedokázal. Protože několik hloupých a jedovatých slov: všechno je jen hmota, že kněží klamou lid atd. To ještě nejsou důkazy.

2. Řekl blázen. Kdo popírá Boha, plným právem se ve Svatém Písmu nazývá bláznem, protože jedná proti svému zdravému rozumu. Rozum totiž ze stvořeného světa s takovou jistotou a lehkostí poznává existenci Boha – že kdo přece popírá Boha, ten to činí proti svému zdravému rozumu, proti svému přesvědčení, ten utiskuje svůj rozum a svědomí tak, že právem mohl napsat už Cicero, pohanský intelektuál: “Že Bůh jestvuje, to je tak jasné, že pochybuji o zdravém rozume toho, kdo Boha popírá.” – Největší intelektuálové světa a to velmi mnozí a v každém oboru vědy pevně věřili a vyznávali Boha, kým Boha popírali polovzdělanci a zejména lidé zkaženého srdce, protože

3. Řekl blázen v srdci svém, že Bůh není – říká Písmo Svaté. Tu je udaná příčina ateizmu. Příčina tato není v rozume, který jasně dokazuje existenci Boha, ale v zlém srdci, v hříšném životě člověka, který se nechce polepšit a proto začíná popírat Boha, aby nějako uspokojil hryzení svědomí. “Nik nepopírá Boha – říká sv.Augustin – jen komu by to bylo na užitek, aby Boha nebylo.” A podobně Bossuet: “Nikdo se nestal ateistou, aby předtím nebyl hříšníkem.”

Jasná věc, že popíráním Boha si hříšník nezíská pokoje svědomí. Kým je zdravý, dotud navenek se mu jaksi veselo žije, ačkoliv v duši už tehdy má pekelné muky; ale když se blíží konec života, zoufale vybuchne v něm utiskované přesvědčení a zoufale volá po Bohu. Aspoň na smrtelné posteli se nikdo nestal z věřícího ateistou, ba ani z katolíka jinověrcem – ale naopak velmi mnozí se obrátili.

Byli ovšemže i tací, kteří z tvrdohlavosti a lidské pýchy se nechtěli smířit s Bohem, jako například Döllinger, odpadlík od Církve. Když mu před smrtí říkali, aby se s Církví smířil, odpověděl: Ale co by na to řekl svět? A zemřel nešťastnou smrtí. Ale velmi mnozí popírači Boha usilovali se s ním před smrtí smířit, jestli jim Pán Bůh dopřál ještě kněze, jako Bayla, Montesquieu, Littré, jiní též zoufale volali po knězi, ale přátelé jim překazili dostat kněze a tak v hrozném hryzení svědomí zemřeli, - jako Voltaire, Diderot.

Takovýmto se totiž vyplnilo to, co v životě před jinými hlásali, když se vystatovali, že Bůh není. Pán Bůh je chytl za slovo: Vy jste mě v životě popírali; jste hlásali, že Bůh není, hledali jste jen bohatství, slávu, tělesné rozkoše – nyní ve věčnosti, když duše nepotřebuje peněz, ani slávy ani rozkoše, ale mne, Boha – Já vám odpovídám, co jste vy hlásali: Bůh není. Pro vás není Boha dobrotivého, milujícího, hezkého, věčnou blaženost dávajícího. Co jako křičíte za Mnou a chcete Mě požívat – pro Vás není Boha, není blaženosti, života beze mě, zavrženi ode mě ve věčném zoufání.

Kdo nechce takto skončit, ať nikdy nepopírá Boha, ani slovem, ani skutkem, ale ať žije vždy po příkazech Božích, v tom povědomí, že Bůh ho všude vidí, aby pak i on přes celou věčnost mohl Boha vidět a s ním se radovat.

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

 

 

Zpět na hlavní stránku!