wz

Zpět na hlavní stránku!


Antifeminizmus a maskulinizmus. Nezávislé webové stránky, které alespoň částečně kritizují feminizmus anebo nějak hájí oprávněná práva mužů proti útisku ze vládnoucích strany feministek a jejich feministických vlád.

Motto:

"Too be fair, I must admit that all women are not evil. Some are evil, some are wicked, some are hellishly evil, and some are the grand puba of all that is extemporaneously evil. So, some women are not evil, they are just worse." (Mr.Brister)

Přibližný překlad do češtiny:

“Abych byl fér, musím uznat, že ne všechny ženy jsou zlé. Některé jsou zlé, některé záludné nebo ďábelsky zlé, a některé jsou dokonce ztělesněním všeho zla ve světě. Takže, ne všechny ženy jsou zlé, některé ženy jsou dokonce ještě horší.” (Mr. Brister )

Pokud Vás to zaujme, pak doporučuji Vám, aby jste si přečetl(a) zejména tuto klíčovou hlavní práci:

Henryk Lahola : Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm

Úvod. Můj úvodní krátký proslov k zde publikovanému Seznamu nezávislých antifeministických anebo makulinistických webových stránek bojujících nějakým způsobem proti feminizmu anebo nějakým způsobem hájících práva mužů nebo v této souvislosti sloužící zájmům mužů a jejich stručná charakteristika:

Pro mnohé z Vás čtenářů náboženských webových stránek www.henryklahola.nazory.cz to bude určitě překvapení, ba dokonce divil jsem se tomu i já sám, když jsem při průzkumu Internetem mohl stále více a více zjišťovat, že ve světě existuji i tací muži, kterým témata, jako jsou hodnoty osobního zdraví, klasického přirozeného svátostného celoživotního manželství a rodina nejsou cizí, ba dokonce i to, že i navzdory té gigantické síle všudypřítomné feministické propagandy sršící své feministické lži skrze veškerá klíčová masmédia je i navzdory tomuto vymývání mozků všudypřítomně intenzivní feministickou propagandou, zde i navzdory všemu tomu masmediálnímu ohlupování, existuje ještě stále nemalé množství od názorů masmédií nezávisle smýšlejících mužů, kteří bojují proti diskriminaci mužů i proti útisku a vykořisťování mužů ze strany feministek a feministických vlád, respektive řeší tyto důležité problémy přes Internet.

Často jsem si já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola kladl sociologicko – psychologickou otázku ohledem toho, co vlastně asi děláme na Internetu my muži, když se zrovna v kostele nemodlíme anebo v nějaké veřejné knihovně nedíváme s obrovským potěšením a nevýslovným štěstím na nějaké české, slovenské anebo zahraniční webové stránky s náboženskou tematikou?

A tato moje osobní zvědavost mi nedala, abych po tom nepátral v příslušných materiálech ze sociologickou a psychologickou tematikou. A jak jsem při tomto studiu zjistil, podle různých statistik si my muži - pokud jde o brouzdání na Internetu – nejraději čteme různé politické a ekonomické zpravodajství, obchodujeme s akcemi, rádi navštěvujeme různé burzy a aukce, něco kupujeme nebo něco prodáváme, anebo též i mnozí muži s oblibou vyhledávají i webové stránky ze sportovní tematikou.

Při tomto mém výzkumu jsem však ale mimoděk narazil i na něco, co mně nesmírně překvapilo. Výsledky tohoto mého průzkumu totiž ukazují i to, že na Internetu existuje i značná část takových webových stránek, na kterých někteří rozumní muži tráví svůj drahocenný čas i obranou mužských práv proti útlaku a vykořisťování ze strany feministek a feministických vlád, bojem proti feminismu, nebo také v tom širším smyslu, který s touto problematikou do jisté míry i více či méně souvisí, i staráním se o své zdraví, či svěřováním se a rozebíráním problémů i s hledání různých cest a řešení ohledem problematiky ženatých mužů, výchovy svých vlastních manželských dětí anebo vůbec nejrozličnějších problémů vyskytujících se v manželství.

Pokud jde o seriozní webové stránky které si nesmírně vážím, protože jsou pro mě cenným myšlenkovým a informačním přínosem, a cennou morální podporou která fakticky narušuje totalitní feministickou uniformitu všech ostatních existujících masmédií, což jsou jednak ty webové stránky, které brání tradiční mravní hodnoty jako je posvátnost manželství a rodiny coby institucí Božích, které založil náš Pán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel; a kromě toho je zde navíc i množství dalších názorových proudů, a skupin, které se snaží zbavit některých masmediálně vžitých feministických klišé a stereotypů, které feministky s neuvěřitelnou bezohledností drze zneužívají.

Ovšemže, a to bych velice rád zdůraznil, možnost na Internetu najít i odlišné názory od uniformně sterilně feministických názorů hlásaných s totalitní jednostranností, které hlásají prakticky veškeré televizní stanice, rozhlasové stanice i veškerý periodický tisk, je tato možnost právě na Internetu tu i tam najít i něco odlišného od toho, co nám vnucují feministickými lžemi nasáklé veškeré televizí a rozhlasové stanice společně i s tiskem si jejich myšlenkový přínos nesmírně vážím dokonce i v těch případech, když ne ze vším mohu souhlasit, ba dokonce i tehdy, když někdy u některých těchto webů nesouhlasím dokonce i s většinou jejich obsahu či hlásaných názorů.

Vzhledem k tomu ale, že to co nám v této oblasti mimo samotného Internetu vnucují úplně veškerá ostatní masmédia je pro mě ideově i obsahově z plných 100 % kategoricky nepřijatelné, neboť se jedná pouze o samé feministické propagandistické lži, a tudíž je odmítám; je pak zákonitě zcela logické, že když na Internetu naleznu nějaký web věnující se nějak této problematice, který ideově a obsahově odmítám například “jen” z 90 %, protože tento web pouze jen z 90 % kopíruje dominantní feministické názory hlásané všemi ostatními masmédii s totalitní uniformitou, pak je těchto zbývajících 10 % obsahu tohoto webu vybočujícího z řady totalitně uniformních názorů feministických masmédií (což jsou prakticky veškerá ostatní existující masmédia a informační zdroje, které existují), je tudíž pro mě i tento sice ne příliš spolehlivý web nesporně nesmírně cenným zdrojem nezávislých informací, myšlenek a idejí.

Tudíž při mém popisu a charakterizování všech následovních webů uvědomte si tu skutečnost, že já osobně jsem se záměrně zdržel jakékoliv eventuální kritiky, a zaměřil jsem se při svém popisu pouze jen na to, co je u nich dobré, pravdivé, přínosné a pozitivní. Tudíž nebuďte již více pouhým papouškem, který všemu věří co mu oficiální masmédia k věření předkládají a pak papouškuje oficiální názory dál, ale naštvěte tento prohnilý homosexuálně – feministický režim tím, že najednou začnete samostatně myslet, a to i za cenu, že Vaše samostatné názory nemusí být nutně úplně ve všem shodné s tím, co Vám předkládají oficiální masmédia. A obdobně tak zajisté i u těchto webů berte vše z racionální kritičností, čím míním nikoliv z pozice přes optiku propagandy oficiálních masmédií, ale nezávislým nadhledem nezávislého intelektuála, kterým doufám že jste, a tedy i vědomím si toho, že i když sice ani já samotný nesouhlasím nutně absolutně se vším co tyto weby hlásají, ale přesto jsem rád, že se mohu seznámit i s odlišnými názory než s těmi oficiálními, tak ani Vy se nebojte hledat drahocenná zrnka pravdy i v těchto nabízených webových stránkách, které přece jen více méně nabízejí určitou alternativu k oficiálním feministickým názorům vládnoucího režimu a všech jeho feministicky uniformních masmédií.

Na rozdíl od antifeminismu je maskulinismus jakési poměrně novým hnutím, které bojuje za práva mužů, a to především v těchto nových a změněných podmínkách za nalezení jejich jakési nové identity. Velmi známými aktivisty jsou například Robert Johnson, Joseph Pleck, Dr. Hugo de Garis anebo úplná legenda Warren Farrell. Maskulinismus usiluje o vysvobození mužů ze zažitých rolí, kvůli kterým trpí především samotní muži. Trpí tím například zdraví mužů, protože se od nich očekává, že budou pracovat více než ženy, nebo také jejich osobní život, když je jim odepřeno otcovství při rozvodu s argumentem, že vždyť jsou to oni přece jen pouzí muži a o děti se tedy údajně prý jako muži neumějí starat. Zažité genderové role, které byli původně nepochybně ideální neboť jak mužům, ta i ženám respektujíc jejich individualitu nadělili jak to “dobré”, tak i to “zlé”, aby se vzájemně komplementárně doplňovali, avšak ale poté, co si ženy svévolně pod záminkou rovnoprávnosti uzurpovali “všechno dobré z mužského”, pak je za těchto okolností nesmyslem, aby si muži jako poctiví hlupáci “ponechali jen samé nevýhody” aniž by za ně měli jakoukoliv kompenzaci. Tudíž se podle mínění maskulinistů za těchto změněných podmínek nehodí již ani mužům. Anebo jinak řečeno – pokud feministky pod záminkou rovnoprávnosti si vymohli od mužů to, aby se muži s nimi rovnostářským způsobem podělili o veškerá práva, která původně byla pouze jen doménou mužů tak, aby muži o veškerá své zvýhodnění v právech přišli, pak je jen plně namístě, aby se zase teď maskulinisté a muži na oplátku vůči feministkám a ženám zase domáhali, aby když už si feministky vydupali podělení se s muži o veškerá jejich práva, tak zase na oplátku ať se ženy zase podělí s muži i o všechny jejich povinnosti. Bylo-li totiž původně normální aby například jen muž měl právo pracovat a tím si i vydělávat peníze a současně aby tentýž muž měl i povinnost v případě války jít bojovat do války a umírat v boji zatímco ženy zůstanou v relativním bezpečí v zázemí, pak je nutné dát ženám na srozuměnou, že práva a povinnosti jsou jednotný nedílný celek, a tudíž nelze požadovat pouze jen stejná práva jako mají muži bez toho, aniž by současně převzaly i stejné povinnosti jaké mají muži. Rovněž tak chtějí-li ženy ve stejném rozsahu mít legislativně garantována práva svobodného přístupu na trh práce jako mají muži, pak je jen zcela legitimní, aby neexistoval na úkor mužů, kteří v průměru žijí zhruba o deset let kratší dobu než ženy jednotný fond důchodového pojištění, ale aby existovali dva úplně nezávislé fondy důchodového pojištění, kde do mužského fondu budou přispívat pouze jen muži a z něho důchody budou vypláceny pouze jen samotným mužům, a naopak do ženského fondu budou přispívat pouze jen ženy a důchody z něho budou vypláceny pouze jen samotným ženám. A tedy jediným opodstatněným přerozdělením peněz mužů a mužského fondu důchodového pojištění ve prospěch žen a ženského fondu důchodového pojištění by zůstaly již pouze ty peníze, kterými se zohlední období práceneschopnosti v důsledku pokročilého těhotenství a slehnutí, což se týká výlučně pouze jen žen plus veškerá období kdy se jednalo o péči o dítě, které v převážné většině případů přece jen se rovněž týká žen. Jinak ale ani o korunu navíc z vyplácených z důvodů proto, že jedno pohlaví žije v průměru zhruba o deset let déle než pohlaví druhé.

 

Seznam nejvýznamnějších antifeministických anebo maskulinistických webů:

1./Na křesťanských webových stránkách www.patriarchy.com se kromě jiného věnují i poukazování na zákeřnou záludnost feministek.

2./Web http://www.emale.org/ patří křesťansky orientované skupině mužů, respektive je to quasi protestantská Církev adventistů sedmého dne, která učí muže to, jak meditovat a jak se modlit za to, aby byli lepším otcem i manželem.

3./Web http://www.promisekeepers.org/ je rovněž křesťanského zaměření, a kromě jiného též i organizuje i různé kurzy mužského sebepoznání.

4./Web http://www.mensactivism.org/ The Men's Activism News Network - Tracking Men's Rights News Around the Globe! poskytuje zprávy o mužském aktivismu a mužských právech po celém světě. Věnují pozornost též i tomu, jak jsou muži znectěni, zneužiti,utiskováni nebo jinak diskriminovaní ze stran feministek, a feministkám sloužícím vládnoucích režimů, ale také i rady, jak se tomu bránit. Typickými titulky článků na těchto stránkách jsou: “Žena, která znásilnila kluka je na svobodě”, “Muž prohrál soudní při proti své přítelkyni, která se rozhodla pro potrat.

5./Web http://www.mensdefense.org/ In defense of fathers, family, and manhood na jsou webové stránky Men's Defense Association, které ”ochraňují otce, rodinu a mužství!” Tato asociace na ochranu mužů působí od roku 1971, a jedním z jejich hlavních cílů kromě jiného je i očistit muže od negativních stereotypů, podle kterých jsou všichni muži zlý, násilničtí a údajně prý ”nepotřebný pro vývoj dítěte”. Asociace poskytuje též právní a poradenskou pomoc rozvedeným mužům, kteří nemohou vídat svoje děti nebo mužům křivě obviněným z incestu, týrání svých manželek nebo znásilnění.

6./Web http://www.dadsusa.com/ Dads Against Discrimination v překladu do češtiny cca “Tátové proti diskriminaci” zaměřující se na problematiku rozvedených otců, kteří si přejí dostat své dítě do opatrovnictví nebo alespoň vídat svoje dítě častěji. Extrémní případy porušování otcovských práv například zahrnují možnost matek dítě spíše prodat než ho předat do opatrovnictví biologického otce, jak na to tyto webové stránky upozorňují. Ostatně tyto webové stránky vytvořili otcové, kteří něčím podobným prošli, když se manželky s nimi rozvedli a vzali jim děti proti jejich vůli. Na těchto stránkách také najdete vzor smlouvy, kterou je rozumné podepsat před svatbou, abyste se při rozvodu nedivili jakou finanční náhradu bude požadovat Vaše vychytralá ziskuchtivá manželka chtějící se obohatit na Váš úkor.

7./Organizací, které odsuzují domácí násilí je na internetu hodně, ale jen velmi malá část se zabývá problémem týraných mužů nebo mužů, kteří se stali obětí svých manželek. Na webu proto najdeme pojednání, který se má použít k osvětě veřejnosti v této otázce. Cílem je upozornit na různé formy týrání mužů ze strany manželek, a to kromě přímého násilí též i takové formy týrání mužů jako například nebezpečné řízení auta, ničení majetku, veřejné ponižování a urážení, lhaní, manipulování mužem, aby si myslel, že je blázen nebo blbý, kontrolování peněz, izolování od rodiny a přátel, ubližování dětem a domácím miláčkům, vydírání, chování se k muži jako k otroku nebo služebné, vyhrožování smrtí a sebevraždou. Pokud vás tento soupis nepřesvědčil, že se to skutečně děje, zde jsou kromě jiného též i stránky, které o celém problému pojednávají dopodrobna včetně i konkrétní příkladů násilí páchaného na mužích http://www.silcom.com/~paladin/madv/.

8./Web http://www.ncfm.org/ The National Coalition of Free Men v překladu do češtiny cca “Národní koalice za svobodu mužů” je web, který bojuje za práva mužů, kteří byli zneužiti nebo se stali obětí domácího násilí. Tento web kromě jiného upozorňuje i na tu skutečnost, že sexuální diskriminace a zneužití mužů je zamlčovaný problém. Vytvořili proto zelenou linku pro muže, kteří se stali obětí domácího nebo sexuálního násilí. Tato organizace podporuje také nezávislý výzkum mužů, jako i konference, rádio a TV programy o mužských problémech. Upozorňují také i na tu skutečnost, že muži jsou mnohem častěji než ženy odsuzováni za stejný zločin, a také upozorňují i na to, že obecně ženám stejné zločiny procházejí mnohem snadněji u soudu než mužům.

9./Web http://www.abuse-excuse.com/ patří organizaci zaměřující se na obranu mužů, kteří byli křivě obviněni ze znásilnění svojí manželky nebo z incestu či pedofilie.

10./Web http://www.a-team.org/ patří organizaci zaměřující se na obranu mužů, kteří byli v absurdních životních podmínkách anglosaského křivě obviněni z takzvaného sexualního harrasmentu, týraní žen a podobně. Angažuje se tam celá řada advokátů, psychologů, lékařů a dalších odborníků, kteří se snaží pomoci těmto křivě obviněným mužům. Jak uvádějí, podobná falešná obvinění jsou velice častá a neprávem obviněni muži v dotyčné feministkám velice jednostranně nakloněných anglosaských zemích většinou mají jen velice malou šanci se proti takovému lživému obvinění ubránit.

11./Velkým nepřítelem mužů jsou kromě feministek také i někteří arogantní lékaři. V anglosaských zemích se totiž porůznu všelikde často svévolně praktikuje obřízka novorozených chlapců po narození, a to nikoliv snad obřízka z náboženských důvodů v případě novorozených chlapců židovského a muslimského náboženství, ale právě tak často svévolně dochází k obřízce i u novorozených chlapců, kteří nemají absolutně nic společného s náboženstvím židovským či muslimským, ba dokonce ani tito lékaři samotní, kteří se těchto obřízek dopouštějí nejsou věřícími ani židovského a ani muslimského náboženství; což jim ale ani nijako nebrání, aby tuto obřízku ospravedlňovali jakýmisi údajně prý hygienickými důvody. Společnost obecně zanedbává muže a jejích zdraví, což se projevuje v jejích větší a ranější úmrtnosti. Důraz na mužské zdraví kladou stránky nebo různé časopisy, jako je http://www.menshealth.com/ , a otázka mužského zdraví se stále více dostává do popředí zájmu různých mužských organizací.

12./Web www.noharmm.org National Organization to Halt the Abuse and Routine Mutilation of Males v překladu do češtiny cca “Národní organizace pro zastavení rutinního mrzačení mužů” poukazuje na ublížování mužů ze strany zdravotního systému, respektive na “genitální integritu mužů”, což jsou organizace bojující proti obřízce, která je stále chápaná jako rutinní záležitost po narození dítěte v anglosaských zemích. Podobné mrzačení, aniž by zde byly relevantní náboženské důvody dané židovskou nebo muslimskou vírou, které jediné by provedení obřízky ospravedlňovali navíc má – argumentuje-li se údajnými zdravotními důvody - velmi pochybné zdravotní výhody, nemluvě už o tom, že se tak děje proti právům dítěte, a je na čase to změnit, takže na stránkách jsou různé poradny, videa a další materiálny, kde jsou sice drastické, ale jinak autentické ukázky toho, jak celý proces obřízky vypadá a jaké to má následky.

13./Webové stránky http://www.cirp.org/ vystupují proti obřízce dětí v anglosaských zemích, která je zdůvodňovaná zdravotními důvody. Tyto webové stránky pokud jde o obřízku mají převážně informativní charakter.

14./Weby http://www.xrefer.com/entry/552727 nebo v knihách Petera Zohraba http://www.zohrab.org/ se hlásí k virismu, tj. poukazují na tu skutečnost že současná společnost je zasažena feminizací, a proto jediným lékem proti ztrátě mužského principu je boj. Symptomy ztrácejícího se mužství vzhledem k vrůstající moci ideologie feminizmu je nyní viditelné stále víc a víc i v samotné oblasti kultury, a to zejména v různých podprahově propagandistických feministických tzv. “moderních” filmech o brutálních a drsných policistkách, brutálních a drsných vojákyních atd., které jsou v nejnovější filmové tvorbě z ideologických důvodů stále častější.

15./Web http://www.lmv.org/ The league of men voters v překladu do češtiny cca “Liga mužských voličů” si vytyčila za cíl ušlechtilý cíl vyburcovat muže k politické aktivitě, aby např. chodili k volbám a vytvářeli vlastní politické strany, které budou hájit práva mužů.

16./Web http://www.ozemail.com.au/~irgeo/amp.htm The Australian Men's Party je webem australské politické strany Australská strana mužů.

17./Mužské organizace na ochranu otcovských práv ženatých mužů mají vlastní weby http://www.husbandplanet.com/ nebo http://www.hubbynet.com/ , kde si navzájem radí, jak a kde spravit auto, stavět dům, opravit různé věci, nebo jak řešit manželské problémy, impotenci, depresi či jak zhubnout.

18./Web Better men for a better world v překladu do češtiny cca “Lepší muži pro lepší budoucnost” mají weby http://www.manhood.com.au/ nebo na britských stránkách http://www.ukmm.org.uk/

17./Web http://www.ihatewomen.com/ s obrázky, pokládají ženy za nejlepší objekt vtipů a karikatur, a také s písněmi typu The bitch song v překladu do češtiny cca “Pravidla manželství” apod.

20./Web http://www.fathersforum.com/ Fathers' Forum v překladu do češtiny cca “Forum otců” se zcela zaměřují na problém otcovství, přičemž kromě jiného též nabízející semináře pro nové nebo budoucí otce.

21./Web http://www.fathersfirst.org/ Fathers First Online v překladu do češtiny cca “První online otcové!” je zaměřený tzv. “prvootce”, tj. muže, kteří čekají anebo mají své první dítě. Tento web se věnuje zejména umění otcovství, jak to ostatně i explicitně říkají na svých webových stránkách.

22./Na webové stránce http://www.mrdad.com/ pak najdete řadu doporučených knih o otcovství, a na stránce Great Dads “Veliký tátové” i návod, jak se stát vynikajícím otcem pomocí seminářů.

23./Web http://www.fatherhood.org/ National Fatherhood Initiative v překladu do češtiny cca “Národní iniciativa otců” nabízí různé semináře a programy pro otce a snaží se svojí aktivitou zdůraznit význam a důležitost otců pro vývoj dítěte.

24./Web http://www.single-fathers.org/ se zaměřuje na problematiku otců - samoživitelů.

25./Pro muže, a to zejména muže bez závazků, kteří chtějí nějak zajímavě využít svůj volný čas, jsou zde stránky různých časopisů, jako je http://www.guyville.com/ nebo http://www.mensjournal.com/ určené pro dobrodružnější povahy, kteří rádi cestují nebo sportují.

26./Web http://www.manlyweb.com/ mi udělal osobně velikou radost tím, že přinesl kromě jiného i dosti podrobné informace o lovu. Zajímavá byla i služba, která umožňuje vyřídit si všechna potřebná osvědčení on-line, abyste se lovu účastnili. Neženatí, svobodní muži coby myslivci jsou mezi sebou vzájemně mnohem tolerantnější k vlastním chybám a nedostatkům, a zejména pak se mezi ně nemíchají jejich manželky, které myslivosti houby rozumí. Škoda jen že velká část z toho, co se věnovalo myslivecké problematice je bohužel již pryč.

27./Web http://the-light.com/mens/longhair.html je některými nepřáteli této skupiny mužů poněkud pejorativně označovaný jako takzvaný extravagantní “web pro mužské máničky”. Respektive jedná se o web skupiny mužů, kteří protestují proti diskriminaci mužů ohledem nošení dlouhých vlasů, které společnost ženám plně toleruje, zatímco u mužů nošení dlouhých vlasů pokládá přinejmenším za určité podivínství. Kromě jiného na znak protestu každý měsíc je tam i nějaká nová fotografie nějakého muže s dlouhými vlasy, pak je tam obvykle i chat a často pořádají i různé soutěže o muže s nejdelšími vlasy anebo muže s nejzajímavějším účesem.

28./Na webových stránkách http://www.movierage.com/ existují pouze kategorie top ten, shit list – cca zasraných filmů a rats ass list, což se ani nedá přeložit do slušné češtiny, a navíc to i uráží potkany.

29./Web http://www.dullmen.com/ je o “blbých mužích, kteří jsou na to hrdí”.

30./Na webu http://www.mwcfc.com/nomaam/main.html si můžete zanadávat s podobnou skupinou blbých mužů.

31.Web http://www.ozemail.com.au/~irgeo/mascul.htm je fakticky jakýsi manifest kde jsou uvedeny všechny budoucí výhody maskulinismu. Tento manifest vysvětluje, proč je nutné se zbavit stereotypů muže jako živitele, ochránce žen a podobně. Nejen, že to ženy drze zneužívají, ale ani mužům to fyzicky a psychicky neprospívá, což je na některých místech vyjádřeno s jistým položertem: “Díky maskulinismu, někdy i tvoje žena bude muset večer vstávat a kontrolovat, zda to není náhodou zloděj, když doma uslyšíte podivné zvuky” nebo “Díky maskulinismu nebudeš muset bojovat s ženou, která spí s tvým nadřízeným, abys ve firmě získal lepší pozici”…

32./Web http://www.vix.com/menmag/ patří jakémusi zvláštnímu hnutí mystického maskulinismu, které hledá jakéhosi “vnitřního” muže a jakési hlubší vrstvy zkušenosti “být mužem”. Někdy se toto hnutí také nazývá mytopoetický a jungiánský maskulinismus nebo “expresivní mužské hnutí”, známým guruem, který používá tento termín je Robert Bly. Mužskou prací se zde rozumí hlavně vnitřní práce na sobě a jakési psychologické poznávání sebe sama jako muže. Na stránkách hnutí najdete hodně zvláštních článků, například o mužské menopauze http://www.vix.com/menmag/menogaia.htm nebo o tom, proč je dobré si někdy dát zmrzlinu a nedbát na dietu, http://www.vix.com/menmag/someicec.htm. Jsou tam i velmi zajímavé informace o mužských skupinách, které tancují, zpívají nebo hrají na bubny jako prostředek poznávání “vnitřního, mužského já”, např. http://www.vix.com/menmag/tayloriv.htm o skupinách nebo “Hlas bubnu” na http://www.vix.com/menmag/voicdrum.html .

Zaujalo Vás to? Pokud ano, tak Vám doporučuji přečíst si ještě i tuto hlavní klíčovou práci:

Henryk Lahola : Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm

 

Zpět na hlavní stránku!