wz

Zpět na hlavní stránku!


List k adventu jako příprava na Vánoce - drazí bratři a sestry v Kristu!

Na první adventní neděli jsme začali nový církevní rok, během kterého budeme opět prožívat nejdůležitější události dějin naší spásy. V těchto dějinách spásy je rozhodující skutečností Boží láska, která se osobitně projevuje i v Božím Slově.

Právě tomuto tématu bylo věnováno i 12. řádné generální shromáždění Biskupské synody, která se uskutečnila v říjnu 2008 v Římě. Z této biskupské synody přichází k nám i vznešené poselství, které bych se chtěl Vám pokusit přiblížit.

Drazí bratři a sestry v Kristu! Boží Slovo je Božím hlasem. Ozývá se na počátku stvoření, přerušuje ticho nicoty a způsobuje vznik podivuhodných krás celého vesmíru. Hlas Božího slova proniká do dějin, které jsou raněny lidským hříchem, trápeny bolestí a tělesnou smrtí. Během staletí Boží hlas zjevuje, že náš Pán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel doprovází lidstvo na jeho cestě, aby mu nabídl svoji svou milost, svou smlouvu, svou spásu. Hlas Božího slova sestupuje na stránky Svatého Písma, které čteme v Církvi.

Drazí bratři a sestry v Kristu! Svatý evangelista Jan napsal: “Slovo se stalo tělem” (Jan 1,14). Ano, Boží Slovo takto dosáhlo svoji lidskou tvář. Je to tvář Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele, Syna věčného a nekonečného Boha – Otce, ale i smrtelného člověka, který je vázán na konkrétní historickou dobu, na určitý národ i na určitou zemi.

Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel úplně zdokonalil naše setkání s Božím Slovem!

Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel je tým, kdo nám zjevuje plný a jednotný smysl Písma Svatého, a způsobuje, že křesťanství je náboženství, které má ve svém středu osobu Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele, který nám zjevuje Boha – Otce!!

Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel žil lidský život i osud, plný námahy až po smrt, ale vstal slavně z mrtvých a je živý navěky!!!

Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel nám pomáhá pochopit, že i texty Písma Svatého jsou ztělesněním Božího Slova, respektive, že jsou to sice lidské formulace, které třeba pochopit a studovat v jejich způsobu vyjadřování se, ale jako takové obsahují ve svém nitru světlo Boží pravdy, a my můžeme tuto Boží pravdu správně porozumět a žít pouze s pomocí Ducha Svatého.

Drazí bratři a sestry v Kristu! Boží Slovo těm, kteří ho přijali, dalo schopnost stát se Božími dětmi (viz. Jan 1, 12,14). Společenství Božích dětí tvoří Církev – Boží Slovo si připravilo a staví svůj dům, kterým je Církev!

Drazí bratři a sestry v Kristu! Církev je domem Božího Slova, Církev je duchovní stavbou, která stojí na čtyřech duchovních sloupech, o kterých mluví kniha Skutků svatých apoštolů, když popisuje společenství věřících, kteří se vytrvale zúčastňovali na učení apoštolů a na bratrském společenství, na lámání chleba a na modlitbách. Ať nás všechny naplňuje radost, neboť náš Pán Ježíš Kristus Spasitel a Vykupitel je blízko.

Dne 5.12.2008 zprostředkoval mystérium Božího Slova Adventu služebník Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!